Genoeg parkeerplaatsen bij nieuwbouw Gantelzicht

College Westland

Poeldijk 05.02.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over inzake inrichting openbare ruimte Poeldijk Centrum omgeving Gantelzicht-Terwebloem.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Herkent het College de gesignaleerde risico's door Westland Verstandig en ‘het schuren' van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van het College/de gemeente in de deelnemingen (ONW en OBWZ) en het College/de gemeente die het algemeen belang behoort te dienen?

Antwoord 1

Nee, dit herkennen wij niet. De risico’s ten aanzien van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn al eerder gesignaleerd. Vandaar dat de rollen goed gescheiden zijn in de governance.

Genoeg parkeerplaatsen bij nieuwbouw Gantelzicht

Vraag 2

Is het College op de hoogte van de signalen van de bewoners van Gantelzicht? Is daarvoor begrip?

Antwoord 2

Zowel de Gemeente als De Westlandse Zoom als ontwikkelende partij zijn op de hoogte van de signalen, met name voor wat betreft de klachten over de beperkte parkeermogelijkheid en de zorgen over de bereikbaarheid van de hulpdiensten. Hierop is ook actie ondernomen.

Vraag 3

Waarom communiceert de gemeente zo slecht met bewoners en in dit geval met de bewoners van Gantelzicht daar waar er toch terechte klachten zijn over de directe leefomgeving?

Antwoord 3

Tijdens de ontwikkeling en realisatie van projecten is het gebruikelijk dat de communicatie via de ontwikkelaar verloopt. Zolang het openbaar gebied niet is overgedragen ligt de verantwoordelijkheid van het oppakken van klachten bij de ontwikkelaar. Mocht de klacht via het meldpunt Leefomgeving bij de gemeente binnen komen, dan wordt uiteraard deze klacht bij de ontwikkelaar onder de aandacht gebracht. Door de gemeente wordt gemonitord of de klacht daadwerkelijk wordt afgehandeld.

Vanuit de Westlandse Zoom is meerdere keren contact geweest over de bereikbaarheid van Gantelzicht. In overleg met stichting Pieter van Foreest, de voorzitter van de V.V.E. van Gantelzicht en de Westlandse Zoom zijn diverse maatregelen genomen om de bereikbaarheid te waarborgen.

Vraag 4

Waarom reageert de gemeente niet op berichten van de wijkagent en de sociaal makelaar van Vitis, zijnde de welzijnsorganisatie van Westland? Dit is toch een kwestie van organiseren, slim werken en niet van geld gezien de aard van de dagelijkse ergernis zoals hondenpoep, slecht onderhoud openbaar gebied en de aanwezigheid van een vehikel.

Antwoord 4

De gemeente heeft wel degelijk gereageerd op de berichten van de wijkagent. Aan de hand van de melding over de hondenpoepoverlast hebben BOA’s van de gemeente Westland diversen keren controle uitgevoerd op de opruimplicht rondom het complex Gantelzicht. Het vehikel (boot met trailer) is op verzoek van de gemeente verwijderd door de eigenaar. De wijkagent heeft, na afstemming met de gemeente, de melder(s) van een terugkoppeling voorzien.

Gekoppeld - vragen 5, 6 en 7

Vraag 5

Hoeveel parkeerplaatsen zijn gerealiseerd per deelplan in de deelplannen die in Poeldijk Centrum tot op heden zijn opgeleverd?

Vraag 6

En hoeveel hadden dat er per deelplan minimaal moeten zijn volgens de parkeernormen in het Westlands Verkeer- en Vervoerplan (WWP)?

Vraag 7

Hoeveel parkeerplaatsen zijn gerealiseerd en zouden volgens het WWP gerealiseerd moeten worden voor bewoners en bezoekers van de Terwebloem en Gantelzicht (57 woonappartementen)?

Antwoorden 5, 6 en 7

Bouwplan

Benodigde parkeerplaatsen volgens WVVP

Gerealiseerde parkeerplaatsen

Gantelzicht en Terwebloem

121 parkeerplaatsen

56 parkeerplaatsen Gantelzicht

44 parkeerplaatsen Terwebloem

20 parkeerplaatsen openbaar gebied

59 woningen

90 parkeerplaatsen

40 parkeerplaatsen eigen terrein

64 parkeerplaatsen openbaar gebied

Jumbo supermarkt

74 parkeerplaatsen

75 parkeerplaatsen op terrein Jumbo

Totaal

288 + 12*  = 300 parkeerplaatsen

299 + 12* = 311 parkeerplaatsen

*Er zijn 12 parkeerplaatsen aangelegd ten behoeve van de aanwezige panden en toekomstige nieuwe panden (totaal 6 panden) aan de Poeldijksevaart.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat er voor de verschillende projecten en deelgebieden in totaal meer parkeerplaatsen zijn gerealiseerd dan benodigd volgens het WWVP. Er zijn op dit moment 311 parkeerplaatsen gerealiseerd en volgens het WVVP zijn er 300 plaatsen benodigd.

