Hofboerderij Wateringen toch niet in de verkoop

College Westland

Wateringen 22.07.2020 - Op 17 juli hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over de mogelijke verkoop van de Hofboerderij in Wateringen.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Inleiding door fractie
In het ‘Overzicht collegebesluiten week 29’ (zoals gepubliceerd op 16 juli 2020) is genoteerd dat “(…)er wordt verkend of (…) de Hofboerderij kan worden verkocht (…)”. W ij hebben de passage wel drie, vier keer gelezen, maar ’t staat er echt. De gedachte ‘de Hofboerderij’ te verkopen is overigens niet nieuw. Eerder (januari 2015) heeft de gemeenteraad gesproken over een concreet voornemen ‘de Hofboerderij’ af te stoten. Daarbij is toen een motie ingediend waarbij het college van B&W wordt verzocht “(…)af te zien van het voornemen ‘de Hofboerderij’ te verkopen.(…)”.

De motie is destijds ondertekend door onder andere de heren Vreugdenhil en Van der Stee (twee leden van het huidige college van B&W ). Bij de start van 2015 sprak de heer Vreugdenhil in zijn nieuwjaarsboodschap zelfs uit dat “(…)gemeentelijke pareltjes zoals de Hofboerderij nooit in de uitverkoop mogen”(…). In september 2018 heeft wethouder Vreugdenhil de mededeling gedaan dat hem door de beheerstichting io een Programma van Eisen PvE voor de toekomst van de Hofboerderij is aangeboden.

Hij vertelt dat het plan de gebruikelijk gang – van ambtelijke toetsing, quick scan, vooroverleg met gebruikers en beoordeling B&W – zal doorlopen. De wethouder geeft daarbij de verzekering dat de gemeenteraad bij zowel een negatieve als een positieve beoordeling van het PvE in staat wordt gesteld zich uit te spreken over dit toekomstplan voor ‘de Hofboerderij’.

Collegevragen inzake verkoop Hofboerderij Wateringen

Vraag 1
Welk lot is het Programma van Eisen van de beheerstichting io beschoren? Is er een quick scan uitgevoerd? En met welk resultaat? W at is de uitkomst van het overleg met vaste gebruikers? En wat is de status van de beheerstichting in oprichting?

Antwoord 1
Eind 2018 waren er gesprekken met een horecaondernemer met een sociaal ondernemingsplan. Dit plan is met de gebruikers van De Hofboerderij besproken. Het plan kon niet op een zo breed mogelijk draagvlak rekenen, was de constatering van de initiatiefnemers. Zij hebben uiteindelijk hun initiatief teruggetrokken. In deze fase was er ook sprake van een sticht ing i.o. bestaande uit een groep Wateringers met een warm hart voor De Hofboerderij. Deze stichting i.o. heeft gaande dit traject geconcludeerd dat de ontwikkeling niet snel genoeg ging en heeft om die reden zich teruggetrokken uit het overleg.

Vraag 2
Welke actuele omstandigheden zijn voor uw college aanleiding op dìt moment te besluiten “(…)te verkennen of de Hofboerderij verkocht kan worden”? Overigens, wordt dit besluit van B&W door àlle leden van uw college onderschreven? En hoe rijmt u deze beslissing m et het bericht in de recente Perspectiefbrief waarin uw college aangeeft “(…)geen beslissingen te nemen waarmee afbreuk wordt gedaan aan het voorzieningenniveau(…)”.

Antwoord 2
In de door de Raad op 21 januari 2020 vastgestelde Centrumvisie W ateringen is opgenomen dat de culturele functie van De Hofboerderij behouden dient te worden en dat de exploitatie moet worden verbeterd en verduurzaamd. Dit blijft het uitgangspunt. Het college is ook niet voornemens om afbreuk te doen aan het voorzieningenniveau binnen de gemeente. Het in eigendom hebben van De Hofboerderij is geen noodzakelijkheid om te komen tot invulling van de gemeentelijke ambities en is ook niet noodzakelijk om het voorzieningenniveau binnen onze gemeente te handhaven.

Het college wil actief invulling geven aan het behouden van erfgoed en aan een versterking van culturele functies voor de kern W ateringen. Om die culturele functies te versterken is in de ogen van het college behoefte aan specifieke externe partijen die beter geëquipeerd zijn om actief te sturen op de ontwikkeling van het voorzieningenniveau op De Hofboerderij dan de gemeente kan. Kortgeleden is kinderopvang ZON toegetreden als gebruiker van De Hofboerderij. Op enig moment zijn ZON en gemeente met elkaar in contact gekomen e n hebben ideeën gedeeld ten aanzien van het verbeteren van de beheer- en exploitatiesituatie van De Hofboerderij.

Dit heeft wat het college betreft bijgedragen aan het beeld dat specifieke externe partijen beter in staat moeten kunnen zijn om het dienstenaanbod te verbreden en om meer gebruikers aan te trekken. Bij de bespreking van deze ideeën in het college is uitgesproken dat als het vervreemden van De Hofboerderij aan een derde partij een bijdrage zou kunnen leveren aan het verbeteren van die beheer- en exploitatiesituatie, dat bespreekbaar moet kunnen zijn. Dit gezegd hebbende heeft de gemeente op dit moment geen concrete plannen tot verkoop. Bij het beantwoorden van de motie ‘Geef ze de ruimte in Wateringen ’ is in de conceptbeantwoording van de motie een onjuiste zin opgenomen.

Tijdens de collegebespreking d.d. 14 juli is geconstateerd dat die zin diende te worden aangepast. Dit is gebeurd in de raadsinformatiebrief over dit onderwerp van 17 juli jl. De onjuiste zin is echter niet tijdig gecorrigeerd in de besluitenlijst. Wij betreuren dat hierdoor een misverstand is ontstaan.