LPF Westland wil boothelling in De Lier

LPF Westland

De Lier 06.03.2016 - Onze fractie is afgelopen week van diversen kanten benaderd over de mogelijke aanleg van een boothelling

op de locatie naast de Bleijenburgbrug in De Lier. De boothelling is gesitueerd aan het einde van het parkeerterrein langs de Bleijenburg. De ingang van dit parkeer-terrein is via de Hoofdstraat kort voor/ na de kruising Hoofdstraat, Bleijenburg, M. A de Ruy-terstraat. De fractie van LPF Westland staat niet afwijzend tegenover een boothelling in de Lier en Westland maar deze plaats lijkt niet erg passend. (foto boothelling Honselersdijk) 

Zeker gezien de verkeersveiligheid is dit een zeer ongelukkige locatie. Indien de parkeerplaatsen bezet zijn zal er met de auto en boottrailer achteruit vanuit de Hoofdstraat het parkeerterrein opgedraaid moeten worden om achterin bij de boothelling te komen. Achteruit rijden met auto en trailer bij een druk kruispunt van Hoofdstraat, Bleijenburg en M. A. de Ruiterstraat met auto’s fietsers, voetgan-gers is vragen om problemen.

Aflopen weken is ook duidelijk geworden dat er gesprekken zijn met de Watersport Vereniging Westland over het verplaatsen van een deel van de haven i.v.m. de aanleg van de Oosterbrug. Het lijkt dan voor de hand liggend juist op die plaats de al bestaande boothelling te gaan benutten. Dit ook mede gezien de investering die gedaan moet worden lijkt een combinatie van beide een optimale benutting. Een belangrijk punt hierbij is ook dat er geen verkeersproblemen kunnen ontstaan zeker niet na de aanleg van de Oosterbrug.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Kan de wethouder de stand van zaken weergeven over de voorgenomen aanleg van een boothelling op het parkeerterrein naast de Bleijenburgbrug?

2. Indien het voorgenomen plan klopt waarom is er dan voor deze locatie gekozen, zeker gezien vanuit de verkeerssituatie en verkeersveiligheid?

3. Kan de wethouder aangeven hoe ver de gesprekken zijn met de WSVW over verplaatsing van de haven of een deel van de haven?

4. Is de wethouder het met LPF Westland eens dat o.a. gezien de ontwikkelingen die nodig zijn bij de huidige jachthaven het praktischer is om te zien of er een samenwerking gezocht kan worden in beide plannen? Zowel financieel, verkeerstechnisch als toezichtfunctie?

5. Indien een samenwerking niet mogelijk is en er toch een aparte boothelling moet ko men is dan een plek bij de Kijckerweg een mogelijkheid? Dit zeker gezien vanuit verkeersveiligheid.

6. Is er over de voorgenomen plaats op het parkeerterrein ook overleg geweest met het OC De Lier vanwege de belemmeringen c.q. maatregelen die zij zullen ondervinden bij haar activiteiten op het naastgelegen grasveld maar ook op de parkeerplaats?

7. Na de aanleg van de boothelling bij de Wollebrand is er geklaagd over de verkeerssituatie, vragen van GBW, en nu dreigt dit zich weer zo te ontwikkelen.

Kan de wethouder een overzicht geven van de in Westland mogelijke voorgenomen overige boothellingen inclusief locaties om zo te zien waar nog knelpunten kunnen ontstaan?

Namens de Fractie LPF-Westland

 

Peter Voskamp