Illegale bevissing Westlandse wateren niet bekend bij gemeente

Geplaatst door Westlanders.nu op 15/11/2013 18:25 - Gewijzigd op 15/11/2013 22:02

Westland 15.11.2013 - De fractie VVD Westland heeft het College in een op 24 september 2013 ontvangen brief vragen gesteld over illegale bevissing.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad", beantwoorden zij deze vragen als volgt: (foto sportvissen.be)

Vraag 1

Is het college bekend met de slechte staat van de visstand in bepaalde wateren? Wordt hierover met het Hoogheemraadschap gecommuniceerd?

Antwoord 1

Het college heeft goede (bestuurlijke) contacten met het Hoogheemraadschap waarbij alle wateronderwerpen aan bod komen. Zo ook de visstand. Dit in het kader van de waterkwaliteit van het Westland.

In het persbericht dat op 15 augustus door Delfland naar buiten is gebracht, werd aangegeven dat de visstand binnen het beheergebied van het Hoogheemraadschap van Delfland vooruit gaat

Het is nog niet goed maar het wordt wel beter. Dit blijkt uit onderzoek uit 2012 en het vergelijken met resultaten uit eerdere jaren.

Met een onderzoek naar de visstand wordt gekeken welke vissoorten er in de sloten voorkomen en hoe de leeftijdsopbouw en de conditie van de vissen is. De visstand in een sloot zegt veel over de waterkwaliteit van die sloot. In Westland is de visstand matig. In de watergangen komt vooral brasem veel voor, wat ervoor zorgt dat de visstand nog niet evenwichtig is. Wel ziet Delfland een lichte verbetering: in 2006 was de visstand hier nog slecht.

Delfland streeft naar een evenwichtige en daarmee gezonde visstand. Dit draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit. Om dit te bereiken neemt Delfland verschillende maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld bij de bouw of renovatie van gemalen rekening gehouden met de passeerbaarheid voor vis en worden conform de Kaderrichtlijn water vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Ook het programma Juist aansluiten van de glastuinbouw op de riolering draagt bij aan verbetering van de waterkwaliteit.

Vraag 2

Zo ja; op welke wateren heeft bovenstaande betrekking?  (NB: De meldingen die wij hebben ontvangen betreffen een gebied in ’s-Gravenzande; de omgeving van de Nieuwlandsedijk)

Antwoord 2

Vissen zwemmen van het ene naar het andere water (indien mogelijk) en hierdoor is niet aan te geven wat de staat van de visstand per water is.

Vraag 3

Is het college bekend met het illegaal leegvissen van bepaalde Westlandse wateren door middel van ‘het onder stroom zetten van water’ (o.a. door gebruik van accu’s uit auto’s)?

Antwoord 3

Nee, het college is hier niet mee bekend. Navraag is gedaan bij de politie, het Hoogheemraadschap van Delfland en de BOA’s.

Vraag 4

Wordt tegen dit illegale vissen (stropen) opgetreden door de gemeentelijke BOA’s? Zo nee; waarom niet?

Antwoord 4

De BOA’s controleren ook op de visserijwet. Zij controleren o.a. op de vispas. Bij constatering van illegale visserij treden zij op. Door de politie wordt ook geregeld gecontroleerd op de Visserijwet. Ook door de BOA’s van Sportvisserij Nederland, die speciaal voor deze controles zijn aangesteld, wordt gecontroleerd. Er zijn door de BOA’s en politie nog geen onregelmatigheden geconstateerd.

De gemeente vraagt iedereen die illegale vissers signaleert om aangifte te doen bij de politie, dit is tot op heden niet gebeurd.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak