Kern Monster krijgt plan van aanpak

Geplaatst door Westlanders.nu op 22/02/2019 08:07

Monster 22.02.2019 - Op 29 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie VVD over het levendig houden van de kern Monster.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1

Is het college van plan om de daad bij het woord te voegen en de levendigheid van de kernen zoveel mogelijk te faciliteren, zoals verzocht in de aangenomen motie van 6 november jl.?

Antwoord 1

Ja, het college zal uitvoering geven aan de motie van 6 november jl.. In aansluiting op het traject ‘Leegstandsaanpak winkelgebieden Westland’, waarbinnen de kernwinkelgebieden en aanlooproutes vastgesteld worden, wordt aan de uitstraling en de samenhang van de kernwinkelgebieden gewerkt. Dit is onderdeel van het vast te stellen kader van het Gebiedsgericht Plan (GGP). Per kern wordt op basis van een gebiedsgerichte analyse een plan van aanpak opgesteld, waarbij wordt aangesloten bij de Aanpak Leegstand.

Vraag 2

Kan het college aangeven wanneer de contactpersoon per kern bij de gemeente wordt aangesteld?

Antwoord 2

MKB Westland heeft in samenwerking met de gemeente een centramanager aangesteld als schakel tussen de winkeliersverenigingen en de gemeente. Op die manier kunnen activiteiten in de verschillende kernen beter op elkaar worden afgestemd en kan de leegstand in de verschillende kernen worden aangepakt. De centramanager heeft op haar beurt weer een vast aanspreekpunt bij de gemeente die waar nodig meteen kan terugvallen op expertise van andere collega’s.

Daarnaast wordt naar aanleiding van de motie bezien hoe deze structuur goed kan worden geïntegreerd met het Bedrijven Omgevings- en Contactcentrum (BOCC). Dit centrum is het eerste aanspreekpunt voor alle bedrijven in de gemeente en hier komen alle vragen, suggesties en initiatieven integraal samen.

Vraag 3

Kan het college aangeven of zij positief staat tegenover de "Shop and Go" parkeerplaatsen in het centrum van Monster? En wanneer zouden deze gerealiseerd kunnen worden

Antwoord 3

Het college werkt momenteel aan een pakket van maatregelen voor het verlagen van de parkeerdruk in Monster. We verwachten op korte termijn een eerste maatregel te kunnen aankondigen. De optie voor “Shop and Go” parkeren is één van de maatregelen waarvan de wenselijkheid wordt onderzocht. Indien gewenst, kan deze maatregel naar verwachting nog dit jaar worden gerealiseerd.

Vraag 4

Kan het college aangeven wat zij gaat doen om de rommelige aanblik van het centrum van Monster te verbeteren en hoe zij staat tegenover het door ondernemers ingediende plan/tekening hiervoor?

Antwoord 4

Zoals aangegeven in antwoord 1, wordt in het GGP de aanblik van ieder dorpscentrum, zo ook die van Monster, meegenomen. Daarnaast is zoals bekend sinds kort een leegstandsmakelaar bezig met een inventarisatie van de leegstand in Monster en andere kernen als opmaat naar het opstellen van een actieve leegstandsaanpak. Verder worden op dit moment, zoals aangegeven in antwoord 3,  maatregelen uitgewerkt om de parkeerdruk te verlagen.

Vraag 5

Kan het college ervoor zorgen dat niet om bureaucratische redenen initiatieven van ondernemers de nek worden omgedraaid, zodat het enthousiasme bij ondernemers om de kern te verlevendigen niet in de kiem wordt gesmoord?

Antwoord 5

Zoals aangegeven in antwoord 3, onderhoudt het college korte lijntjes met de ondernemers, de verschillende bedrijsinvesteringszones en MKB Westland. Hun plannen worden altijd zo snel mogelijk beoordeeld. Voor het verlenen van vergunningen toetst het college aan de regels. Deze toets pakt niet altijd voordeling uit voor elke ondernemer. Wel probeert het college de formats voor vergunningaanvragen zo begrijpelijk mogelijk te maken.