Initiatiefvoorstel voor ambtelijke organisatie aangenomen

door LPF Westland

Westland 27.11.2013 - Nadat LPF-Westland eerder in februari van dit jaar een motie gepresenteerd had waarin er duidelijkheid werd gevraagd...

over de inrichting en aansturing van de ambtelijke organisatie, kwam het op 15 oktober jl. tot een initiatiefvoorstel waarin aanvullende kaders werden voorgesteld. Reden hiervoor was dat door ons geconstateerd werd dat er op elementen nog te veel zaken verkeerd uitpakte.

Ook een enigszins lastige verhouding tussen ambtelijke organisatie en gemeenteraad over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hebben uiteindelijk tot een initiatiefvoorstel met vijf duidelijke kaders geleid. Deze kaders betreffen de borging van kennis van schrijvende en adviserende ambtenaren over wet-en regelgeving verbandhoudende met de gemeenteraad, de beperking van inzet van extern- en interim-personeel. Extra regels voor het fenomeen herintredende ZZP-ers en de controle door de raad op de implementatie van zwaarwegende expliciete gevoelige besluitvorming.

Uiteindelijk stemde zowat de gehele gemeenteraad in met dit initiatiefvoorstel. Alleen de eenmansfractie van D66 was vanwege wat vage redenen tegen dit voorstel.

Na de raadsvergadering van 15 oktober jl. kwam het initiatiefvoorstel uitgebreid aan de orde in de commissie bestuur van woensdag 13 november jl. Daar werden door alle fractie constructieve inhoudelijke zaken gevraagd en werden er ook voorstellen ter verduidelijking gegeven. De fractie van LPF-Westland wil daarom ook de leden van de commissie bestuur danken voor de constructieve wijze waarop men heeft meegedacht bij het initiatief van LPF-Westland.

Middels dit aangenomen initiatiefvoorstel heeft de raad zijn verantwoordelijk genomen voor de kaderstellende rol die ze heeft en kunnen de aanvullende kaders een middel zijn voor de professionaliseringsdoelen die worden gesteld voor de ambtelijke organisatie. Daarbij hoort het op peil brengen van de basale kennis van de gemeentewet/wet dualisering gemeenteraden, begrenzing van de tijdsduur waarop externen of interim-personeel wordt ingezet, het tegengaan van ZZP-constructies, een oproep tot zorgvuldigheid in mandatering en toetsing door de gemeenteraad op de juiste uitvoering van vastgesteld beleid en regels.

Met het aangenomen besluit is op een proactieve wijze extra kaders vastgesteld die bij kunnen dragen aan duidelijkheid en efficiency in de bedrijfsvoering en uitvoering van de gemeentelijke taken door de ambtelijke organisatie en de juiste houding jegens de gemeenteraad.

Fractie LPF-Westland

Hieronder het raadsbesluit

--------

Raadsbesluit documentnr. SF 004

De raad van de gemeente Westland;

Gelezen het voorstel van de fractie LPF-Westland van 25 november 2013; gehoord de beraadslagingen in de vergadering van de raadscommissie Bestuur van 13 november 2013 besluit:

I. In het opleidingstraject en cursusmateriaal van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor opstellen van beleidskaders, raadsvoorstellen, raadsbesluiten en advisering van college, duidelijk de gemeentewet, wet dualisering en reglement van orde van de gemeenteraad te betrekken;

II. De inhuur van externen en interim-managers, vooraf duidelijk te beperken door middel van een maximale contractduur van 18 maanden en indien noodzakelijk, beloning te maximeren tot 15% boven de cao-beloning die voor de desbetreffende functie geldt. Indien de desbetreffende periode niet afdoende is bij bepaalde projecten/opdrachten, het college na 15 maanden gemotiveerd de gemeenteraad informeert over de reden van overschrijding van de tijdsduur;

III. Het na het vrijwillig genomen ontslag van een ambtelijke medewerker, de ambtelijke organisatie te verbieden deze vervolgens weer als ZZP-er in dienst te nemen als blijkt dat dezelfde diensten tegen een hoger tarief weer worden aangeboden;

IV. Het college op te roepen het mandateringsbesluit terughoudend te gebruiken zodat weliswaar praktisch kan worden gewerkt, doch op een wijze hiervan gebruikt wordt gemaakt volgens strikte regels van uitvoering, verantwoordelijkheid en terugkoppeling;

V. Bij expliciete, zwaarwegende en gevoelige besluitvorming door raad en vaststelling van beleidskaders, waarvan implementatie binnen het juiste tijdspad en op een door de raad bedoelde wijze dient te worden uitgevoerd, binnen zes maanden toetsing te laten doen door een door de raad aan te wijzen werkgroep of vanuit de raadscommissie Bestuur.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 26 november 2013, de griffier, N. Broekema de voorzitter, J. van der Tak