Gemeenten verantwoordelijk voor piekbuien

Westland Verstandig

Westland 28.11.2014 - Minister Schultz heeft recentelijk bekendgemaakt dat wateroverlast die ontstaat door piekbuien onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt.

De gemeenten moeten volgens de minister zelf zorgdragen voor de afvoercapaciteit bij piekbuien. Dit is een lokale verantwoordelijkheid en dat betekent dat men lokaal erin moet investeren.

Daarnaast heeft het Platform Slappe Bodem, een samenwerkingsverband van 21 gemeenten, bij de Tweede Kamer gepleit voor een nationaal programma bodemdaling. Door de slappe veen- en kleigronden zakt het voortdurend. Ook in Westland, onder meer in De Lier.

Bij deze artikel 26-vragen een overzicht van de gemeenten die al lid zijn van het Platform.

Dit leidt tot de volgende vragen:

- Is het standpunt van minister Schultz u bekend en welke gevolgen zijn er voor de gemeente Westland voor met name de oplossing van de wateroverlast in De Lier?

- Betekent het standpunt van de minister dat de gemeente in deze zal moeten gaan investeren in het oplossen van de problemen?

- Is de gemeente bekend met het initiatief van het Platform Slappe Bodem? Is het zinvol om bij dit platform aansluiting te zoeken, zulks teneinde te bezien wat de oplossing is en of er extra gelden via het Gemeentefonds verkregen kunnen worden voor het oplossen van de waterproblemen onder meer ten gevolge van de verzakking?

- Moet uw College niet ook bij de minister aandringen een programma te ontwikkelen tot oplossing van de bodemdalingsproblemen in De Lier? De fractie van Westland Verstandig verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden.

Hoogachtend, U e.a.,

Namens de fractie Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens L.G. Boekestijn