Konikpaarden niet geschikt voor Solleveld

Gemeente Westland

Westland 04.04.2019 - Op 18 maart hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake konikpaarden bij Solleveld in Westland.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Vraag 1

Is het mogelijk dat Westland / Hoogheemraadschap / Dunea ook een aantal paarden adopteert en deze uitzet in plaats Solleveld?

Antwoord 1

De vegetatie in het duingebied is kwetsbaar en het aantal grazers dat in het duingebied rondloopt is daarop afgestemd. Verstoring in dit evenwicht is niet gewenst en kan leiden tot onherstelbare schade. De vegetatie wordt regelmatig gemonitord en getoetst aan het beheerplan wat voor ‘Solleveld en Kapittelduinen’ door de provincie is vastgesteld. Het beheerplan is met alle belanghebbenden opgesteld, waaronder de gemeente Westland.

Vraag 2

Is het College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat dit een sympathiek gebaar is en ook inwoners die zich ontfermen over het dierenwelzijn deugd zal doen?

Antwoord 2

De vraag of er Konikpaarden uit de Oostvaardersplassen geadopteerd kunnen worden en in het Natura 2000 gebied ‘Solleveld en Kapittelduinen’ geplaatst kunnen worden is begrijpelijk, maar niet uitvoerbaar (zie beantwoording vraag 1).

Vraag 3

Is het mogelijk om waarschuwingsborden daarvoor te plaatsen en ook te bezien waar in Westland oversteekplaatsen van deze dieren zijn?

Antwoord 3

Het plaatsen van waarschuwingsborden levert niet het gewenste resultaat op. Ganzen verplaatsen zich in deze periode van het jaar veel en zijn op zoek naar een geschikte broedplaats. Boerenganzen kunnen op plaatsen waar ze voedsel krijgen aangeboden honkvast zijn en zullen zich na de broedperiode niet veel verplaatsen. Een vaste plek van een boerengans verspreidt zich over vele honderden meters soms enkele kilometers.

Vraag 4

Overstekende ganzen/eenden/zwanen kunnen tot gevaarlijke verkeerssituaties leiden nog los van het dierenwelzijn. Is het College bereid om deze maatregelen te nemen?

Antwoord 4

De grote aantallen overzomerende ganzen vormen de laatste jaren een groot probleem in de regio. Op verzoek van de provincie wordt aandacht geschonken aan de beperking van overzomerende ganzen, soorten ganzen die als exoot bekend zijn én de boerengans. Om de problemen te beperken worden van deze soorten de eieren in het broedseizoen behandeld om zo de aantallen te reduceren.

 

Preventief worden er ook wel ganzen weggevangen als de overlast een onaanvaardbaar niveau dreigt te bereiken. Hierbij speelt de verkeersveiligheid en schade aan natuurvriendelijke oevers een rol maar ook de agressie van de ganzen naar mensen toe.