Het Rijk bepaalt woningtoewijzing voor statushouders

College Westland

Westland 01.07.2020 - Op 20 april 2020 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang Westland over de voorkeursbehandeling van statushouders met betrekking tot woningtoewijzing.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1
Deelt uw college onze opvatting dat een voorkeursbehandeling voor statushouders niet langer valt te verkopen aan onze inwoners die ook een woning zoeken en dat daarom staatssecretaris Broekers-Knol omgaand moet worden geantwoord dat Westland niet aan haar vraag van de hoeveelheid statushouders dat in Westland in de tweede helft van 2020 van een woning moet worden voorzien, kan voldoen?

Antwoord 1
Wij delen de opvatting over voorkeursbehandeling, maar hebben u al enige malen uitgelegd dat het Rijk de gemeente per halfjaar een wettelijke verplichting oplegt tot het huisvesten van verblijfsgerechtigden oftewel statushouders. De lobby die we hiervoor hebben gedaan heeft tot nu toe te weinig bijval opgeleverd en wij zullen de staat ssecretaris daarom niet antwoorden.

Vraag 2
Kan uw college ons nu ook de verzekering geven dat zij de uitspraak van de gemeenteraad gaat respecteren en dat in Westland dus bij de toewijzing van sociale huurwoningen statushouders niet langer een voorrangs- en uitzonderingspositie innemen?

Antwoord 2
In de nieuwe huisvestingsverordening hebben statushouders geen recht meer op voorrang op basis van een urgentieregeling, zij worden daarentegen bemiddeld naar passende huisvesting. Gemeente W estland heeft hiervoor in de huisvestings verordening 2019 bewust gekozen zodat wij kunnen sturen op leefbaarheid en spreiding.

Met woningcorporaties hebben wij goede afspraken over het realiseren van de ons door het Rijk opgelegde taakstellingen. In de actualisatie van de W oonvisie (voorgelegd o p de commissie MO-EFO van 15 juni jl. ter vaststelling in de raad op 8 juli) geven we aan dat wij voor de alleenstaande statushouders de oplossing ook zien in flexwoningen.