Hofboerderij dreigt dupe te worden van politieke spelletjes

Advertorial Westland Verstandig

Wateringen 21.01.2015 - In december heeft VVD-wethouder Ouwendijk in een besloten commissievergadering aangekondigd een aantal panden die eigendom zijn van de gemeente Westland te verkopen.

Daarbij zat ook de Hofboerderij in Wateringen. Direct al hebben een aantal partijen daartegen bezwaar gemaakt. Om de verkoop te voorkomen is een motie ingediend door de partijen Westland Verstandig, D66, CDA Westland en LPF Westland. 

Op 20 januari 2015 is die motie in de Raad behandeld. De motie zou de meerderheid in de Raad hebben gezien de partijen die deze motie indienden. (zie motie onderaan) Echter het liep anders.

Wethouder Ouwendijk begon met te ontkennen dat hij in de besloten vergadering had bericht dat de Hofboerderij verkocht zou worden. Dit is een klinkklare leugen van deze wethouder. Ook alle aanwezigen tijdens die commissie hebben duidelijk de wethouder anders horen berichten. Niet sjiek om dat nu te ontkennen. Maar geen ramp als de wethouder niet wil verkopen, dan zou het probleem opgelost zijn. 

Wat gebeurt er tijdens de raadsvergadering. Eerst wil de wethouder de motie niet overnemen omdat hij nog niet zo ver is in het overleg met de verenigingen. Een tel later geeft hij aan met een raadsvoorstel te komen waaruit blijkt dat de Hofboerderij niet verkocht zal worden en na crisisoverleg binnen de coalitie deelt de wethouder mede dat de Raad maar moet afwachten waar hij in april mee komt, namelijk een totaalvoorstel. Desgevraagd wil hij zich niet meer uitlaten over de Hofboerderij. Een slechte beurt van deze wethouder en eigenlijk een motie van wantrouwen waard. De wethouder lijkt een draaitol en leugenaar en dat is voor een wethouder natuurlijk best wel ernstig. 

Even erg is het gedrag van het CDA inclusief de Wateringse raadsleden Chafia en Van Rossum. Het CDA trekt tijdens de vergadering de steun en de beloften en de mede-indiening van de motie tot behoud van de Hofboerderij in. CDA is ineens tevreden met de laatste antwoorden van de wethouder. Dit betekent dat de Hofboerderij vogelvrij verklaard is. Ineens is het CDA niet meer van oordeel dat gezien de historie en ook de wijze van gebruik op dit moment de Hofboerderij eigendom van de gemeente moet blijven. Nou zijn we wel wat gewend van met name zo’n partij als CDA Westland als het gaat om draaien en een verkeerde voorstelling van zaken geven, maar dit slaat natuurlijk alles.

Westland Verstandig gesteund door D66, LPF Westland en Christenunie-SGP hebben de motie gehandhaafd en deze in stemming gebracht. Deze heeft niet de meerderheid gehaald omdat de coalitiepartijen Progressief Westland, CDA Westland, GBW en VVD blijkbaar de Hofboerderij niet belangrijk vinden.

Westland Verstandig zal het er echter niet bij laten zitten en zal verdere actie buiten de Raad ondernemen tot behoud van de Hofboerderij voor de gemeente Westland. Dit is het zoveelste bewijs dat deze coalitie allerlei gemene en vieze politieke spelletjes speelt om “haar zin” door te drijven.

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens,

Fractievoorzitter

-----------------------

Motie ingevolge artikel 40 lid 6 Reglement van Orde tot het in eigendom behouden van de Hofboerderij in Wateringen

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 20 januari 2015

Overwegende:

dat de wethouder recentelijk in het kader van het accommodatiebeleid heeft aangekondigd een aantal objecten van de gemeente in eigendom te willen afstoten;

dat daaronder genoemd werd de Hofboerderij;

dat de Hofboerderij gezien haar historie en ook de wijze van gebruik op dit moment niet in eigendom aan derden dient te worden overgedragen;

dat het beter is om te bezien of een nog betere invulling van het gebruik kan plaatsvinden met behoud van de Hofboerderij in eigendom van de gemeente Westland;

dat een en ander ook al in de commissie uitvoerig besproken is;

Verzoekt het College:

af te zien van het voornemen de Hofboerderij te verkopen

in het kader van het accommodatiebeleid te bezien of het gebruik van de Hofboerderij kan worden geïntensiveerd, met name voor de ruimten die niet permanent zijn verhuurd

voor de huidige permanente gebruikers en de grote evenementen de voortzetting van het gebruik te respecteren

En gaat over tot de orde van de dag.

Peter Duijsens     Maxim van Ooijen    Piet Vreugdenhil

Westland Verstandig    D66 Westland   CDA Westland

Jan Willem van den Beukel            Ben van der Stee

CDA Westland                                  LPF-Westland