Kledingbank Westland mogelijk naar Naaldwijk

College Westland

Westland 22.10.2015 - De fractie van Westland Verstandig heeft in augustus collegevragen gesteld over een geschikte locatie voor de Kledingbank Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Collegevragen over zware mishandeling feestweek De Lier

Vraag

Zou uw College kunnen bezien of binnen het bestand van de thans al of niet tijdelijk leegstaande gebouwen een mogelijkheid voor de Kledingbank Westland zit.

Antwoord

In de gemeentelijke vastgoedportefeuille vinden wij op dit moment geen gebouw terug dat aan de voorwaarden voor huisvesting van een kledingbank kan voldoen. De omvang van de maatschappelijke portefeuille wordt juist kleiner door multifunctioneler gebruik en het afstoten van vastgoed. De tijdelijke portefeuille geeft een beeld van voornamelijk braakliggende terreinen en dus geen gebouwen. 

De gemeente heeft voor dit soort initiatieven als een kledingbank geen beleid. Deze initiatieven komen vanuit de samenleving zelf en worden opgepakt door particulieren zoals mevrouw Dimmers. Wij juichen deze initiatieven van harte toe en hebben contact opgenomen met Vitis. Vitis (de Sociaal Makelaar van ‘s-Gravenzande) heeft met de initiatiefneemster contact gehad en er was een geschikte locatie gevonden bij De Sonnevanck (Pieter van Foreest) in ’s Gravenzande.

Mevrouw Dimmers heeft deze locatie afgewezen. Mevrouw Dimmers wil de Kledingbank bij nader inzien liever in een pand in Naaldwijk huisvesten, omdat dit centraler in het Westland gelegen is. Vitis heeft aangegeven dat zij hiervoor contact kan opnemen met de Sociaal Makelaar van Naaldwijk. Wij hopen dat dit leidt tot een oplossing voor mevrouw Dimmers.

Wij gaan er vanuit uw vraag met deze brief te hebben beantwoord.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak