LPF Westland stelt vragen over sociale huurwoningenbeleid Vestia

LPF Westland

Westland 11.05.2014 - In het recent gepresenteerde bestuursakkoord staat te lezen dat de gemeente Westland prestatieafspraken gaat maken met de wooncorporaties.

In afwachting van het Westlandse woonprogramma is LPF-Westland van mening dat er nu iets moet gebeuren met het aanbod sociale huurwoningen van wooncorporatie Vestia. Wij weten dat de financiële nood bij Vestia hoog is. Toch heeft Vestia ook een verplichting naar de inwoners van Westland.

Wooncorporatie Vestia moet als eigenaar van sociale huurwoningen zorgen voor voldoende woningaanbod in de sociale huursector. In maart van dit jaar maakte de nieuwe bestuursvoorzitter van Vestia, Arjan Schakenbos, bekend dat Vestia tot 2022 zo’n 30.000 woningen moet verkopen, hetgeen 10.000 meer is dan in de vorige plannen. Landelijk heeft Vestia al meer dan 4.000 woningen verkocht.

Onduidelijk is nog of Vestia in Westland aanwezig blijft omdat Vestia heeft aangegeven zich op een beperkt aantal regio's te willen toeleggen. Een aantal van de woningen van Vestia staan in onze gemeente. Met name in de kernen Naaldwijk, Maasdijk en Honselersdijk staan nagenoeg alleen sociale huurwoningen van Vestia.

Omdat huurders hun huurwoning kunnen kopen (positief omdat en op deze manier voor meer mensen een eigen woning haalbaar is) en leegkomende eengezinswoningen te koop worden aangeboden en daarmee uit de huursector verdwijnen, loopt het aanbod van huurwoningen in deze kernen sterk terug.

De laatste tijd blijkt echter dat ook leeggekomen eengezinswoningen uit de sociale huursector worden gehaald en niet te koop worden aangeboden, maar als woning in de vrije sector te huur worden aangeboden.

Het betreft hier meerdere woningen die ruim boven de € 699.00 per maand worden aangeboden en daarmee niet via “Woonnet Haaglanden” bij de sociale huurders terecht kunnen komen. Hierdoor zijn er in de genoemde kernen bijna geen eengezinswoningen in de sociale huursector meer te verkrijgen.

Dit brengt de fractie van LPF-Westland tot de volgende vragen:

1. Hoe denkt de gemeente, gezien de huidige financiële situatie van deze  
    wooncorporatie, met Vestia Westland prestatieafspraken te kunnen maken 

2. Is het college voorstander van een minimale minimum norm voor een aantal sociale
    huurwoningen per woonkern?

3. Is het college bekend met de problematiek omtrent het sterk dalende aanbod van
    sociale huurwoningen in de genoemde kernen?

4. Kan het college aangeven wat de woningvoorraad sociale huurwoningen per kern    
    bedraagt van stapelbouw en eengezinswoningen, van 2011 t/m heden?

5. Wat gaat het college doen om in de genoemde kernen het huren van een
    eengezinswoning in de sociale huursector weer mogelijk te maken?

6. Wat gaat het college doen om de doorstroming te bevorderen en het scheefwonen
    tegen te gaan?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,

Claudia Vis

André van der Meer