Huidige buitenruimtebeleid blijft gehandhaafd

Geplaatst door Westlanders.nu op 17/09/2013 06:17 - Gewijzigd op 17/09/2013 06:20

Westland 17.09.2013 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft het College in een op 15 augustus 2013 ontvangen brief vragen gesteld over het beheer van de buitenruimte.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Voordat wij overgaan tot het beantwoorden van de vragen willen wij benadrukken dat vanaf december 2012 breed is gecommuniceerd over de bezuinigingen in de openbare ruimte en de gevolgen die deze hebben voor de kwaliteit van de buitenruimte. De communicatie heeft onder andere plaatsgevonden via Westland Report (WOS), de gemeentelijke website, twitter, een persbericht en brieven aan de winkeliers(verenigingen).

Vraag 1

Zijn de klachten van burgers en ondernemers van Westland bij uw College bekend en zijn die klachten geïnventariseerd?

Antwoord

Bij het Meldpunt Leefomgeving komen alle meldingen binnen over het niveau van onderhoud aan het groen en onkruid op verhardingen. De genoemde meldingen zijn dus bekend en alle ontwikkelingen worden nauwlettend gevolgd.

Vraag 2

Zo ja, kunt u aangeven of van de klachten die binnenkomen, op welke gebieden die klachten betrekking hebben en wat er vervolgens met die klachten gebeurt?

Antwoord

De meldingen die bij het Meldpunt Leefomgeving binnen komen zijn zeer divers en hebben onder andere betrekking op gazons, bermen, beplanting en bomen. De meldingen worden direct doorgezet naar de betreffende vakteams en vervolgens via de standaard procedure afgehandeld. Helaas wordt als gevolg van de bezuinigingen een aantal werkzaamheden beperkt of niet meer uitgevoerd, waardoor niet alle verzoeken over het openbaar groen (direct) worden gehonoreerd. Bij onveilige situaties wordt nog wel direct ingegrepen.

Huidige buitenruimtebeleid blijft gehandhaafd

Vraag 3

Is uw College bereid om de uitvoering van de bezuinigingsmaatregelen op een andere wijze te laten geschieden en wel zorg te dragen voor het normale onderhoud van openbare ruimte waardoor geen overheersend onkruid tussen stenen, tegels en gras er meer zal zijn?

Antwoord

Wij zijn van mening dat de genomen bezuinigingsmaatregelen de meeste besparing oplevert tegen de minst nadelige effecten. Hierbij is gekozen voor een afgewogen pakket, vooral in het kort cyclisch onderhoud. De verkeersveiligheid en bereikbaarheid blijven hierbij centraal staan. Het beperken of niet meer uitvoeren van bepaalde werkzaamheden heeft helaas wel tot resultaat dat het beeld in Westland verandert. Ook wij betreuren dat dit in een aantal gevallen tot een lagere beeldkwaliteit leidt. Op basis van het voorgaande zien wij op dit moment geen aanleiding de bezuinigingsmaatregelen anders in te vullen.

Vraag 4

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 eens dat de huidige wijze van bezuinigen uiteindelijk tot hogere kosten zal leiden in de toekomst wanneer alles weer moet worden hersteld?

Antwoord

De maatregelen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de bezuinigingen vooral zijn gericht op kort cyclisch werk, waarbij kapitaalvernietiging zoveel mogelijk voorkomen moet worden. In de begroting 2013 zijn de risico’s van de bezuinigingen binnen het accent “Kwaliteit Buitenruimte” benoemd. Ten aanzien van de lange termijn risico’s staat aangegeven dat kosten inderdaad naar de toekomst worden verschoven, vanwege het uitvoeren van kleine reparatiewerkzaamheden in plaats van duurzame lange termijn oplossingen. Daarnaast wordt aangegeven dat bepaalde ingezette versoberingen moeilijk omkeerbaar zijn, doordat het terugbrengen in de oude staat alleen mogelijk is tegen zeer hoge kosten. Deze risico’s zijn in mindere mate aanwezig bij het beheer en onderhoud van groen, waardoor relatief veel maatregelen betrekking hebben op het groen.

Naast de bezuinigingsmaatregelen wordt ook steeds meer een beroep gedaan op onze burgers. Gelukkig zijn steeds meer bewoners van de gemeente Westland bereid om iets te doen aan de eigen leefomgeving. Zo zijn met het project “Buurt in Uitvoering” al diverse plantsoenen en boomspiegels door bewoners opgeknapt.

Huidige buitenruimtebeleid blijft gehandhaafd

Vraag 5

Tijdens de diverse behandelingen door de fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 is al aan de orde gesteld waarom uw College kiest voor deze wijze van uitvoering van de bezuinigingsmaatregel waarvan een ieder kan begrijpen dat dit op termijn tot hogere kosten zal leiden?

Antwoord

Wij zijn van mening dat de genomen bezuinigingsmaatregelen de meeste besparing oplevert tegen de minst nadelige effecten, zowel op de korte als op de lange termijn. Als er in de toekomst voor een andere inrichting of vorm van beheer wordt gekozen kan een investering noodzakelijk zijn.

Vraag 6

Heeft uw College dit ingecalculeerd en houdt uw College in toekomstige begrotingen rekening met deze extra kosten?

Antwoord

Voor het op termijn terugdraaien van bezuinigingsmaatregelen zijn geen budgetten in de toekomstige begrotingen opgenomen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak