Maatregelen tegen gemotoriseerd verkeer bij slag Vlugtenburg

College Westland

's-Gravenzande 24.07.2016 - De fractie Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de toegang tot het strand bij slag Vlugtenburg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het College bereid om maatregelen te nemen die doeltreffend zijn en waardoor geen vrije opgang meer van vorenstaande vehikels mogelijk is?

Antwoord 1

De gemeente neemt de volgende fysieke maatregelen:

Er wordt een draaiboom geplaatst. Alleen houders van een ontheffing krijgen een sleutel en kunnen de draaiboom openen. Bij de slagboom wordt een sleutelkluis geplaatst voor hulpdiensten en indien nodig voor een enkele vaste leverancier.

In overleg met de gebruikers van de slagboom zijn afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de slagboom. De gebruikers ontvangen een brief waarin de gedragsregels nogmaals benadrukt worden. Door middel van tellingen monitort de gemeente het effect van de slagboom.

Er wordt een extra bord geplaatst waarop de maximum snelheid van 30 km per uur staat vermeld. Om te voorkomen dat de strandbezoekers het strandslag oprijden worden er borden onderaan het strandslag neergezet.

Vraag 2

Waarom wordt niet gehandhaafd in dit Natura 2000-gebied en waarom wordt ongebreidelde toegang tot duinen en strand toegestaan?

Antwoord 2

Handhaving op illegaal gebruik van strandslagen (door gemotoriseerd verkeer) is onder de aandacht bij de politie en de gemeentelijke boa’s. Structureel dagelijks toezicht is echter, gelet op de beschikbare capaciteit, niet mogelijk op alle strandslagen. Daarom is er voor gekozen om de inzet met name te richten op strandslagen waar hulpdiensten zijn gevestigd en waar de meeste overlast wordt veroorzaakt door illegaal verkeer en het stallen van (brom)fietsen. Dit zijn Vlugtenburg en Strandweg Ter Heijde. De handhaving is alleen gericht op de strandslagen. In lijn met het Westlands handhavingsbeleid treden boa’s in eerste instantie waarschuwend op.

Vraag 3

Op welke termijn kunnen blijvende fysieke hindernissen worden gecreëerd waardoor vorenstaande toegang, overlast en schade aan de natuur en onveilige situaties ten opzichte van andere gebruikers beëindigd worden?

Antwoord 3

Op 11 juli 2016 zijn de werkzaamheden om de toegang naar het strand fysiek af te sluiten met een afsluitbare draaiboom gestart. Naar verwachting duren de werkzaamheden twee weken. Vooruitlopend hierop is er een tijdelijke slagboom geplaatst en worden passages gecontroleerd door een verkeersregelaar. De sleutels van de afsluitbare draaiboom zijn in week 28 aan de vergunninghouders verstrekt. 

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak