Inbreng LPF Westland programmabegroting 2020-2023

Advertorial

Westland 13.11.2019 - Dinsdagavond, tijdens de behandeling van de begroting 2020-2023, heeft fractievoorzitter Dave van Koppen namens LPF Westland het volgende uitgesproken.

Tevens is een amendement (mede ingediend door LPF Westland) om een post voor bekostiging van een mogelijke Islamitische school in Westland uit de begroting te schrappen, door de gemeenteraad aangenomen.

'Voorzitter,

Zei ik een half jaar geleden dat het mijn eerste keer was dat ik de behandeling van een VJN (voorjaarsnota) mocht doen, is het nu eveneens de eerste keer voor mij, maar dan tijdens de behandeling van de begroting. Een sluitende begroting ligt er voor ons, dat wel…. Uiteraard… Maar sommige keuzes, en dat zal elke partij voor zich hebben, doen ons als LPF Westland wel pijn. Als LPF Westland zullen we de positieve en minder positieve punten uit deze begroting verder zo toelichten. We zullen kijken naar onze inbreng vanuit de VJN en wat daarmee gedaan is. Ook nemen we u/jullie graag mee in hoe wij, vanuit ons verkiezingsprogramma, tegen zaken aankijken en hoe we dat wel of niet terugvinden in de begroting. 

Allereest onze inbreng een half jaar geleden tijdens de VJN. Naast het verhaal dat we als LPF Westland, net als iedereen denk, niet blij werden van het beeld dat er mogelijke tekorten zouden ontstaan hadden we ook een drietal moties aangekondigd aan het einde van de VJN.  Aangekondigd tijdens de VJN om onze richting mee te geven en te kijken of ze dan in deze begroting verwerkt zouden zijn. De eerste motie was afschaffen ‘Hondenbelasting’. Als fractie van LPF Westland zijn we blij dat het college goed geluisterd heeft naar de raad en naar onze fractie! De raad die de motie hondenbelasting maar een beetje ‘bull shit’ vond. We snappen dat het college alle mogelijkheden open hield, maar zijn blij dat we deze motie dus niet meer hoeven in te dienen. LPF Westland was, is en blijft tegenstander van een hondenbelasting! 

De tweede motie was het terugdraaien van het ‘minimabeleid van 130% naar 110%.’  In veel landelijke gemeentes zien we dat ook deze 110% gehanteerd wordt en in tijden van schaarste lijkt het ons als fractie ook niet meer dan logisch hier naar te kijken. Met alle subsidies die mensen soms ontvangen (huur-, zorgtoeslagen, Kindpakket, enz.) is de kloof en prikkel tussen werken en niet werken soms te klein en dat kan, zeker ook in een gemeente als Westland, waar hard werken een traditie is, niet de bedoeling zijn. De uitwerking van deze motie zien we níet terug in de begroting en we zullen hiervoor dus straks een motie over indienen. (MOTIE 1) 

Als laatste hadden we een motie ‘Beter Groen’. Althans; we spraken tijdens de VJN al de hoop uit dat we deze motie, net als de motie van de Hondenbelasting, niet meer hoefden in te dienen vandaag. Want tijdens de begroting van 2017 diende we als partij een motie Beter Groen in. Deze werd toen ook aangenomen met steun van LPF Westland, CDA, GBW, WV, VVD en CU/SGP Westland. 

Dan denk je; door de meerderheid aangenomen, mooi… maar helaas zagen we de geest van deze motie niet echt terug in het dagelijkse beleid van de gemeente en dus moest er in 2018 bij de begroting weer een nieuwe versie komen. Ook deze motie haalde een meerderheid met steun van LPF Westland, CDA, GBW, WV, VVD en CU/SGP Westland en we hadden dus een Motie Beter Groen 2.0. Maar ook nu is er helaas nog niet goed genoeg geluisterd en zijn we helaas genoodzaakt om met een motie Beter Groen 3.0 te komen. Jammer, ook wel pijnlijk, maar in onze ogen écht noodzakelijk! We willen geen pleisters plakken zoals alleen groen in de centra aanpakken voor het MKB. We willen in heel Westland een goed groenbeleid. Ga voor kwaliteit. Kom met een visie! Laat het zien! (MOTIE 2)

Dit voorzitter was het wat betreft onze reactie op deze begroting n.a.v. onze inbreng tijdens de VJN. Dan gaan we nu kijken naar hoe kan LPF Westland zich wel of niet vinden in deze begroting als we kijken naar ons eigen verkiezingsprogramma? 

