LPF Westland wil graaicultuur bij zorginstellingen aan banden leggen

LPF Westland

Westland 12.10.2015 - In het AD van 9 oktober staat een artikel dat Rotterdam de oorlog verklaart aan grootverdieners in de zorg en dat Rotterdam de zorginstellingen straft die bestuurders een ‘graailoon’ geven.

Met de Wet Normnering Topinkomst (WNT) heeft de wetgever beloningen in de publieke sector en door belastinggeld gefinancierde instellingen aan banden willen leggen en er is daardoor een maximum gesteld aan de beloning van bestuurders van deze instellingen.

Bestuurders van zorginstellingen mogen met de invoering van de WNT niet meer verdienen dan het salaris van een minister. Er is echter een uitgebreide overgangsregeling, waardoor bestuurders meer dan twee ton aan beloning kunnen opstrijken. Rotterdam wil dat de zorginstellingen zich sneller aanpassen dan de overgangsregeling en dat de zorginstellingen zich nu aan het maximum van 178.000 euro houden.

Budget PGB-houders verlengd tot zomer 2016

 

Indien zorginstellingen daarmee niet akkoord gaan is de gemeente Rotterdam voornemens maatregelen te nemen zoals het korten van het budget. LPF Westland vindt dat (belasting)geld goed besteed dient te worden en het geld terecht dient te komen daar waar het thuishoort: het verlenen van kwalitatief goede zorg.

Het geld dient te worden besteed aan ‘handen aan het bed’ en niet aan dure zorgmanagers en bestuurders. Daar komt bij dat het budget voor de zorg al ernstig onder druk staat en werknemers (veelal de handen aan het bed) noodgedwongen worden ontslagen. In dat licht passen torenhoge salarissen daar al helemaal niet bij. LPF Westland vindt het daarom ook onaanvaardbaar dat er bestuurders met torenhoge salarissen in dienst zijn van zorginstellingen.

Kennelijk zijn er toch zorginstellingen die menen dat bestuurders exorbitante beloningen dienen te krijgen. LPF Westland wil hier echter paal en perk aan stellen en vindt dat de gemeente in navolging van de gemeente Rotterdam actie moet ondernemen tegen deze gang van zaken.

Dit brengt de fractie van LPF Westland tot de volgende vragen:

1. Is het college het met LPF Westland eens dat er paal en perk te worden gesteld aan exorbi-tante beloningen in de publieke sector en in het bijzonder de zorg?

2. In hoeverre wordt de WNT en de corporate governance van de zorginstelling betrokken bij het aangaan en verlengen van (zorg)overeenkomsten of het toekennen van gemeen-schapsgeld?

3. Heeft Gemeente Westland al voldaan aan de oproep van minister Plasterk om in het kader van de WNT opgave te doen van alle decentrale instellingen waar de overheid een invloed van betekenis heeft?

4. Kan het college een overzicht overleggen van zorginstellingen waar de gemeente Westland zaken mee doet met de bijbehorende salarissen van topfunctionarissen en bestuurders?

5. Is het college bereid om dit overzicht met salarissen te publiceren en daar ruchtbaarheid aan te geven indien de hoogte van de beloning daarom vraagt?

6. Is het college bereid om de zorginstellingen aan te spreken indien zij topfunctionarissen en bestuurders belonen dat hoger ligt dan het salaris van een minister?

7. Is het college het met LPF Westland eens dat voor toekenning van budget als voorwaarde wordt opgenomen dat de beloning gemaximeerd is tot het ministersalaris en dat de be-stuurder en zorginstelling dient af te zien van de overgangsregeling?

8. Heeft Gemeente Westland ook zorgcontracten met aanbieders die hun bedrijf exploiteren als vof (Vennootschap onder Firma) waardoor deze aanbieders niet hun cijfers hoeven te publiceren en op deze wijze het mogelijk maken om zichzelf buiten de wet normering top-inkomens te stellen? En zo ja, welke aanbieders zijn dit?

9. Is het college bereid maatregelen te nemen tegen zorginstellingen, waaronder het korten van subsidie of budget van deze zorginstellingen of zelfs tot stopzetting van de samenwer-king met dien verstande dat dit nooit ten koste mag gaan van de zorgnemers?

10. Is het college bereid om met buurgemeenten contact op te nemen om gezamenlijk druk uit te oefenen op regionale/landelijke zorgverleners, teneinde de zorginstellingen te bewegen om de beloning van de bestuurders naar beneden bij te stellen en derhalve een gepaste beloning krijgen?

11. Is het college bereid om bovengenoemde vragen ook te betrekken op andere sectoren?

Wij verzoeken u deze vragen binnen de daarvoor gestelde termijn te beantwoorden.

Namens de fractie van LPF Westland.

Dave van der Meer

Dave van Koppen