Inbreng LPF-Westland bij “Begroting 2015/2018” raadsvergadering 6 november 2014

Advertorial LPF Westland

Westland 07.11.2014 - LPF Westland heeft tijdens de vergadering van de begroting 2015/2018, bij monde van Dave van der Meer, het volgende naar voren gebracht.

Voorzitter, in de lijn van de voortgangsrapportage/voorjaarsnota zullen wij onze inbreng voortzetten. Herhalingen zullen we proberen te voorkomen, maar op een aantal punten moeten we helaas terugkomen.

In onze inbreng zitten een aantal moties verwerkt die ik uiteraard op het eind zal indienen en waarbij ook een motie zal zitten over de huisvesting van asielzoekers in Westland.

Voorzitter, de coalitiepartijen hebben gekozen voor bestuurlijke continuïteit en dat is (helaas) gelukt: stijgende belastingen en toenemende schuldenlast continueren zich… Zoals de jonkies het in onze fractie al zeiden gaat misschien wat ver, maar heeft wel een kern van waarheid in zich : “De bestuurlijke continuïteit is duidelijk : het was bagger en het blijft bagger… Uitbreiding van een wethouder heeft geleid tot allerlei nevenfuncties bij in elk geval 1 wethouder, te weten Weverling. Via de social media zijn wij getuigen van zijn vele uitjes naar Brussel en ontbijtjes op allerlei locaties. Verder is zijn bestuursfunctie bij de wethoudersvereniging tijdrovend. Tijd die veel beter in de Westlandse samenleving en problemen kunnen worden gestoken. Wij concluderen hieruit dat het college voldoende tijd heeft om dit soort nevenactiviteiten te ontplooien en een zesde wethouder dus slechts een uitbreiding was om tot collegevorming te komen.

Bij de VJN heeft onze fractie een aantal moties ingediend en heeft deze vervolgens aangehouden om het college de kans te geven om deze uit te werken. Het is mooi dat deze moties voor het grootste deel serieus bekeken zijn en er lijkt een uitwerking te komen, maar zien is geloven… Waarom zo achterdochtig zult u zich afvragen? Dan wil ik verwijzen naar de unaniem aangenomen motie Zakendoen met de gemeente Westland (www.lansingerland.nl/in-de-gemeente/zaken-doen-metde-gemeente ) van verleden jaar waar tot nu toe nog niets van te zien is… Het blijkt dat de raad niet serieus genomen wordt en daarom onze scepsis! Het is mooi dat men met onze moties bezig is, maar wij zullen wachten met de loftrompet uitsteken totdat de voorstellen in de commissies komen. Een van onze moties ging over de zgn. Startersbeurs. Helaas is op deze motie nog geen uitwerking zichtbaar terwijl dit juist qua uitwerking de meest eenvoudige motie was. Ook de fractie van D66 heeft zich nog geroerd over de Starterslening, maar zonder zichtbaar resultaat tot nu toe. Mocht de wethouder in de beantwoording geen duidelijke toezegging doen over invoering van de Startersbeurs in Westland dan zullen wij de desbetreffende motie (samen met D66?) in stemming brengen.

Het pijnpunt in deze begroting ligt overduidelijk bij de zgn. Thema’s en Accenten zoals het college dit noemt. Buiten deze thema’s en accenten zijn er nog een aantal zaken die in de dagelijkse gang van zaken in onze ogen niet goed gaan. Ten eerste krijgen wij steeds meer signalen vanuit het bedrijfsleven dat het door de gemeenteraad vastgestelde Inkoop en Aanbestedingsbeleid niet goed wordt uitgevoerd. Zo zou de organisatie gewoon zaken aan de laars lappen en wij vinden dit dermate verontrustend dat wij bij de accountant hebben aangedrongen op extra aandacht voor het naleven van de regels. Misschien zou een tussentijdse evaluatie van het inkoop en aanbestedingsbeleid door de raad nuttig zijn. Het college schermt constant met het “warme hart” richting het Westlands bedrijfsleven, maar de organisatie lijkt op diverse vlakken niks te hebben met onze Westlandse ondernemingen.

