Gemeente Westland maakt aanspraak op Junckerfonds

College Westland

Westland 25.09.2015 - De fractie CDA heeft vragen gesteld aan het college over Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het College bekend met de oprichting van dit Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI)?

Antwoord 1

Ja, het college is met het ESFI of Junckerfonds bekend.

Vraag 2

Is het college bekend met de publicatie ‘Drempels weg. Europese interne markt: volop kansen voor Nederland’ van L. van Nistelrooij?

Antwoord 2

Ja, de publicatie ‘Drempels weg. Europese interne markt: volop kansen voor Nederland’, van L. van Nistelrooij, is ons bekend.

Vraag 3

Kent het College de mogelijkheden en kansen die deze EU garantie biedt voor duurzame groei en banen en hoe denkt het College hier invulling aan te kunnen geven, zowel voor MKB ondernemers als voor grotere projecten en investeringen?

Antwoord 3

Het college is bekend met een groot deel van de mogelijkheden die het Junckerfonds zal gaan bieden. Het Junckerfonds heeft echter nog niet zijn definitieve vorm.

Vraag 4

Is er al contact geweest richting Europa over dit nieuwe fonds en heeft dit al tot acties geleid?

Antwoord 4

De gemeente Westland is betrokken bij het opstellen van investeringslijsten, prioritering en samenhang. Op verzoek van het ministerie van Economische zaken heeft het cluster Zuid-West (Zeeland, Brabant en Zuid Holland en verschillende gemeenten w.o. Rotterdam, Den Haag, Leiden, Dordrecht, Delft én Westland) grootschalige projecten in beeld gebracht ten behoeve van de Nationale Investerings Instelling. Destijds zijn Aardwarmte en de Greenport Horti Campus en de modernisering teeltareaal als mogelijke projecten voorgedragen. Dit projectenlijstje heeft weer aan de basis gestaan van de Nederlandse Juncker groslijst (zie ook antwoord op vraag 8). Ook de provincie en de MRDH maken investeringsagenda’s, die hier weer op aansluiten en waarbij de gemeente Westland betrokken is.

Vraag 5

De CDA fractie ziet graag dat dit fonds onder de aandacht gebracht wordt van de Westlandse (tuinbouw-)ondernemers. Hoe zou dit volgens het College georganiseerd kunnen worden?

Antwoord 5

In de afgelopen jaren heeft de gemeente bijeenkomsten georganiseerd om de EU fondsen, zoals EFRO, Horizon 2020 en het EIP onder de aandacht te brengen van het (Greenport) bedrijfsleven. Wanneer over het EFSI MKB instrument meer duidelijkheid is, zal de gemeente het zeker onder de aandacht van het bedrijfsleven brengen. Ook de op korte termijn aan te stellen strategisch accountmanager kan hier een rol in spelen.

Vraag 6

Met name voor het MKB spelen de lokale banken in dit traject een grote rol. Zij ontvangen financiële middelen van de EIB (Europese InvesteringsBank) om ondernemers leningen te verstrekken. Kan het College hierover in gesprek gaan met de banken zodat de banken hierover hun klanten actiever informeren?

Antwoord 6

De gemeente is regelmatig in overleg met de banken over investeringen in de tuinbouw, zoals de Rabobank inzake herstructurering en modernisering van de tuinbouw in Westland, maar ook met investeringsbanken, zoals het NIBC, onder andere naar aanleiding van het Junckerfonds.

Vraag

In september brengt Eurocommissaris Regionaal beleid Corina Cretu een werkbezoek aan Westland. Cretu is onder meer verantwoordelijk voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Is het College bereid om nadrukkelijk, n.a.v. het subsidieprogramma Kansen Voor West, ook de samenwerking Greenportcluster onder de aandacht te brengen?

Antwoord 7

Helaas heeft mevrouw Cretu besloten op 24 september niet het Westland te bezoeken. Uiteraard zal alles in het werk gesteld worden om haar op een ander moment te ontvangen.

Vraag 8

In Westland zijn vooruitstrevende initiatieven en besluiten genomen, zoals de ontwikkeling van de Greenport Horti Campus, herstructurering glastuinbouw, aardwarmteboringen, warmterotonde Leiding over West en de garantstelling voor een TRIAS boring. Samenwerking en verduurzaming zijn hierbij het uitgangspunt. Ziet het College kans m.n. voor dergelijke ontwikkelingen aanvragen bij dit fonds te kunnen indienen?

Antwoord 8

Deze onderwerpen zijn precies de onderwerpen waar de gemeente met andere betrokkenen over praat in het kader van het Junckerfonds. Aardwarmteboringen en de warmterotonde stonden ook al op een eerste groslijst (bijlagen 15-0072081, 15-0072082 en 15-0072083) van de Rijksoverheid die naar aanleiding van deze overleggen is opgesteld.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,000. In totaal betreft het dus € 352,000 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.