Huurtarief kunstcentrum Zuideinde verdubbeld

D66 Westland

Naaldwijk 10.12.2014 - Op 28 januari 2014 heeft de gemeenteraad een krediet van maximaal 400.000 euro (inclusief BTW) beschikbaar gesteld voor de....

verbouw van Zuideinde 2-12 voor de huisvesting van Kunsthuis 18, WIT en 't Atelier en de mogelijkheid voor andere culturele partners zich daar te vestigen.

Ten tijde van het raadsvoorstel had een aannemer i.s.m. een architect en afdeling PO/vastgoed de kosten van noodzakelijke aanpassingen aan het pand en interieuraanpassingen voorlopig berekend op 400.000 euro (inclusief BTW). Dit geraamde bedrag was inclusief de nog te verhuren m² op de eerste etage en gebaseerd op zelfwerkzaamheid van de instellingen (schilderen bijv.). Mocht de verbouwing duurder uitvallen dan het beschikbaar gestelde budget, dan zou het hele plan niet doorgaan.

D66 Westland heeft voorafgaand aan de raadsbehandeling gevraagd waar de door de instellingen te betalen huurprijs van 40 euro per m²/jaar op was gebaseerd. In een memo van 22 januari 2014 aan de commissie MO heeft het college hierop geantwoord.

"De huurprijs van € 40,- per m² bruto vloeroppervlak (BVO) is gebaseerd op een cluster van multifunctionele accommodaties (MFA's) in eigendom van de gemeente Westland. Uitgangspunt hierbij is dat er niet voor een individueel gebouw maar voor het cluster van MFA's een kostendekkende huur wordt berekend. Dit voorkomt dat er scheefgroei blijft bestaan in huurniveaus tussen de gebouwen en huurders onderling. Alle kosten die verband houden met de exploitatie van vastgoed zijn opgeteld en vervolgens verdeeld over de vierkante meters van deze accommodaties."

Inmiddels blijkt dat de culturele instellingen een veel hoger bedrag dienen te gaan betalen. Bovenop de huurprijs komt nog eens 40 euro m²/jaar voor servicekosten, schoonmaakkosten en een voorschot voor gas, licht en water. Het schoonmaken zal door de huurders worden verzorgd, wat 13 euro m²/jaar bespaart.

De totale kosten voor de verbouwing (achterstallig onderhoud en de feitelijke verbouwing) worden, zo hebben wij begrepen, nu gesteld op 304.500 euro. Vervolgens komt naar onze informatie een bedrag van bijna 60.000 euro voor rekening van de huurders. Dit is bestemd voor binnenschilderwerk, afwerken van betonvloeren en ruwe muren, en aanschaffen en installeren van keukenblokken. Van dit bedrag is ca. 7.500 euro bestemd voor o.a. overhead, voorbereidingskosten, een schaftkeet en een container voor het afvoeren van bouwafval.

Het lijkt zo te zijn dat het bedrag dat de instellingen zelf moeten bijdragen nog gemakkelijk uit de beschikbaar gestelde 400.000 euro betaald kan worden.

D66 heeft naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

1. Vallen de totale kosten voor de verbouwing van Zuideinde 2-12 inmiddels hoger uit dan het door de raad beschikbaar gestelde maximale bedrag van 400.000 euro (incl. BTW)? Hoe is de opbouw van de kostenberekening?

2. Hoe is het opnemen van servicekosten, energiekosten en schoonmaakkosten te rijmen met de mededeling aan de raad dat in de huurprijs van 40 euro m²/jaar alle kosten van het vastgoed zijn verrekend?

3. Is het college op de hoogte van de Nederlandse norm NEN-EN 15211-4 waarin is voorgeschreven welke kosten verband houden met de exploitatie van vastgoed? Zo ja, is deze norm gehanteerd bij het berekenen van de voorgestelde huurprijs van 40 euro m²/jaar?

4. In het raadsvoorstel wordt gesteld dat het bedrag van 400.000 euro inclusief interieuraanpassingen is. Hoe is dit te rijmen met het bedrag van bijna 60.000 euro dat de huurders zelf moeten betalen?

5. Is het extra op te brengen bedrag van 60.000 euro de uitwerking van wat in het raadsvoorstel is omschreven als "zelfwerkzaamheid van de instellingen (schilderwerk bijv.)"?

6. Aangezien externe fondsen geen bijdragen geven in het opknappen van gemeentelijke panden, hoe pakt het op te brengen bedrag van 60.000 euro plus de verdubbelde huurprijs uit voor de financiële draagkracht van de instellingen?

7. Zijn inmiddels huurcontracten gesloten met de instellingen? Wilt u de raad inzage geven in deze contracten?

8. Wat is het gevolg van deze nieuwe berekening van de huurprijs voor met name de financiële positie van de huurders van de andere gemeentelijke panden binnen hetzelfde accommodatiecluster? Welk effect heeft dit op het toekomstige accommodatiebeleid?

Wij verzoeken u de gestelde vragen binnen de voorgeschreven termijn schriftelijk te beantwoorden.

Maxim van Ooijen, raadslid D66 Westland

Maarten van der Drift, steunraadslid D66 Westland