Dan het punt handhaving : de fractie van LPF-Westland ontkomt er niet aan dat het erop lijkt dat er bij de handhaving met verschillende maten wordt gemeten… Wij bestuderen momenteel meerdere dossiers en het lijkt erop dat mensen die goede contacten hebben met de plaatselijke politiek er nog wel eens makkelijk vanaf komen en waarbij de handhaving achterwege blijft, terwijl er bij andere soortgelijke dossiers wel gehandhaafd wordt. Deze vorm van vriendjespolitiek is ons een doorn in het oog en zou na 10 jaar gemeente Westland niet meer voor mogen komen. Maar ja, als je maar door blijft modderen met lang zittende bestuurders, lijkt dit erbij te horen.

Ook het Cultuurweb mag en kan vandaag niet in onze inbreng ontbreken. Nog steeds krijgen wij regelmatig mailtjes en berichten vanuit de samenleving waaruit blijkt dat niet iedereen zo blij is met het Cultuurweb. Inmiddels heeft een afvaardiging van onze fractie een gesprek gehad met de directeur van het Web en wij zijn het eens dat we het oneens zijn… Zonder deze dure directeur is er gewoon meer geld beschikbaar voor de diverse verenigingen. Wij kijken dan ook uit naar de tussentijdse evaluatie van het Web en gaan ervan uit dat het daarna snel gebeurt is met deze dure club…

Overigens zijn wij uiteraard wel blij dat er in de cultuurwereld toch naar ons geluisterd wordt en dat De Leuningjes en Dario-Fo inmiddels met elkaar in gesprek zijn. Nog een punt wat niet onder de thema’s en accenten valt is de vergunningverlening voor activiteiten op Koningsdag. Wij vinden het meer dan vreemd dat slechts één horeca uitbater in Naaldwijk op Koningsdag een vergunning krijgt voor het organiseren van festiviteiten en dat andere horecaondernemers geconfronteerd worden met een afwijzing… Ook hier vriendjespolitiek of gaat de burgemeester straks uitleggen dat dit niet het geval is of wat de werkelijke reden is?!

Alvorens tot het hoofdgerecht over te gaan nog even een opmerking over de zogenaamde aftrap van de Metropoolregio. Afgelopen week kregen we als raadsfractie een uitnodiging voor de feestelijke start van de samenwerking. Ten eerste valt er nog niets te starten omdat de wettelijke basis nog steeds ontbreekt en onze fractie ziet totaal geen reden tot feest vieren, nog afgezien van de hoge kosten die altijd aan dit soort ‘feestjes’ zitten... Wat zijn de kosten van dit festijn en wie betaald dit feestje?

Dan over tot het hoofdgerecht, de thema’s en accenten… Zoals ik al eerder gemeld heb wordt de smaak vaak niet bepaald door het hoofdingrediënt, maar door het peper en zout en dat bepaald de smaak. Voorzitter, laat ik duidelijk zijn, de keuzes die het college en de coalitiepartijen maken, zorgen bij de fractie van LPF-Westland regelmatig tot een vertrokken gezicht. Zo zien wij niet in waarom er in deze collegeperiode 1,6 miljoen wordt uitgetrokken voor een ruimhartiger minimabeleid! In plaats van de afstand tussen werk en uitkering groter te maken haalt de PvdA-wethouder de aloude socialistische hangmat van zolder terwijl het Westlandse vangnet al zeer sociaal was. We kunnen ons veel beter storten op het oplossen van alle schuldhulpverleningsgevallen die er in Westland zijn en mensen aan het werk helpen, al is het vrijwilligerswerk. Maar nee hoor, dit college GEEFT liever en sluit mensen in de bijstand bij voorbaat al uit als “onbemiddelbaar”. Onbegrijpelijk dat een beleidsaccent als deze door een partij als de VVD gesteund gaat worden… Nogmaals onbegrijpelijk!!!

Om een duurzame leefomgeving te creëren blijft het college maar vasthouden aan windenergie, nu wordt er gesproken over een werkbare oplossing voor windenergie in Westland terwijl er een overduidelijk raadsbesluit ligt waarin windenergie in Westland als niet reëel bestempeld wordt. Wat LPF-Westland betreft inzetten op zonne-energie, havenwarmte, aardwarmte en het koppelen van de warmtenetten maar niet blijven trekken aan het dode paard van windenergie!