Er was echter wel tijdelijk sprake van parkeerdruk, dit had te maken met het feit dat de 38 parkeerplaatsen op eigen terrein van de nieuw gebouwde woningen nog niet waren opgeleverd, terwijl de woningen wel al waren opgeleverd. De verwachting is dan ook dat door de nu opleverde parkeerplaatsen voor de woningen de parkeerdruk wordt verlaagd.

Vraag 8

Welke mogelijkheden ziet het College om de tekorten aan parkeerplaatsen in de openbare ruimte aan te vullen? Bewoners hebben gesuggereerd om een deel van de groenstrook (ca. 6 m breed) daarvoor in te richten. Ook is genoemd versmalling van het trottoir voor het appartementencomplex zodat meer ruimte ontstaat voor verkeersbewegingen en parkeren. Verder zijn ook als onderzoeksmogelijkheid qua beheer en gebruik het verdergaand delen  van parkeerplaatsen met de Terwebloem aan bod geweest. Ook de entree van Gantelzicht zou optimaler kunnen worden ingericht met minder blokkades voor het verkeer als het gaat om het instappen en uitstappen van bijvoorbeeld gebruikers van rolstoelen.

Antwoord 8

Volgens het WVVP is er geen tekort aan parkeerplaatsen, eerder een overschot (zie ook antwoorden vorige vragen). Omdat de parkeerplaatsen achter de woningen nog niet waren opgeleverd was er een verhoogde parkeerdruk in de wijk. Deze parkeerplaatsen zijn recent opgeleverd en de verwachting is dat hierdoor de parkeerdruk is weggenomen.

Daarnaast wordt er vanuit de Westlandse Zoom gewerkt aan een definitieve inrichting van het openbaar gebied ter hoogte van de ingang van het Woonzorgcomplex en Gantelzicht.

Het versmallen van de groenstrook is gelet op het weinige groen op dit moment niet aan de orde, evenals een versmalling van het trottoir voor het appartementencomplex. Het pad zoals benoemd bij antwoord 9, is specifiek aangepast op verzoek van de brandweer en is daarom afgesloten door middel van een paal in het wegdek.

Vraag 9

Is er een veiligheidsplan betreffende de bereikbaarheid van de Gantelzicht voor grote brandweerwagens en ambulances? Graag nader toelichten (veiligheidsplan en verkeersmaatregelen ter plekke)?

Antwoord 9

Voor de openbare ruimte bestaan geen veiligheidsplannen, deze zijn er alleen voor gebouwen. Er vindt overleg met de hulpdiensten plaats om de bereikbaarheid etc. van de openbare ruimte te waarborgen. De straten in een woonwijk zijn voldoende breed zodat de hulpdiensten bij de verschillende objecten kunnen komen. In het geval van Gantelzicht zijn door de veiligheidsregio Haaglanden aanvullende maatregelen verlangd voor de brandweer. Op verzoek is het tegelpad voor en naast het pand verbreed en verzwaard zodat een brandweerwagen daar in geval van calamiteiten gebruik van kan maken. Om te waarborgen dat er geen andere voertuigen op dit pad parkeren is er een paal in het wegdek geplaatst.

Vraag 10

Zo ja, op welke wijze zijn de bewoners daarvan in kennis gesteld? Bewoners maken zich hierover zorgen, omdat de feitelijk situatie, die zij regelmatig waarnemen, onvoldoende tegemoet komt aan hun eigen normen ter zake. Dit heeft mede te maken met het feit dat het om een doodlopende straat gaat en de parkeerdruk en inrichting naar de mening van bewoners ondermaats zijn als het om veiligheid gaat.

Antwoord 10

Terugkoppeling over de genomen maatregelen heeft plaatsgevonden via de stichting Pieter van Foreest en de voorzitter van de V.V.E. van Gantelzicht (zie ook antwoord vraag 3). De terugkoppeling naar de bewoners is de verantwoordelijkheid van de stichting Pieter van Foreest en de V.V.E. van Gantelzicht. De ontsluiting en bereikbaarheid is afgestemd met de hulpdiensten. Op verzoek van de brandweer is de ontsluiting ook aangepast (zie antwoord vraag 8).

