Hoofdstraat/Lierweg preventief extra opgehoogd

College Westland

De Lier 01.10.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan het College over ophoging Hoofdstraat/Lierweg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1
Is de bewering van de bewoners juist dat zij niet eerder geïnformeerd zijn over de op handen zijnde ophoging? Graag toelichten.

Antwoord 1
De gemeente heeft op verschillende momenten en via verschillende kanalen gecommuniceerd over dit project. Zo is het onderwerp aan de orde geweest tijdens een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van de Tramontalocatie, in november 2013, waar ook bewoners van de Lierweg aanwezig waren. Daarnaast is het onderwerp besproken in de klankbordgroep De Lier en heeft er informatie gestaan in Lierisch, de gemeentelijke nieuwsbrief over de herontwikkeling van het centrumgebied van De Lier.

Dit neemt niet weg dat met name de communicatie met de direct betrokken bewoners beter had gekund. Er is op 14 juli 2014 weliswaar een brief verstuurd over de op handen zijnde werkzaamheden, maar bij een project met deze impact is het beter om persoonlijk te communiceren. Er wordt nu per perceel in overleg met de desbetreffende bewoners bekeken wat voor dat perceel de beste oplossing is.

Vraag 2
Vermeld is dat het werk 1 januari 2015 gereed moet zijn. Is dit een eis van het Hoogheemraadschap Delfland?

Antwoord 2
Ja, het werk moet op 1 januari 2015 gereed zijn: dit is een eis van Hoogheemraadschap van Delfland.

Vraag 3
Is genoemde verhoging naar 20cm +NAP eveneens een eis van het Hoogheemraadschap of is dat een keus van het uw college (damwand tussen Sportlaanbrug en Kerklaanbrug schijnt 10cm +NAP te zijn).

Antwoord 3
De eis van het Hoogheemraadschap is dat de waterkerende hoogte van de kade (minimaal) 10cm +NAP dient te zijn. Alle ondergronden zijn onderhevig aan nazakkingen. Om te voorkomen dat de gemeente Westland op korte termijn nogmaals de kade moet ophogen worden de kades hoger aangelegd dan de minimale eis. Eventuele zettingen of nazakkingen hebben dan niet gelijk tot gevolg dat er nogmaals werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. De damwand staat dieper gefundeerd op de pleistocene zandlaag en is daarom minder gevoelig voor nazakkingen. De hoogte voor de damwand kan daarom wel op de minimale kadehoogte aangehouden worden.

Vraag 4
Het bevreemdt de bewoners van de woningen aan de Leezijde dat in de voorgestelde uitvoering het hoogste punt van de kade niet de middenas van de weg is, maar dat het hoogste punt juist tegen hun voortuinen gesitueerd wordt, die nu al 17cm –NAP zijn. Dat wordt dus een “opstap” van bijna 40cm. Waarom het hoogste punt juist niet aan de overzijde gesitueerd waar de nieuwe woningen een stuk hoger staan?

Antwoord 4
Het beoordelingsprofiel van de waterkering is vastgesteld door Hoogheemraadschap van Delfland. Het beoordelingsprofiel is een denkbeeldig minimum profiel van gedefinieerde afmetingen dat binnen het werkelijk aanwezige profiel van een dijk moet passen en dat de garantie moet bieden dat de waterkering voldoende sterk is. Toelichting: Dit profiel wordt gebruikt ten behoeve van het beoordelen van de veiligheid van bestaande dijken.

Vraag 5
Tot slot nog de vraag wie verantwoordelijk is voor het ontwerp van de op handen zijnde verhoging. Kortom wie doet wat? Is ontwerp door gemeente Westland gemaakt of is dit uit handen gegeven aan de uitvoerder?

Antwoord 5
Het ontwerp is door de gemeente Westland gemaakt, overeenkomstig de gestelde eisen van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak