Logeerhuis Vreeburghlaan dicht vanwege leegstand

College Westland

's-Gravenzande 11.09.2015 - De fractie GBW heeft collegevragen gesteld over het op termijn stoppen van de logeervoorziening aan de Vreeburghlaan.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Wat zijn voor het College de afwegingen geweest om in te stemmen met het voornemen van JeugdFormaat?

Antwoord 1

Het College is door JeugdFormaat benaderd in verband met hun voornemen om het Westlandse logeerhuis per 1 september a.s. te ‘bevriezen’. Dit is door JeugdFormaat besloten vanwege de dalende bezetting van de locatie aan de Vreeburghlaan in ‘s- Gravenzande. Uit hun toelichting is gebleken dat leegstand de voorziening onrendabel maakt en dat komt het pedagogische klimaat niet ten goede. Daar komt bij dat het aantal jongeren dat op dit moment gebruik maakt van deze logeervoorziening beperkt is. 

Als College vinden we dit valide argumenten voor bevriezing van de locatie. Dit betekent dat het logeerhuis vooralsnog gesloten wordt, maar tot en met het aflopen van het huurcontract op 1 januari 2019 bestaat de mogelijkheid om het pand weer in gebruik te nemen. Dit is afhankelijk van het aantal nieuwe aanmeldingen voor het logeerhuis. Voor jongeren die daar nu verblijven zal in alle zorgvuldigheid gekeken worden naar een alternatieve en passende plaats voor 24-uurs verblijf. (foto archief)

 GBW tegen sluiting logeerhuis Vreeburghlaan

Vraag 2

Hoe is de financiering nu geregeld? Word dit logeerhuis regionaal gefinancierd of is dit een voorziening alleen gefinancierd door de Gemeente Westland?

Antwoord 2

Residentiele hulp, zoals het logeerhuis, wordt regionaal ingekocht. Dit in samenwerking met de H10. Het volume aan ingekochte residentiele hulp  is voor 2015 gebaseerd op historisch verbruik. Voor 2016 worden nieuwe afspraken gemaakt, rekening houdend met onder andere de ontwikkeling van de vraag. De gemeente Westland betaalt voor dat deel van het volume dat voor Westland ingekocht is. Er kunnen cliënten uit verschillende gemeenten geplaatst worden binnen een en dezelfde locatie. Dit is een zorginhoudelijke afweging, die valt onder de verantwoordelijkheid van JeugdFormaat. Zo is het in sommige gevallen juist niet wenselijk dat jeugdigen thuis-nabij opgevangen worden.

Vraag 3

Bent u het met GBW eens dat een dergelijke voorziening nu in de huidige vorm moet blijven bestaan, tenminste totdat de transitie heeft bewezen effectief te zijn?

Antwoord 3

Bevriezing van de locatie in ’s-Gravenzande betekent dat er ruimte is voor een gefaseerde afbouw van residentiele hulp in lijn met het Regionale Transitiearrangement. JeugdFormaat heeft hierop geanticipeerd met verschillende scenario’s. Deze voorzien in een krimp van de benodigde logeerhuisplaatsen van 260 per januari 2014 naar circa 150 plaatsen in 2017. In die tijd kunnen we lokaal de kanteling maken naar meer ambulante zorg dichterbij huis. Zo behouden we een goede zorginfrastructuur voor jeugdigen in het Westland. Het kan niet zo zijn dat in de tussentijd Westlandse kinderen moeten wachten op een eventuele plaatsing in een logeerhuis. Jeugdformaat heeft aangegeven, dat dit niet aan de orde zal zijn.

Vraag 4

Is het College bereid om te onderzoeken of deze voorziening binnen de samenwerking van de H2, H4 of H10 open kan worden open gehouden?

Antwoord 4

Een onderzoek is niet nodig, in het logeerhuis worden al kinderen uit de gehele Haaglanden regio opgevangen (zie antwoord vraag 2). Het aandeel kinderen uit Westland was altijd gering. Desondanks is er sprake van onderbezetting. Vandaar dat ook in Delft en Den Haag een tweetal voorzieningen wordt gesloten en een andere voorziening zal worden benut om een andere doelgroep op te vangen. Daarbij houdt JeugdFormaat vooralsnog de capaciteit gezinshuisplaatsen (105) en pleegzorgplaatsen (1100) op peil.

Vraag 5

Is het College bereid om te onderzoeken of deze voorziening door meerdere partijen geëxploiteerd kan worden, bijvoorbeeld JeugdFormaat en Middin en/ of Ipse De Bruggen?

Antwoord 5

De bezettingsgraad van het logeerhuis daalt sneller dan is voorspeld. Uit navraag bij het Sociaal Kernteam is gebleken dat er op korte termijn geen nieuwe aanmeldingen worden verwacht. JeugdFormaat heeft in gesprek met het College gezegd te overwegen om de locatie in samenwerking met andere partijen in stand te houden. De mogelijkheden hiertoe worden op dit moment onderzocht. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2,5 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 220,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus
€ 396,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.