Haalbaarheidsonderzoek voor woonzorgconcept in Aloysiusschool

College Westland

Monster 12.10.2018 - Op 29 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig en GBW over de nieuwe bestemming en verloedering bij de Aloysiusschool.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt:

Vraag 1

Wat is het College bekend over de verdere ontwikkelingen van de Aloysiusschool?

Antwoord 1

De gemeente is betrokken bij onderzoek naar de haalbaarheid van een woonzorgconcept in de voormalige Aloysiusschool in samenwerking met Wonen Wateringen en heeft voor dit proces een intentieovereenkomst gesloten met deze corporatie.

 

Vraag 2

Is de gemeente bekend met de intentieovereenkomst en hoe luidt die?

Antwoord 2

Zie antwoord vraag 1.

Vraag 3

Wat is nu precies de bedoeling met de Aloysiusschool en wat betekent “kwetsbare jongeren” zoals in het krantenartikel staat beschreven?

Antwoord 3

Op dit moment wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om twee ouderinitiatieven voor Westlandse jongeren met een ondersteuning – of zorgvraag – te huisvesten.

Vraag 4

Is het de bedoeling dat Perspektief deels verhuist naar de Aloysiusschool?

Antwoord 4

Nee, Perspektief verhuist niet naar de Aloysiusschool en is niet verbonden met een van de ouderinitiatieven.

Vraag 5

Waarom wordt niet eerst zorgvuldig met de buurt gecommuniceerd voordat een en ander in de krant komt?

Antwoord 5

De gemeente wil met dit haalbaarheidsonderzoek eerst in kaart hebben gebracht of realisatie van genoemde initiatieven mogelijk zijn in het gebouw. Zodra dit duidelijk is geworden (najaar 2018) zal de gemeente communiceren met de buurt.

Collegevragen inzake (her)ontwikkeling Aloyssiusschool

Op 24 september 2018 hebben wij vragen ontvangen van de fractie GemeenteBelang Westland over verloedering omgeving Aloysiusschool. Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Zijn de direct omwonenden van de Aloysiusschool na het in kaart brengen van de mogelijkheden van het gebouw en de locatie inderdaad geïnformeerd. Zo nee, waarom dan niet?

Antwoord 1

Omdat het onderzoek naar de haalbaarheid meer tijd vraagt is in onderling overleg tussen partijen besloten om de looptijd van de intentieovereenkomst te verlengen tot 31 december aanstaande. Daarom zijn de direct omwonenden nog niet geïnformeerd.

Vraag 2

Zijn de direct omwonenden van de Aloysiusschool door gemeente en/of Wonen Wateringen actief betrokken bij de gemaakte keuze van een potentiële herbestemming van het gebouw naar woningen voor bijzonder doelgroepen en het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële (on)mogelijkheden van een (her)ontwikkeling. Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2

De keuze voor herbestemming is door het College van B&W nog niet gemaakt. Daarvoor wordt het haalbaarheidsonderzoek afgewacht. Op dit detailniveau wordt nog geen terugkoppeling aan omwonenden gegeven. Als er nog geen duidelijkheid is dat beide partijen, gemeente en Wonen Wateringen, het plan willen doorzetten, is het nog een te vroeg stadium om de omgeving te betrekken. Op het moment dat dit concreet is, dan is er ook iets uit te dragen aan de omgeving. Het zal dan vooral gaan om de inrichting van het gebied en de inpassing van de nieuwe functie van het gebouw in de wijk.

Vraag 3

Is het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële (on)mogelijkheden van een (her)ontwikkeling van de Aloysiusschool inmiddels afgerond? - het is tenslotte bijna 1 oktober 2018 - en met welke uitkomst?

Antwoord 3

Zie antwoord 1.

Vraag 4

Waarom voert uw college tot dusverre geen adequaat leegstandsbeheer zodat tenminste wordt voorkomen dat het aanzicht van de voormalige Aloysiusschool en de directe omgeving (schoolplein) verslonst en verloederd? Wilt uw college alsnog zulk leegstandsbeheer gaan voeren?

Antwoord 4

Er is op dit moment geen sprake van leegstaand. De Aloysiusschool wordt tijdens het schooljaar 2018-2019 gebruikt door de Schakelklas. Daarom wordt er geen leegstandsbeheer uitgevoerd. De door u betitelde verslonzing en verloedering van het aanzicht van het schoolgebouw en -plein is allerminst aan de orde. Op het in het zicht zijnde gedeelte van het schoolplein aan de achterzijde van het gebouw groeit buiten de looppaden slechts op beperkte plekken onkruid tussen de tegels. Dit zal in combinatie met een dagelijks onderhoudsbeurt aan het groen in de wijk worden verwijderd.