Kostenstijging lijkbezorging omhoog vanwege uitbesteding aan derden

College Westland

Westland 01.04.2021 - Op 26 januari heeft de fractie CU/SGP collegevragen gesteld over de stijging van de kosten voor lijkbezorging.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeert gemeente Westland u als volgt.

Vraag 1

Enkele jaren geleden is besloten het beheer en onderhoud van de begraafplaatsen uit te besteden aan derden. In hoeverre biedt dit tot nu toe voordelen t.o.v. het in eigen beheer uitvoeren van deze taken?

Antwoord 1

De overgang in 2018 van uitvoering in eigen beheer naar uitvoering door aannemers en derden is het gevolg van de ingezette koers vanuit de gemeenteraad om te komen tot een regiegemeente. Het voordeel is dat de ambtelijke organisatie van het taakveld begraven verkleind kon worden. Over de kwaliteit van het onderhoud en beheer zijn afspraken gemaakt met aannemers en derden en vastgelegd in overeenkomsten. De aannemers en derden dienen zich te houden aan de overeengekomen kwaliteitsniveaus.

Vraag 2

Bent u het met ons eens dat het uitbesteden in ied er geval niet geleid heeft tot verbetering van het onderhoud en serviceniveau?

Antwoord 2

Dit herkennen wij niet.

Vraag 3

Zo ja, welke actie gaat u ondernemen en zo niet, wat is daarvan de reden?

Antwoord 3

Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 4

Herkent u zich in de inhoud van de open brief van de begrafenisondernemers en welke concrete actie gaat u hierop ondernemen?

Antwoord 4

Wij herkennen het beeld dat met de stijging van de lijkbezorgingsrechten de heffing in verhouding tot de heffingen die omliggende gemeenten in rekening brengen hoger zijn. Tegelijkertijd moeten wij aangeven dat de gemeente Westland ervoor heeft gekozen om alle zes gemeentelijke bestaande begraafplaatsen open te houden of uit te breiden. Dit leidt tot kosten die gemeenten met minder begraafplaatsen niet hebben. Andere grotere gemeenten bezitten veelal twee algemene begraafplaatsen of hebben besloten om niet meer op alle begraafplaatsen te begraven. Bovendien bestaat er geen eenduidige en voorgeschreven systematiek voor de toedeling van kosten van het onderhouden van en verrichten van activiteiten op de begraafplaatsen.

Met andere woorden, iedere gemeente is daarin vrij en maakt daarin keuzes. Hierdoor ontstaan soms sterke verschillen in de heffing tussen gemeenten. Een uitgevoerd onderzoek in 2018 door Necker Van Naem in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft u achtergrondinformatie.

Vraag 5

Hoe is de exacte kostenopbouw, uitgesplitst naar alle onderhoudsaspecten, te weten: - kosten groenvoorziening - kosten paden - kosten onderhoud graven - overheadkosten en welke dat zijn.

Antwoord 5

De lijkbezorgingsrechten worden geheven voor het beheer en gebruik van de zes gemeentelijke begraafplaatsen en voor de door de gemeente te verlenen diensten bij begrafenissen. De opbrengsten uit de heffing en de onttrekking uit de voorziening, waarin de afkoopsommen zijn gestort, vormen de totale baten. De totale lasten bestaan uit de nette kosten en toe te rekenen overhead en btw. In onderstaande tabel zijn de budgetten voor 2021 weergegeven.