Een van de speerpunten van LPF-Westland is het veiligheidsbeleid. Onder de kop Aantrekkelijk Westland vinden we een aantal zaken terug waar we ons in kunnen vinden. De samenwerking met beveiligingsbedrijven is een lang gekoesterde wens van LPF-Westland en wij verwachten hier veel van. De nadruk in het Westlands Veiligheidsplan komt te liggen op preventie, maar laten we vooral de repressie niet uit het oog verliezen. Laat duidelijk zien in de buitenruimte wie de baas is en dus wat ons betreft de meest harde aanpak van criminaliteit, overlast en vandalisme.

In 2009 en 2010 waren de meldingen van jeugdoverlast bij de politie 228 en 190. In 2011 en 2012 is dit gestegen naar 687 en 859, waarbij door de wethouder werd aangegeven dat dit o.a. kwam door overlast in en rondom het Hofpark in Wateringen. Hiervoor zijn aanhoudingen geweest edoch de nieuwe cijfers laten geen daling zien. Bij meldpunt leefomgeving zien we een verschuiving van hoge cijfers in wateringen in 2013 naar hoge cijfers in Naaldwijk in dit jaar. Ondertussen is het jongerenwerk gehalveerd en de jongerenaccommodaties in veel kernen gesloten. Waarom dalen de cijfers bij de politie niet naar het oude niveau? Heeft de politie geen tijd? Is er ook te weinig jongerenwerk op straat die kleine overlast in de kiem weet te smoren? Welke specifieke acties worden er ingezet om de overlast weer terug te brengen op het oude niveau ofwel een reductie van 75% !!

Dan de 3 D’s en alles wat daar mee samen hangt. Zoals mijn fractiegenoten Dave van Koppen en Claudia Vis tot uit den treuren hebben gemeld: heel veel is onzeker en eigenlijk weten we niet veel, maar we weten nu in deze begroting wel dat we in 2015 precies 2,1 miljoen tekort komen en dat moet vandaag dan ook maar weer alvast beschikbaar worden gesteld. Wat onze partij betreft blijft de 2,1 miljoen gewoon in de reserve en komt het college terug naar de raad als het geld nodig is met de daarvoor noodzakelijke onderbouwing. Voorstellen met een onderbouwing als deze vinden wij niet rijp voor besluitvorming en de raad in zijn geheel, coalitie en oppositie, moet zich gewoon bewust zijn van zijn/haar rol en verantwoordelijkheden en zich niet laten leiden door de wethouder want ‘die zou het wel weten’…. Steeds vaker blijkt dat de wethouder het helemaal niet weet en slechts afgaat op de informatie van haar ambtenaren. Wij hebben sterke twijfels over de besteding van de beschikbaar gestelde gelden en houden ons hart vast voor de rekening en het totaalbedrag dat op is gegaan aan bureaucratie en optuigen en uitbouwen van stichtingen zoals bijvoorbeeld Vitis. Wij hebben op dit onderdeel dan ook een amendement.

Vanuit de landelijke overheid, vooral de eerste kamer, zijn er terecht al vele zorgen geuit over de besteding van alle gelden. De landelijke rekenkamer heeft tot nu toe de besteding van de gelden gecontroleerd, maar vanaf 2015 moet de gemeentelijke overheid deze rol op zich nemen. Dat kan op 2 manieren : of de Rekenkamercommissie deze taak erbij geven en dus ook extra budget of de accountant deze extra taak toe te bedelen, wat uiteraard ook geld kost. Wij willen deze discussie graag in de commissie Bestuur op de agenda plaatsen om zodoende de controle op de vele miljoenen te borgen!

Verleden week was er de zoveelste informatieavond over de 3 D’s, overigens alle waardering voor de inzet van alle raadsleden en mensen uit de organisatie die bezig zijn met dit onderwerp en tijdens die avond kwam naar voren dat er 31 fte’s extra nodig zijn met de overgang van deze rijkstaken naar de gemeente Westland en dat er voor die 31 fte’s maar liefst 7 fte’s nodig zijn als ondersteunend personeel, zeg maar de overhead. Als het bedrijfsleven, waar dit college de mond vol over heeft, zo zou werken dan was het snel afgelopen. Absurd! Een realistische overhead op dit aantal fte’s zou maximaal twee zijn. Graag bezinning en realisme!!

