Inzet WMO reserve beslissing voor nieuwe raad

College Westland

Westland 12.04.2014 - De CDA-fractie heeft het College op 18 maart vragen gesteld over de inzet van de WMO reserve.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Deelt u onze bezorgdheid over het opvangen van de kabinetsbezuinigingen?

Antwoord

Ja. De financiële onzekerheid van de drie transities binnen het sociale domein in combinatie met de omvang van de betreffende geldstromen, noodzaken ons college tot grote zorgvuldigheid in het voorbereidings- en implementatieproces, mede vanuit het oogpunt van financiële risicobeheersing door de gemeente.

Vraag

Deelt u onze mening dat aan de onzekerheid voor de bestaande zorgvragers zo snel mogelijk een eind gemaakt moet worden?

Antwoord

Ja, wij delen absoluut uw bezorgdheid over de onzekerheid waarin de bestaande zorgvragers op dit moment verkeren. Wij ervaren deze onzekerheid ook in onze gesprekken met inwoners. En hoewel een zekere mate van onzekerheid bij een dergelijke transitie onvermijdelijk is, streven wij er naar om zo snel mogelijk duidelijkheid te bieden waar dat mogelijk is. Probleem daarbij is onder andere dat diverse zaken vanuit het Rijk thans nog niet definitief duidelijk zijn. Wij zullen het nieuwe college de suggestie meegeven om een ‘zachte landing’ voor te bereiden voor 2015.

Vraag

Bent u bereid om de WMO reserve in te zetten voor 2015 indien de middelen niet toereikend zijn?

Antwoord

De keuze om de Wmo reserve aan dit doel te besteden of aan andere doelen, is aan de nieuwe raad.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak