Kruising Zwartendijk/Emmastraat wordt rotonde in 2020

College Westland

Westland 19.12.2019 - Aan het Westlands college zijn op 30 april vragen gesteld door Westland Verstandig over de verkeersveiligheid bij de rotondes.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag1
Is het College bereid om de situatie rondom de rotondes daar waar fietsers geen voorrang hebben op de rotonde nog eens even goed te bekijken? 

Antwoord 1
De rotondes zijn en worden aangelegd en ook gecontroleerd op de algemeen aanvaarde CROW - richtlijnen. Met de komst van rotondes worden haakse conflicten voorkomen. Van de (auto/fiets-) bestuurders wordt verwacht dat zij zich altijd actief en omzichtig gedragen op rotondes. Ook na een recente schouw blijken de rotondes en de situaties ter plaatse conform de geldende CROWrichtlijnen te zijn die het juiste gedrag bij weggebruikers moeten oproepen. Het fietsverkeer op bedoelde rotondes heeft voorrang. Behoudens enkele rotondes met een andere vormgeving is dat doorgaans het geval bij alle rotondes in de bebouwde kom van de gemeente Westland. 

Vraag 2
Is het College ook bereid om beter aan te geven of een rotonde binnen of buiten de bebouwde kom ligt omdat dat voor wat betreft de voorrangspositie van fietsers nogal essentieel is? Ook voor automobilisten is dat belangrijk te weten dat zij erg omzichtig moeten rijden omdat zomaar een fietser die voorrang heeft voorbij kan flitsen. 

Antwoord 2
Voor alle rotondes gelden de CROW -richtlijnen. Ook zichtlijnen voor fietsers zijn hier onderdeel van. Voor hen is goed zicht op de auto’s op de rotondes noodzakelijk. Voor alle bestuurders geldt dat zij wel voortdurend alert dienen te zijn in het verkeer en actief overzicht dienen te behouden. 

Vraag 3
Is het College bereid om aanvullende verkeersveiligheidsmaatregelen te nemen? 

Antwoord 3
Voorstellen op dit gebied zijn complex. De gemeente blijft samen met politie en verkeersveiligheidsorganisaties naar oplossingen zoeken. 

Vraag 4
Is het College bereid om meer duidelijkheid voor de weggebruikers te geven rondom rotondes? 

Antwoord 4
Ook bijvoorbeeld dubbele signalering wordt door betrokken partijen op dit moment niet als oplossing gezien. Zie verder het antwoord zoals gegeven onder antwoord 3. 

Zo zag de kruising eruit in 2013 voor de sloop van de woningen

Vraag 5
Bestaat er al zicht op de exacte inrichting van de nieuw aan te leggen rotonde Zwartendijk / Emmastraat / Molenweg en wanneer is de aanleg nu concreet te verwachten? 

Antwoord 5
Provincie Zuid-Holland gaat een rotonde realiseren ter hoogte van de Emmastraat/Zwartendijk in Monster. De laatste verwerving hiervoor is inmiddels door provincie Zuid-Holland afgerond. De uitvoering wordt op dit moment voorbereid. De huidige planning geeft aan dat de werkzaamheden in het 2e kwartaal 2020 zullen starten. 

Vraag 6
Is het college bekend met de beschreven voorvallen en is dit niet ook vooral een aanleiding om op korte termijn de verkeersveiligheid van rotondes in Westland te verbeteren?

Antwoord 6
Het college ziet op dit moment geen noodzaak tot het doorvoeren van aanpassingen. Een recente schouw heeft laten zien dat de rotondes en de situaties ter plaatse conform de geldende CROW-richtlijnen zijn die het juiste gedrag bij weggebruikers moeten oproepen.

Genoemd voorval betrof een (auto-)bestuurder die geen voorrang gaf. Een andere inrichting van de rotonde had dit helaas niet kunnen voorkomen. Daarnaast is het college geen voorstander van verhoogde fietspaden als fietsers geen voorrang hebben. Dit veroorzaakt een schijnveiligheid waarbij de indruk wordt gewekt dat fietsers voorrang hebben, terwijl zij juist géén voorrang hebben.