Bezinning en realisme is ook nodig waar het gaat om de digitalisering. Mede met het oog op de decentralisaties wordt er nogmaals 3 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de reserve en volgend jaar nogmaals 2 miljoen. Afgelopen maand kwam er voor de zoveelste keer een rapport uit waaruit blijkt dat overheid en automatisering geen goede match geeft. Een waste/verlies van 60% is natuurlijk en natuurlijk tranen trekkend. In de raming zit zelfs al een overschrijding van 160.000 euro! Hoe gaat het college garanderen dat deze 3 miljoen goed besteed gaat worden en dat niet 1,8 miljoen zo de Naaldwijkse Vaart in stroomt?

In het Westlands Woonprogramma komt plaats voor de zogenaamde kluswoningen, het college heeft ook al een locatie op het oog en wij zijn zeer hoopvol over de uitwerking en het in de markt zetten van deze kluswoningen waardoor Westlandse jongeren en starters niet hoeven te vertrekken naar gemeentes om het Westland heen en hierdoor de sociale cohesie in takt blijft. Inmiddels is het in de organisatie ook duidelijk dat wij niet doelen op projecten als de Geestweg in Naaldwijk waar het een en ander niet helemaal goed verlopen is… Graag horen wij van het college wat het streven is om het eerste project op touw te zetten en daadwerkelijk in de markt aan te bieden?

Ook het loslaten van de maximale wooninhoud lijkt binnen dit college op steun te kunnen rekenen, maar wij vinden dat er in het memo van afgelopen week teveel in bedreigingen en te weinig in kansen wordt gedacht. In het verleden hebben we dat ook meegemaakt bij de invoering van erfpacht en wij hopen en gaan ervan uit dat het college deze mogelijkheid, aangereikt door de fractie van LPF-Westland, gewoon ter hand gaat nemen en gaat toepassen daar waar mogelijk en dan verzoeken wij tevens te kijken naar de agrarische bedrijfswoningen en ook daar de maximale inhoud los te laten. Voor wat betreft de invoering van erfpacht : wat ons betreft wachten we niet alleen op de uitkomst van het project Chrysantenstraat, wat door juridische procedures misschien nog wel even op zich laat wachten, maar verzoeken wij het college op meer locaties de erfpacht toe te passen!

In het raadsvoorstel komt op twee plaatsen duidelijk naar voren dat het college bij de VJN goed naar de inbreng van de fracties geluisterd heeft : daar waar het gaat om de voorgenomen sluiting van zwembad de Hoge Bomen in Naaldwijk, met als resultaat een zgn. prijsvraag voor dit zwembad. Om de prijsvraag een realistische kans te geven heeft mijn collega van der Stee al een motie ingediend bij de behandeling van de Prorap en wij hopen en gaan ervan uit dat er ook boter bij de vis komt! Het openhouden van dit zwembad kan zeer wel bijdragen aan een aantrekkelijk en duurzaam Westland indien gebruik gemaakt gaat worden van de restwarmte van Prominent!

Ook onder het kopje Sterke Greenport komt naar voren dat het college goed geluisterd heeft naar de fracties. Ik citeer “Wij hebben de aarzelingen van enkele fracties over deze activiteit gehoord en zullen ons richten op een concretisering van de activiteiten en de beoogde resultaten’. Onder andere onze fractie had die ‘aarzelingen’!

Voorzitter, afgelopen week hebben wij de concretisering mogen ontvangen en de verwachtingen lagen hoog… Echter op basis van deze 9 pagina’s zijn onze aarzelingen niet weggenomen, integendeel.

Let wel, op basis van dit stuk komt u ruim 3,5 miljoen euro ophalen bij deze raad. Tijdens de VJN hebben wij en vele andere fracties aangedrongen op een stuk met een duidelijke SMART- onderbouwing. Helaas is er alleen aanvulling gegeven aan de ‘S’en de ‘T’… Het stuk is gespecificeerd en is tijdsgebonden, het loopt namelijk tot het einde van deze collegeperiode. Voor de rest is er zowat niets meetbaar en dat is voor onze fractie, en ik ga ervan uit dat de andere fracties dat ook delen, veruit het belangrijkst.

Het college is al tevreden als er welgeteld twee nieuwe bedrijven zich in het Westland gevestigd hebben aan het einde van deze collegeperiode. Voor de rest worden er vele zaken naar voren gebracht die gewoon niet of uiterst lastig meetbaar zijn.

