Kleine kans op uitkeringsfraude arbeidsmigranten in Westland

College Westland

Westland 11.10.2018 - Op 5 september 2018 heeft de fractie ChristenUnie SGP collegevragen gesteld over uitkeringsfraude door arbeidsmigranten in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren wij u als volgt.

Vraag 1.

Heeft het college kennis genomen van dit bericht? Met uitkeringsfraude is veel gemeenschapsgeld gemoeid.

Antwoord 1.

Ja.

Collegevragen inzake uitkeringsfraude arbeidsmigranten

Vraag 2. 

Is het college voornemens onderzoek te doen naar deze vorm van fraude om vervolgens passende maatregelen te nemen?

Antwoord 2.

Het verstrekken van een WW-uitkering en het handhaven van fraude met WW is een bevoegdheid van het Rijk, die het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) heeft aangewezen als uitvoerende instantie.

Overheidsorganen hebben toegang tot de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de wettelijke taken. Nu verstrekking van WW-uitkering en handhaving ervan een wettelijke taak is van het UWV, kan de gemeente geen onderzoek doen naar deze vorm van fraude en ook geen maatregelen nemen.

De gemeente heeft wel samen met de gemeenten Den Haag en Rotterdam meerdere keren geprobeerd om het UWV te betrekken bij verbetering van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen, inclusief verblijfsadres van arbeidsmigranten die in de Registratie Niet-ingezetenen staan ingeschreven. Ondanks de steun van het ministerie van BZK en het ministerie van SZW voor de gemeentelijke pilot, werd de pilot door het UWV afgewezen.

De adreskwaliteit van arbeidsmigranten is in de gemeente Westland beter dan in andere gemeenten, omdat in Westland de overgrote meerderheid van arbeidsmigranten die hier wonen staat ingeschreven als ingezetene en omdat wij, door onze Westlandse methode, aangifte van verhuizing of emigratie ontvangen van de werkgevers/huisvesters. Dat maakt dat de kans dat de arbeidsmigrant in land van herkomst verblijft, maar nog steeds ingeschreven staat in de gemeente Westland als ingezetene (de basis van de ontdekte WW-fraude), vele malen kleiner is.