We zijn blij om te kunnen constateren dat LPF Westland er toe doet! Er toe doet in de raad en er toe doet in het college. Dat er veel punten uit ons verkiezingsprogramma gerealiseerd zijn en/of aan gewerkt wordt door dit college.

Als we kijken naar veiligheid zijn we blij met de mededeling van de Burgemeester vorige maand in de cie. bestuur dat er, na jaar na de aangenomen motie die vorig jaar tijdens de begroting werd ingediend, nu ook eindelijk en daadwerkelijk gewerkt gaat worden met particuliere beveiligingsbedrijven. Om elkaar te versterken en zo een nóg veiliger Westland met elkaar te creëren en we hopen dan ook dat deze proefperiode een vervolg krijgt, maar daar hebben we alle vertrouwen in. Vraag aan de portefeuillehouder; zijn er al eerste resultaten bekend, of is dat te vroeg? (Vraag 1)  

Uitleg college over vermeende inperking Naaldwijkse feestweek

Dan de Westlandse feestweken, de horeca, het evenemententerrein en feesten zoals Opening Vaarseizoen en feesten t.b.v. Goede Doelen enz. Als LPF Westland vinden wij dít dé Westlandse Cultuur en willen deze graag behouden en bewaken. We vinden de move van het varend corso om dé Westlanddag op zaterdag inwisselen voor Haagse euro’s belachelijk. We zijn wél blij dat de feestweken voor een groot gedeelte zijn gebleven zoals ze waren en gaan er vanuit dat dit ook de komende jaren zo blijft. Verder is er met het verplaatsen van dat Varend Corso uit de zomervakantie een gat van 2 weken ontstaan waarin er géén feesten zijn. In het verleden bleek dat vooral het Varend Corso met 550.000 bezoekers een groot beroep deed op de politie-inzet. 

Er zijn ons geluiden bekend dat er initiatieven zijn om tijdens dit gat in de zomermaanden een feest te organiseren op het daarvoor bestemde evenemententerrein. 

We horen graag hoe de portefeuillehouder hier tegenaan kijkt en of dit ook mogelijk is. Als LPF Westland juichen we dit in ieder geval van harte toe. Anders zullen we in dec. met de vaststelling van de evenementen-kalender met een motie komen om dit mogelijk te maken. (Vraag 2)

Om maar gelijk verder te gaan over dat zelfde evenemententerrein. Het is altijd een grote wens van LPF Westland geweest om dat terrein mogelijk te maken. Inmiddels is het er, we zijn daar ook erg blij mee, maar hebben wel wat zorgen over de toekomst. We zien in de begroting een bedrag opgenomen van €55.000,-  om onderzoek te doen. Wij zien liever gelijk morgen een schop in de grond om daar de boel aan te pakken, want daar is nu géén geld voor. Daar hoef je geen onderzoek voor te doen. 

Met een beetje regen dreigt nu namelijk elk feestje op het evenemententerrein te eindigen in een ‘pool-party’. We hebben hier dan ook dekking voor gevonden op dit gelijk op te pakken. (AMENDEMENT 1)

Verder ondersteunen we het stuk in het AD van een paar weken geleden van de voorzitter van Horeca Westland, dhr. Ronald v Gaalen: geef die sluitingstijden van de horeca vrij en dat deurbeleid tot 01.00 uur. Zeker met die stomme rookruimte-regels die er wel/niet aan zitten te komen. Zorg dat er niet te strak gekeken wordt naar die tijden en naar de data van de terrassen. Soms heb je, zoals dhr v Gaalen ook aan gaf in dat stuk, een mooie dag in maart of oktober en dan mag het niet meer. 

En dan voorzitter, het thema ‘Wonen’;  zoals tijden de VJN ook al genoemd, misschien hét belangrijkste punt voor dit college. Zowel huisvesting arbeidsmigranten, als juíst óók voor onze Westlandse jongeren. Tijdens de VJN óók al genoemd; Begin met de bouw van die ‘Big Bens’-torens bij Flora Holland! Of plaats de Eerste Westlandse Wolkenkrabber bij de Tuin vd Lely in Wateringen. ‘Bens Tower!’ Laat je eigen Westlandse jeugd niet in de kou staan!!! Misschien voorzitter moet er dus door dit college nóg meer gekeken worden naar alternatieve, naar alternatieve woonvormen. In het verleden ook al vaak geroepen door LPF Westland; Kijk naar Kangoeroewoningen, kijk naar Kluswoningen, kijk naar Tiny houses, kijk naar zelfbouw of naar andere alternatieve woonconcepten. We zien dat er aan gewerkt wordt, maar willen de wethouder graag oproepen hier nóg nadrukkelijker naar te kijken. Heb lef!  Bouwen!!  Voor ónze jeugd! Voor ónze Westlanders!  

Suggestie:
Koop als gemeente een aantal mobiele flexwoningen en plaats die op stukken grond die voor 2 of 3 jaar nog kaal liggen, zodra er gebouwd wordt verplaats je ze naar een volgend kaal stuk grond. De ervaring van afgelopen jaren leert ons dat er dat er altijd kale lege plekken in het Westland zijn. Het is een relatief kleine investering die snel te realiseren is en waarbij je een aantal Westlandse spoedzoekers kan helpen. Je kunt tenslotte beter in een mobilhome liggen dan slapen in je auto. Op de plek naast het WHC hadden we op die manier makkelijk 10 mensen kunnen helpen of in Monster Noord op terrein van Westlandse Zoom. 

WV: Onbegrijpelijke besluiten College over huisvesting arbeidsmigranten

En wat arbeidsmigranten betreft; als LPF Westland hebben we áltijd geroepen dat we huisvesting willen bij de tuinder zelf. Elke grote huisvestingslocatie nu, zó blijkt tot dusver, roept (heel) veel weerstand op. In de wijken, in de rijtjeshuizen, roept het, terecht, nóg meer weerstand op. Laat de sector zelf ook met initiatieven komen. Die ruimte was er tot afgelopen 1 okt. en hoeveel aanvragen zijn er? Hoe hard loopt de sector zélf warm voor dit probleem?  Wij hebben als fractie hebben in ieder geval géén aanmeldingen gezien/gehoord. We horen graag hoe de wethouder hiermee  verder gaat en ook hoe zij verder werk gaat maken van een door de meerderheid van de raad aangenomen motie van 18 juni 2019; Huisvesting mogelijk maken bij de tuinders zelf! (Vraag 3)

En als laatste, voorzitter, wil ik mijn eerste termijn eindigen met de zorgen rondom de zorg; Want hoe gráág we met alle partijen ook werken aan een beter Westland, iedereen vanuit zijn/haar eigen overtuiging. Hoe hard ook iedereen, alle partijen hier, hun best doen om het beste uit deze begroting te halen en dingen te realiseren die het Westland beter en mooier maken, tegen de tekorten of bezuinigingen waar wij als gemeente, vanuit het Rijk, de landelijke overheid, mee om ons oren geslagen worden is niet normaal!  We zijn hier in de raadszaal, ik noem het maar even bekvechten, over €750,- voor een Fairtrade bord, om €35.000 voor inloophuis Carma, om kleine bedragen voor een evenemententerrein waterdicht te krijgen enz. En vanuit de zorg komen er tekorten van BAM €7.000.000 en later nog eens BAM €6.200.000. Daar valt niet tegenaan te werken! 

En als LPF Westland kunnen we zeggen, dit doet pijn. Want waar we in de VJN nog een bedrag en een plan zagen voor bijvoorbeeld een uitruil van een voetbalveld naar een hockeyveld en andere aanpassingen daar op de Hoge Bomen, kunnen zulke zaken nu géén doorgaan vinden!  En we horen gráág van de wethouder hoe we dit gaan oplossen? Het probleem bij de hockey is groot! We bouwen duizenden huizen in Westland erbij, hebben in Westland slechts één Westlandse Hockeyvereniging, dus dat stroomt een keer vol. We komen daar in de knel. LPF-Westland vraagt al járen om een TOTAAL-plan voor de Hoge Bomen. We hebben al 300 verschillende gebiedsvisies gezien, elke keer roepen we verenigingen bij elkaar om te praten over de toekomst en wat ze voor hun eigen vereniging graag zien. Maar als het dit jaar niet past, geef ze dan op z’n minst een stip op de horizon wanneer we het wel kunnen gaan uitvoeren. En die vraag stel ik dus heel graag aan de wethouder (Vraag 4)

Het zelfde geldt min of meer voor het zwembad; Als LPF Westland maken we ons al járen hard voor het zwembad. En na de VJN is deze ineens verdwenen. Waarom? Er komt nu een onderzoek naar de haalbaarheid van mogelijke kruisbestuiving met een school, multifunctioneel gebruik enz. Het is absoluut niet dat we daar op zich tegen zijn. Integendeel… Als LPF Westland hebben we namelijk 5 jaar geleden al gezegd dat je écht wel kan kijken naar het gehele perceel an sich en dat daar mogelijkheden liggen. Strookje eraf voor woningbouw? Of ligweide met speeltuinen en groen ook bij de wijk betrekken etc. Het ligt nu een half jaar stil, terwijl er een nieuwbouwwijk achter ligt. 

Maar ja wat ons betreft was dit onderzoek al een optie in de tijd dat er, door de toenmalige wethouder, nog een prijsvraag werd uitgeschreven voor het zwembad. Toen, 5 jaar geleden, had je het al uit moeten zoeken wat er allemaal voor mogelijkheden waren. Nu willen we vooral snelheid zien en we hopen dan ook naar een positieve uitkomst van dit hopelijk laatste onderzoek en dat we daarna snel aan de slag kunnen! We hebben daar alle vertrouwen in, maar het moet wél gebeuren! Het mag niet zo gebeuren dat er van uitstel afstel komt… of dat we straks ineens weer gaan praten over het totale zwemwater in Westland etc. want dan zijn we weer terug bij af. Er ligt een UNANIEME motie voor dat zwembad en hopen zo snel mogelijk daar te kunnen gaan beginnen! We horen graag hoe de wethouder daar tegenaan kijkt? Wat onze fractie betreft moet dat onderzoek binnen een jaar klaar zijn, zodat we bij de volgende begroting de klap erop kunnen geven! (Vraag 5) 

En terugkomend op die zorg; nogmaals er is niet tegenaan te werken als je bijna €20 miljoen extra als gemeente moet uittrekken voor die zachte landing die we hebben ingesteld met elkaar. We moeten écht gaan nadenken hoe we daar in de toekomst mee verder gaan! Er zijn al gemeentes die zeggen; dit krijgen we als bedrag binnen voor de zorg en méér kunnen we dus ook niet uitgeven!!! Is het op? Jammer. Ik hoor graag van de wethouder zorg hoe zij die grote miljoenenbedragen de komende jaren nog denken te gaan opvangen en hoe we de zorg kunnen gaan (blijven) invullen. (Vraag 6) 

Brengt mij ook gelijk op het laatste puntje over de zorg, de thuishulp; 

Als LPF Westland zijn we tegen her indiceren via de telefoon. We vinden dit géén goede ontwikkeling en dit is ook niet in lijn of in  overeenstemming met het RADAR rapport en wat wij aan de wethouder verzocht hebben. Als duidelijk is dat dit alleen de mensen betreft die al een gesprek hebben gehad en dit vervolgens niet meer hoeft, dan snappen wij wat de wethouder in zijn memo heeft gerefereerd. Maar wij zullen dit uiteraard wel kritisch blijven volgen. Vanuit de fractie kan ik  mededelen dat we positieve geluiden hebben gehoord over telefoongesprekken en het bespreken van zorg. (vb Peet Voskamp à  geen hérindicatie!)'

Conclusie; 
'We werken er met z’n allen (ambtenaren, wethouders, burgermeester, inwoners, álle politieke partijen, verenigingen, buurten/wijken, kerken, scholen enz.) KEIHARD aan om Westland beter en mooier te maken. En daarvoor wil ik ook iedereen bedanken en te vragen om dat ook te blijven doen! Constructief meedenken en meedoen! En dat iedere partij dat vanuit zijn/haar eigen invalshoek doet dat is prima.. en dat iedereen daarbij zijn/haar eigen keuzes, da’s ook logisch.  

Maar we zitten hier allemaal voor het belang van het Westland;  

‘Westland First!’

Dave van koppen

Fractievoorzitter LPF-Westland

Uitgesproken in de begrotingsraad van 12 november 2019

Advertorial