Marketing en Acquisitie, na vier jaar lang 4 ton bijgedragen te hebben aan Westland Marketing zou de gemeentelijke bemoeienis stoppen bij deze stichting. Na vier jaar zou de stichting op eigen benen moeten kunnen staan door de cofinanciering van het bedrijfsleven. Het nu voortzetten van de subsidierelatie in de vorm van een prestatieovereenkomst toont haarfijn aan dat het bedrijfsleven dus geen waarde hecht aan Westland Marketing… Anders was die 2 ton niet nodig geweest.

Nogmaals, wij hebben geen aversie tegen Westland Marketing maar vonden en vinden dit nog steeds geen overheidstaak! Het bedrijfsleven zal Westland Marketing moeten financieren en niet de Westlandse belastingbetaler!

Dan gaan we als gemeente een heuse verbindingsofficier in dienst nemen voor de bestaande bedrijven en een accountmanager die de rode loper gaat uitleggen voor nieuwe bedrijven. Dat de beste man of vrouw niet moe zal worden van het werken blijkt wel uit het feit dat dit college al tevreden is met de vestiging van twee nieuwe bedrijven. Dus rugpijn van het uitrollen van de rode loper zal uitblijven… De zgn. verbindingsofficier zal wel weer veelvuldig opduiken bij de bekende bedrijven uit het “Oldboys-network” van dit college, namen hoeven we niet te noemen, een ieder kent ze wel… Uiteraard zijn we benieuwd wie deze erebaantjes gaat krijgen voor 90.000 per persoon per jaar… Laat dit college werk maken om bestaande bedrijven in het Westland te behouden en alles op alles zetten om de werkgelegenheid in het Westland te verbeteren. Dat is op dit moment veel belangrijker dan al die nieuwe taken die dit college wil optuigen! Zo hebben wij al eerder aangegeven in gesprek te gaan met voormalige ondernemers in opgekochte gronden van de Westlandse Zoom. Wellicht zijn bedrijven geïnteresseerd in het terugkopen van de gronden en met hun bedrijf verder te gaan. Graag reactie hierop.

Internationalisering : zoals eerder aangegeven vinden wij gewoon de huidige rol van onze burgemeester toereikend. Het ontvangen van buitenlandse delegaties en het op uitnodiging meegaan naar het buitenland als daar de greenport of de Gemeente Westland voordeel bij heeft. Dat kan prima bekostigd worden uit de reeds aanwezige middelen. Wij zien geen toegevoegde waarde aan het deelnemen van de gemeente aan beurzen zoals de IPM in Essen of de Fruitlogistica in Berlijn. Het college gaat al elk jaar naar Berlijn en ook dat is toereikend! Ook het afgelopen bezoek met het koningspaar kon uit de huidige middelen, meer geld is absoluut onzin!

Het meeste geld gaat zitten in het hoofdstuk Strategie… Je moet het lekkerste altijd tot het eind bewaren zal het college of de wethouder gedacht hebben. Helaas, de grootste weerstand bij de LPF-Westland fractie, zit in dit hoofdstuk. Wij vinden het werkelijk te absurd voor woorden dat wij voor 4 ton per jaar aan lobbyisten in dienst gaan nemen terwijl menig tuinbouwondernemer vecht voor zijn bestaan. Het transport wordt uitgebeend door oneerlijke concurrentie uit het Oostblok en de detaillisten hebben het water aan de lippen staan…. Hoe zou het bij deze mensen overkomen als je uit moet leggen dat wij op kosten van de Westlandse belastingbetaler een aantal netwerkers in dienst hebben die overal koffie gaan drinken, diners organiseren en wie weet wat nog meer in de strijd gooien om het landelijk en Europees beleid te beïnvloeden. Er zit zelfs een bedrag in van 90.000 Euro voor communicatie-advies… Benieuwd wie dit advies gaat geven, maar ik heb een vaag voorgevoel…

Voorzitter, de aarzelingen van LPF-Westland zijn geen aarzelingen meer. Mocht het college echt wat op hebben met het bedrijfsleven dan zou het ons voorstel zijn om dit bedrag om te zetten in lastenverlichting voor het complete bedrijfsleven en de voorgenomen invoering van een Free Economic Zone niet voor te behouden aan nieuwkomers, maar juist uit te rollen over heel het Westland en daar voor alle bedrijven de gemeentelijke belemmeringen terug te dringen. Je zal maar al jaren in het Westland gevestigd zijn met je bedrijf en een concurrent komt gezellig naar het Westland, neemt plaats in de Free Economic Zone en hoeft zich daar aan geen enkele gemeentelijke regel te houden… Stank voor dank… Dit plan werkt oneerlijke concurrentie in de hand en getuigd van geen enkele realiteitszin en doet ook geen recht aan de titel van het Collegewerkprogramma “Nieuwe realiteit, Westlandse oplossingen”.

Voorzitter, alles bij elkaar opgeteld kosten al deze thema’s en accenten gewoon een hoop geld en dat geld komt voor een deel uit ordinaire belastingverhogingen. Met de VVD aan de macht hadden veel kiezers gehoopt op een belastingverlaging, immers zonder VVD heeft dit college geen meerderheid, maar wat blijkt : gewoon 875.000 Euro belastingstijging… Ik ben blij dat ik niet in de schoenen van de plaatselijke VVD sta, want als er gevraagd wordt wat je daar dan voor terug krijgt dan luidt het antwoord : We gaan de komende 4 jaar wel helemaal 2 nieuwe bedrijven binnen het Westland halen…

Daarnaast is het dividend van Westland Infra opeens weer nodig na jarenlang een oproep te hebben gehoord om toch vooral minder afhankelijk te worden van dividenden… Overigens wordt ook dit geld opgebracht door de Westlandse burgers.

Afrondend en alvorens te komen met de motie over het niet huisvesten van asielzoekers het volgende : wij zijn blij met de uitwerking van een aantal moties van de LPF maar zijn teleurgesteld in de houding van het college daar waar het de Externe Positionering betreft. Wij hopen nog steeds op wijsheid, mocht die wijsheid vandaag niet aan het licht komen dan overwegen wij om tegen deze begroting te stemmen!

Dan voorzitter, afgelopen weken is onze fractie overstelpt met positieve reacties daar waar het gaat om onze Artikel 26 vragen inzake de huisvesting van asielzoekers in Westland. De gemeente wordt door de rijksoverheid opgezadeld met dit probleem terwijl wij in Westland al een knots van een huisvestingsprobleem hebben in juist dit deel van de (huur)markt als gevolg van onder andere de problemen bij Vestia met als gevolg lange wachtlijsten voor de eigen inwoners met als gevolg dat veel jongeren vertrekken naar omliggende gemeenten en steden waardoor de belangrijke sociale cohesie in Westland nog meer gevaar loopt! In dorpen als Poeldijk en Maasdijk is er al een duidelijke verandering in de cohesie merkbaar als gevolg van de open woningmarkt en de aanwezigheid van vele duizenden Polen en andere MOE-landers. De fractie van LPF Westland heeft daarom een motie voorbereid die het college oproept om bij de rijksoverheid aan te geven dat Westland juist daarom niet kan voldoen aan het huisvesten van extra asielzoekers!

(Uitgesproken door fractievoorzitter Dave van der Meer bij begrotingsraad van 6 november 2014)

Ingediende moties/amendement - Motie inzake Huisvesten asielzoekers (deze is aangehouden tot januari 2015 i.v.m. extra informatie)

- Motie Startersbeurs (mede ondertekend door D66) (deze is aangehouden tot de raad van december 2014, met dan aparte behandeling) - Motie Kluswoningen (deze motie is overgenomen door het college)

- Motie loslaten maximale Woninginhoud (mede ondertekend door GBW en VVD) (deze motie is overgenomen door het college)

- Motie niet verhogen OZB (Met de tekst die de VVD-fractie zo’n beetje ieder jaar gebruikte) (Deze motie is verworpen met nota bene tegenstemmen van diezelfde VVD, die daarmee dus ordinair kiezersbedrog laat zien op hun belangrijkste verkiezingsitem)

- Amendement op de 3 D’s (decentralisaties) (mede ondertekend door WV) (amendement haalde het niet. Coalitie blijft op een mistig spoor extra gelden opzijzetten zonder onderbouwing waar het voor wordt gebruikt)