Huurverhoging sportaccommodaties De Lier was bekend

College Westland

De Lier 29.04.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de huurverhoging van sportcentrum Vreeloo (De Lier), gymzaal

’t Achterlaantje (De Lier) en de Westlandhal (’s-Gravenzande).

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Invoering van het accommodatiebeleid geeft problemen. Is het juist om op het accommodatiebeleid al een voorschot te nemen en sportverenigingen in Westland te treffen door tariefverhogingen?

Antwoord 1

Wij achten het juist dat sportverenigingen in een gemeentelijke accommodatie voor gelijksoortige diensten een gelijksoortig tarief (gaan) betalen. Dit uitgangspunt is vastgelegd in de deelnota’s sportbeleid 2010-2020 (specifiek de deelnota subsidie- en tarievenbeleid) die in 2010 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. De verhoging van de tarieven voor de Lierse sportverenigingen tot Westlands niveau werd in deze nota reeds aangekondigd. De tarieven voor de 12 betrokken Lierse sportverenigingen liggen na de huurverhoging per 1 januari 2017 nog altijd de helft lager dan elders in het Westland.

Huurverhoging sportaccommodaties Vreeloo 't Laantje en Westlandhal

Vraag 2

Probeert de wethouder voordat het accommodatiebeleid wordt ingevoerd al te doen wat in ieder geval Westland Verstandig niet wenst, namelijk het verhogen van de tarieven waardoor verenigingen nog verder onder druk komen te staan?

Antwoord 2

Nee, zie antwoord 1.

Vraag 3

Is met de verenigingen overleg gevoerd omtrent de verhogingen en is in beeld gebracht wat de gevolgen voor die verenigingen zijn?

Antwoord 3

Vooraf heeft geen afstemming met de 12 betrokken Lierse verenigingen plaatsgevonden, wel is ambtelijk in beeld gebracht wat de gevolgen zijn voor deze verenigingen. Eerder hebben de betrokken verenigingen wel kennis kunnen nemen van het de deelnota subsidie- en tarievenbeleid waarin de verhogingen werden aangekondigd. De betrokken Lierse verenigingen zijn, voor zover mogelijk, telefonisch geïnformeerd over het collegebesluit waarna een schriftelijke bevestiging is gevolgd.

Vraag 4

Zal door de tariefverhoging niet op een andere wijze aanspraak gemaakt worden op voorzieningen van de gemeente zoals het Kindpakket en andere voorzieningen die er zijn? Is dit in beeld gebracht?

 

Antwoord  4

Wij verwachten geen extra aanspraak op gemeentelijke voorzieningen zoals het Kindpakket. De tarieven voor de 12 betrokken Lierse sportverenigingen liggen na de huurverhoging per 1 januari 2017 nog altijd de helft lager dan elders in het Westland.

Vraag 5

Waarom worden nu na 11 jaar gemeente Westland de huurprijzen in De Lier aangepakt? Als dan ook elders in Westland de huren verhoogd worden, dan zal dat de verenigingen extra treffen. Waarom worden in de Westlandhal de tarieven ook opgehoogd?

Antwoord 5

Wij achten het juist dat sportverenigingen in een gemeentelijke accommodatie voor gelijksoortige diensten een gelijksoortig tarief (gaan) betalen. Tot op heden hebben wij de harmonisatie van deze oude Lierse tarieven laten rusten. Dit om invulling te geven aan het verzoek van de gemeenteraad bij de herijking van de subsidies (2011) om geen lastenverzwaringen voor verenigingen te stapelen. Op de tarieven van de private sporthallen hebben wij geen invloed.

Vraag 6

Wat is het nut van de verhoging op dit moment gezien de huurverhouding die met Optisport bestaat?

Antwoord 6

Zie antwoord 1.

Vraag 7

De wethouder merkt op dat de nieuwe exploitant voor de zwembaden de toezegging van de gemeente krijgt dat de tarieven omhoog gebracht mogen worden. Op welke wijze wordt dat gestalte gegeven, in welke omvang en gaat de gemeente zich hier niet rijk rekenen door hogere huren te kunnen vangen, maar dat ten koste te laten gaan van de verenigingen?

Antwoord 7

De toestemming om de tarieven voor betrokken 12 Lierse binnensportverenigingen geleidelijk pp Westlands niveau te brengen wordt vastgelegd in het aanbestedingsbestek voor de contractperiode na 2017.

Vraag 8

Verrijkt de gemeente zich hier niet over de ruggen van de verenigingen die het toch al lastig hebben omdat er geen subsidies meer zijn en verenigingen die de olie in de Westlandse samenleving moeten zijn?

Antwoord 8

Nee.Zie antwoord 1.

Vraag 9

Is dit beleid niet in strijd met eerder beleidsnotities van het college? Is dit ook niet in strijd met het collegewerkprogramma van dit college? Is dit ook niet in strijd met he VVD-verkiezingsprogramma van deze VVD-wethouder en de beloftes die zijn partij aan de kiezers gedaan heeft?

Antwoord 9

Nee. Wij geven uitvoering aan de uitgangspunten de deelnota’s sportbeleid 2010-2020 (specifiek de deelnota subsidie- en tarievenbeleid) die in 2010 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. In het collegewerkprogramma 2014-2018 hebben wij al het voornemen uitgesproken tarieven stapsgewijs meer kostendekkend te maken.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak