LPF stelt collegevragen rondom grote brand Wateringen

LPF Westland

Wateringen 18.01.2015 - In nacht van 12 op 13 Januari jl. heeft er in Wateringen een grote brand gewoed in een bedrijfspand aan de Poeldijkseweg.

Bij deze brand is naast de zeer ernstige gevolgen voor de gevestigde ondernemers en bewoners een grote hoeveelheid asbest vrijgekomen en deze heeft zich mede door de harde wind verspreid over een groot woongebied. Vrijwel direct is er een noodverordening afgekondigd voor het betreffende gebied.

Om het gevaar van asbest en de verspreiding daarvan te voorkomen wordt er gebruik gemaakt van gespecialiseerde bedrijven. Naast vragen over de inzet van de betreffende bedrijven heeft LPF Westland ook vragen over de mogelijke oorzaak van de brand en de eerder gedane waarschuwingen door inwoners van Wateringen.

 

Er zijn diverse meldingen geweest van stroomstoringen in de afgelopen periode en ook is er melding gemaakt van een hennepkwekerij, zowel bij ambtenaren van gemeente Westland en de MRDH. Tevens is de eigenaar van het betreffende pand diverse keren gewezen op een vermeende hennepkwekerij en de ernstige stroomstoringen/uitval de zaterdag voorafgaand aan de brand.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan het college van B&W een overzicht overleggen of de verschillende afdelingen van gemeente Westland goed hebben gefunctioneerd bij een brand van deze omvang en mede het vrijkomen van asbest? Hebben de verschillende afdelingen hun taken goed uitgevoerd, mede gezien het tijdstip (nacht) van de brand? Is de communicatie direct na de brand richting bedrijven en bewoners volgens het college juist verlopen?

2. Op het blog en de site van de gemeente staat dat er een telefoonnummer is voor alle vragen dat 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar is (middels meldpunt leefomgeving). Zondag 18 januari 2015 is er gebeld naar het nummer en de bewoner kreeg een bandje dat het gemeentekantoor gesloten is en dus niet bereikbaar is. Vindt het college dit handig in dit specifieke geval en zou het de gemeente niet sieren om bereikbaar te zijn voor deze wijk, zeker in het weekend? Asbestverspreiding houdt zich immers niet aan vrije weekenden.

3. Heeft gemeente Westland een draaiboek voor dit soort rampen en zoja, kan het college dit aan de Raad verschaffen?

4. Gesproken wordt over de aanwezigheid van een hennepkwekerij in een deel van het afgebrande gebouw. Omwonenden hebben ons gemeld dat er al diversen keren melding van een mogelijke kwekerij is gemaakt, dit ook i.c.m. de stroomstoringen. Kan het college dit bevestigen? Indien het college dit niet kan bevestigen, is de burgemeester terplekke gaan kijken of is hij gewezen op de resten van aanwezige wietplanten?

5. Als de aanwezigheid van illegale activiteiten de mogelijke oorzaak zou zijn geweest van de brand wie is er dan aansprakelijk voor alle geleden schade? Wat is de rol van de gemeente hierin?

6. Een aantal gespecialiseerde bedrijven hebben zich ingezet voor het opruimen van de asbest. Wie heeft het bedrijf Ecoloss ingeschakeld? Kan het college aangeven op basis waarvan dit bedrijf is ingeschakeld en wie is de 1e verantwoordelijke voor het betalen van de kosten aan Ecoloss?

7. Uit de diversen berichten lijkt het erop dat de opruimwerkzaamheden niet altijd logisch worden uitgevoerd. Er is een zeer summier plan van aanpak en kostenraming, maar in de praktijk blijkt dat niet de omschreven werkvolgorde wordt gevolgd. Er is niet van boven naar beneden gewerkt en door de (harde) wind zijn net schoongemaakte straten weer verontreinigd. Wie coördineert een dergelijke schoonmaak en wie houdt er toezicht en voert de regie? Heeft de gemeente ook zelf de kennis en kunde in huis om toezicht te houden? Indien de gemeente deze kennis en kunde niet in huis heeft, waarom is er geen onafhankelijk adviesbureau ingeschakeld die de aangegeven werkwijze controleert en regisseert?

8. Zijn er Westlandse bedrijven ingezet bij de opruimwerkzaamheden, indien ja, kunt u aangeven om welke omvang van de werkzaamheden dit gaat? Zo nee, waarom zijn de Westlandse bedrijven niet benaderd?

9. Zijn er voor de inventarisatie, controle en opruimwerkzaamheden van de asbestvervuiling drie verschillende bedrijven ingeschakeld die geen binding hebben met elkaar? Zo niet, bent u het dan met LPF Westland eens dat er een situatie kan ontstaan waarin de slager zijn eigen vlees keurt en een mogelijk ongewenst resultaat wordt verkregen?

10. Kan het College een overzicht geven van de geschatte hoeveelheid nog aanwezig asbest op de daken en in de tuinen in het gebied?

11. Kan het college aangeven wat de opruimkosten zijn voor het Velo-complex (inclusief de velden) en wie 1e verantwoordelijke is voor de opruimkosten? Zijn er meerdere prijsopgaven gevraagd voor deze specifieke opruimkosten?

12. Wordt elke direct omwonende in het gebied verplicht gesteld mee te werken aan een inventarisatie van de aanwezige asbest in en om hun woning? Houdt het college de regie inzake deze inventarisaties? Zo nee, hoe denkt het college dan het gebied vrij te krijgen van de asbestresten en zorg voor een goede volksgezondheid van de Wateringse inwoners in dit gebied?

13. Kan het college aangeven wat te gaan doen aan het voorkomen van dit soort branden, is het college voornemens een plan van aanpak op te stellen om in elk geval te gaan inventariseren welke panden in Westland dusdanig achterstallig onderhoud hebben en gevaar vormen voor onze gemeente?

In verband met de urgentie van deze zaak en de volksgezondheid die hiermee gepaard gaat, verzoeken wij u de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF Westland.

Peter Voskamp en Dave van der Meer