Kritiek Westland Verstandig op begroting 2016 krijgt bijval van provincie

Advertorial Westland Verstandig


Westland 24.12.2015 - De provincie heeft - na de constatering dat de begroting wel v.w.b. in- en uitgaven in evenwicht is

- een aantal forse kritiekpunten gegeven op de begroting Westland  2016 . 

Het college blijft - tot ongenoegen van de provincie - ervan uitgaan dat jaar in jaar uit de geplande investeringen vooruit mogen worden geschoven. Daardoor wordt niet correct bezuinigd en de inwoners tekort gedaan. De provincie gaat daarover praten met het college.

WV: Opinie onderzoeker politiek gekleurd, ongegrond en onjuist

Erger is de constatering dat onvoldoende informatie gegeven wordt door het college over de echte risico's. Of te wel zoals de provincie aangeeft : de transparantie van de risico's moet vergroot worden.  Daarnaast meent de provincie dat een reeks risico's mbt de verbonden partijen (Westlandse Zoom, ONW, Patijnenburg, etc.) niet in beeld gebracht zijn in de begroting.

Hetzelfde geldt voor de risico's  die de bedrijfsvoering met zich meebrengt. Ook andere risico's  worden door de provincie genoemd. Ook die worden in de begroting ten onrechte, volgens de provincie, niet vermeld. Tevens ontbreken duidelijke onderbouwde scenario's over de best en worst cases, zijn de risico's  en de financiele effecten niet goed in beeld gebracht en is de onderbouwing van de benodigde weerstandscapaciteit onvolledig.

Ook bevat de begroting geen informatie over de verhouding tussen de financiele kengetallen in relatie tot de financiele positie van de gemeente. Tenslotte blijkt niet duidelijk of het beheer van het openbaar groen wel voldoet aan de minimum-kwaliteitsnormen. De provincie eist dat wel om kapitaalsvernietiging en schadeclaims te voorkomen.

Westland Verstandig heeft al deze punten - naast een aantal andere keuzes bij in- en uitgaven waar de provincie natuurlijk niet over gaat - tijdens de raadsbehandeling naar voren gebracht. Goed dat de provincie nu Westland Verstandig bijvalt.

Jammer voor het Westland dat het College en de meerderheid van de raad, niet inzagen dat in de begroting niet alle risico's goed verwerkt zijn en alles naar de verdere toekomst wordt verschoven.

Peter Duijsens

Fractievoorzitter Westland Verstandig

Advertorial