Vraag 11

Zo neen, welke aanvullende maatregelen worden wanneer getroffen?

Antwoord 11

Zie antwoord vraag 8 en 9.

Vraag 12

Eerder deze maand zijn vragen gesteld over de nieuwbouwwijk Hof van Vreeburch in De Lier over het ontbreken van op- en afritten in trottoirs voor gebruikers van ‘rollend materieel'. Ook in deze nieuwbouwwijk in Poeldijk is dat niet (geheel) op orde volgens bewoners. Wat is hier aan de hand? Waarom lukt het niet om dergelijke basisvoorzieningen voor doelgroepen meteen goed te verzorgen? Gaat het College dit op korte termijn herstellen? Welke maatregelen hier en in algemene zin worden daartoe getroffen?

Antwoord 12

Overall kan gezegd worden dat iedere nieuwbouwwijk wordt getoetst op invaliden op- en afritten, of voorzieningen voor mindervaliden bij een kruising of een doorgaande looproute. De voorzieningen hiervoor worden in de definitieve fase aangebracht.

Op dit moment zijn de meeste straten nog uitgevoerd als bouwstraat. Wel zijn op een aantal plekken tijdelijke voorzieningen getroffen voor gebruikers van ‘rollend materieel’. Het is gebruikelijk dat gedurende de bouw sprake is van een tijdelijke inrichting van het openbaar gebied. Nadat de bouw gereed is wordt aan de definitieve inrichting (waaronder bestrating)begonnen. Tijdens dit proces wordt nadrukkelijk bekeken of er nog extra op- en afritten dienen te worden gerealiseerd, naast de al aangelegde voorzieningen.

Vraag 13

Bewoners uitten ook in bredere zin klachten over het beheer van de openbare ruimte inzake de bestrating (van trottoirs) in Poeldijk en het groenbeheer. Een bewoner, na tientallen jaren weer terug woonachtig in Poeldijk, wist zelfs te vermelden dat het hem hier tegenviel in vergelijking

met Den Haag, ook als het gaat om de reactiesnelheid van de gemeente. Dat moeten we als Westland(ers) natuurlijk niet willen. Wij verzoeken het College derhalve in het kader van de uitwerking van de nieuwe beheerplannen openbare ruimte hier in 2016 een goede en snelle doorstart te maken en daarbij de veiligheid écht voorop te stellen. Is het College daartoe bereid?

Antwoord 13

De kwaliteitsniveaus die in de nieuwe beheerplannen zijn vastgelegd vormen ook de leidraad voor het reageren op meldingen. Hierbij is het uitgangspunt dat meldingen met betrekking tot veiligheid zo spoedig mogelijk worden opgepakt. Andere minder urgente meldingen worden gebundeld en één keer in de zoveel tijd gebiedsgericht opgepakt. De melder krijgt vanuit het Meldpunt Leefomgeving een terugkoppeling, wanneer wat wordt uitgevoerd c.q. opgepakt.

Vraag 14

Is het College ook bereid om samen met bewoners op korte termijn in 2016 in gesprek te gaan om voornoemde problemen aan te pakken en te zorgen voor praktische oplossingen in deze deels bewoonde nieuwbouwwijk?

Antwoord 14

Op dinsdag 26 januari is er overleg geweest met bestuursleden van Gantelzicht, de locatiemanager van de Terwebloem, de voorzitter van de Cliëntenraad, de gemeente en OBWZ.

Met betrekking tot de geconstateerde problemen is het volgende afgesproken:

- Aan de gemeente Westland wordt gevraagd om aan de Rijsenburgerweg een bord te plaatsen dat bezoekers van Gantelzicht en de Terwebloem naast of achter de Terwebloem moeten parkeren;

- Gedurende de maand februari zullen de bewoners monitoren of er nog steeds sprake is van overlast, nu het parkeerterrein achter de woningen is opgeleverd en opengesteld;

- De Terwebloem zal kijken naar hun eigen parkeer- en deurbeleid;

- Het openbaar gebied voor de Terwebloem en Gantelzicht wordt zodanig ingericht dat de bereikbaarheid van Gantelzicht gewaarborgd;

- Voor minder validen wordt voor de hoofdingang van de Terwebloem een oversteekvoorziening voor mindervaliden aangebracht.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak