Huurders in problemen door huurverhoging en huurharmonisatie

Progressief Westland

Westland 30.01.2015 - Op 23 januari stond in AD een artikel met de kop ‘Huur nieuwe bewoner fors hoger’. De strekking van het artikel is dat

woningcorporaties de huren van huurders maximaal verhogen en van woningen die leeg komen verhogen naar de maximaal toelaatbare huur. Huurders worden hierdoor geconfronteerd met 9% huurverhoging over de afgelopen twee jaar en nieuwe huurders met huren die honderden euro's hoger liggen dan andere precies dezelfde woningen.

De Huurdersvereniging Westland trekt in deze kwestie ook aan de bel. Zij signaleren dat deze huurverhogingen ook in Westland worden doorgevoerd en dat steeds meer huurders in problemen komen. Deze huurverhogingen worden slechts deels gecompenseerd door de huurtoeslag voor lage inkomens. Momenteel hebben zij negatief geadviseerd over het voornemen van de directie van Arcade om de huren op 1 juli maximaal te verhogen.

Begin deze maand heeft de gemeenteraad in een RIA kennis kunnen nemen dat deze ontwikkelingen ook in Westland worden gesignaleerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

- Kent het college het beleid van de corporaties ten aanzien van de huurverhogingen in 2015?

- Klopt het dat de corporaties in Westland kiezen voor maximale huurverhogingen? - Gelden deze verhogingen voor alle huurwoningen of wordt er uitzondering gemaakt voor woningen met achterstallig onderhoud of een laag energielabel?

- Als er uitzonderingen zijn, welke zijn dat dan?

- Door de extreme huurverhogingen na leegstand wordt het huurcontigent in de laagste huurklasse steeds kleiner. Vindt het college dit een goede ontwikkeling en zo niet, hoe draagt het college deze gevoelens uit?

- Heeft de gemeenteraad in de woonverordening of in de woonvisie mogelijkheden om invloed uit te oefenen op het huurbeleid van de corporaties en zo ja, welke zijn dat?

- Is het college bereid de huurverhogingen te betrekken bij de besprekingen over de prestatieafspraken met de corporaties?

Namens de fractie van Progressief Westland

Nico de Gier