Gemeente Westland voor hergebruik Wmo-hulpmiddelen

College Westland

Westland 21.12.2017 - De fractie VVD Westland heeft in november vragen gesteld aan B&W over verspilling van geld in de zorg. Dit naar aanleiding van een artikel

in De Telegraaf van 21 november jl. en een twitterbericht dat gaat over een onnodig weggegooide traplift.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het college bekend met het bericht in de Telegraaf, luidende: ‘Woede om dump traplift’?

Antwoord 1

Dankzij uw schrijven is het onder onze aandacht gekomen. Het gaat om een situatie in een andere gemeente. In Westland leveren we maatwerk als er een vraag voor overname van een traplift wordt gesteld.

Collegevragen inzake verspilling zorggelden

Vraag 2

Is het college het met de VVD eens dat verspilling van zorggeld zoveel mogelijk moet worden voorkomen en teruggedrongen?

Antwoord 2

Ja, dat zijn we met u eens. Onze afspraken met cliënten en leveranciers zijn hierop gericht.
Zie verder ons antwoord op vraag 4 en 5.

Vraag 3

Kan het college aangeven of soortgelijke gevallen van verspilling ook in onze gemeente aan de orde zijn?

Antwoord 3

Ja, het is voorgekomen, echter dit voorkomen we zoveel mogelijk, zie ons antwoord op vraag 4 en 5.

Vraag 4

Kent u ook soortgelijke gevallen, zoals omschreven in het krantenartikel, waarin juist tot een mooie oplossing is gekomen? Zo ja, welke?

Antwoord 4

We verstrekken Wmo-hulpmiddelen vaak in bruikleen. Als er een oplossing nodig is bijvoorbeeld bij het overlijden waarbij de achterblijvende partner wenst om gebruik te kunnen blijven maken van de lift, dan beoordelen we dit op basis van iemands medische situatie, beperkingen en eigen oplossingsmogelijkheden.

Wij bieden aan - als de traplift nog niet over de houdbaarheidsdatum is - om de traplift (tegen een reëel bedrag) over te nemen en zelf zorg te dragen voor onderhoud.

Als de traplift al wat ouder is, kunnen wij deze om niet overdoen aan de achterblijvende partner.

Vraag 5

Wat is het beleid in onze gemeente met betrekking tot het hergebruiken van hulpmiddelen, waaronder het overnemen van hulpmiddelen zoals trapliften?

Antwoord 5

Er zijn verschillende regelingen ten aanzien van bruikleen en eigendom, afhankelijk van het type voorziening en de afspraken met de leveranciers. Zo hebben we met leveranciers de afspraak dat zij een depot aanleggen van gebruikt materiaal. De leveranciers herverstrekken gebruikte voorzieningen vanuit deze depots.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven