Lierweg langer afgesloten vanwege aanpassing trottoir

College Westland

De Lier 01.05.2015 - De fractie Westland Verstandig heeft het College begin april vragen gesteld over de afsluiting van de Lierweg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Inleiding van door de fractie

In augustus 2014 is de Lierweg afgesloten in verband met rioleringswerkzaamheden. Die werkzaamheden zouden, volgens de berichtgeving van de gemeente, niet lang duren. Na melding van één van de omwonenden bij het Meldpunt Leefomgeving Westland heeft deze op 29 augustus 2014 een brief ontvangen dat het verzoek voor de gewenste bordjes dat bepaalde bedrijven wel bereikbaar waren in behandeling was en dat de afhandelingstermijn 30 werkdagen zou duren. Uiteindelijk heeft dat eind november/begin december geleid tot het plaatsen van de bordjes. Een aantal dagen na het plaatsen van de bordjes is de Lierweg weer opengesteld voor alle verkeer.

In de tweede week van januari is de Lierweg weer afgesloten en nadat deze na enige tijd afgesloten te zijn weer drie dagen open was is de weg weer gesloten. Navraag wees uit dat zich blijkbaar onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan en op dit moment is de afsluiting er nog steeds omdat calculatiefouten gemaakt waren in verband met de breedte van de weg. Op dit moment is de weg nog steeds afgesloten. Die afsluiting is niet aangekondigd, terwijl ook niet aangegeven is welke werkzaamheden uitgevoerd zouden worden en ook geen duur van de werkzaamheden is aangegeven.

Vraag 1

Waarom worden de diverse opeenvolgende wegafsluitingen van de Lierweg niet deugdelijk met de omwonenden gecommuniceerd?

Antwoord 1

Rondom de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij gecommuniceerd middels bewonersbrieven en via een informatieavond, voorafgaand aan de tweede afsluiting in januari 2015. Daarnaast is, zoals gebruikelijk bij wegafsluitingen, gecommuniceerd via Bereikbaar Westland en het verkeersjournaal van de WOS. Desondanks is de informatievoorziening bij enkele bewoners blijkbaar niet als voldoende ervaren.

 Collegevragen over afsluiting van de Lierweg

Vraag 2

Waarom wordt pas gereageerd naar aanleiding van een mail van 10 maart 2015 van één van de omwonenden waarin hij een vraag stelt over de afsluiting en wordt er dan voor de zoveelste keer aangegeven dat de werkzaamheden binnen vier weken worden afgerond?

Antwoord 2

Een belangrijke reden voor de vertraging die is ontstaan, was dat wij nader wilden afstemmen met bewoners en het Hoogheemraadschap van Delfland. Ook van de zijde van de bewoners was behoefte aan afstemming. Deze afstemming was noodzakelijk in verband met onduidelijkheid over de exacte ligging van de waterkering. Omdat wij de beschikbare alternatieven wilden bespreken is ervoor gekozen om de uitvoering van de werkzaamheden te temporiseren. Het achterliggende doel daarbij was om het werk in één keer af te kunnen maken en in een later stadium niet opnieuw terug te hoeven komen.

Vraag 3

Wat is de reden van de acht maanden durende afsluiting van de Lierweg nu dit opeenvolgende redenen geweest zijn en ook in de tussentijd de weg weer een aantal keren open is geweest?

Antwoord 3

De werkzaamheden zouden aanvankelijk in december 2014 gereed zijn. Toen duidelijk werd dat wij met de omwonenden wilden afstemmen over de mogelijkheden zijn de herstraat-werkzaamheden getemporiseerd. Consequentie daarvan was dat de weg tweemaal opengebroken en herstraat moest worden. De tweede uitvoeringsperiode heeft gelopen van januari tot begin april 2015.

Vraag 4

Is het juist wat nu gezegd wordt dat er een miscalculatie gemaakt is en dat op dit moment de weg verbreed gaat worden?

Antwoord 4

Nee, deze aanpassing is niet het gevolg van een miscalculatie geweest. Op verzoek van de bewoners en in overleg met het Hoogheemraadschap van Delfland is het trottoir iets smaller gemaakt waardoor de rijweg iets breder kon worden. Aangezien op dat moment reeds een klein gedeelte van het trottoir was aangelegd, moest dit worden aangepast.

Vraag 5

Hebben er ook dubbele werkzaamheden plaatsgevonden, in zoverre dat na de rioleringswerkzaamheden de weg weer dichtgemaakt is om nu vervolgens weer opengebroken te worden? Gaarne bij de antwoorden eventueel de planningen die bij de gemeente intern zijn aangehouden, opdrachten aan derden van de uit te voeren werkzaamheden en exact de reden waarom de werkzaamheden niet tegelijkertijd zijn uitgevoerd, maar achtereenvolgens;

Antwoord 5

Ja, als gevolg van de benodigde ophoging moest de verharding twee keer worden opgebroken en aangebracht. Nadat wij hadden besloten om met de omgeving af te stemmen hebben wij de weg dicht gestraat zodat het verkeer er weer over heen kon en de overlast voor de omgeving beperkt werd. De oorspronkelijke planning was om de werkzaamheden voor kerst 2014 geheel afgerond te hebben. Na de afstemming met de bewoners zijn de werkzaamheden zo snel mogelijk in 2015 weer hervat. De nieuwe planning inclusief de wijzingen was afronding van de werkzaamheden op 3 april. Dit is uiteindelijk 10 april geworden.

Vraag 6

Is het nodig dat de Lierweg dan meteen direct in zijn geheel wordt afgesloten? Is het ook niet mogelijk om eenrichtingsverkeer mogelijk te maken

Antwoord 6

Ja, om de veiligheid van de werklui te kunnen garanderen was het noodzakelijk om de hele weg af te sluiten. Het was niet mogelijk om op een veilige manier eenrichtingsverkeer in te stellen omdat de beschikbare vrije ruimte voor autoverkeer (en met name vrachtwagens) te smal was. Voor (brom)fietsers is het permanent mogelijk geweest om de Lierweg te gebruiken tijdens de werkzaamheden.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak