Maatregelen tegen valpartijen centrum 's-Gravenzande

Geplaatst door Westlanders.nu op 01/11/2014 07:07 - Gewijzigd op 01/11/2014 07:22

's-Gravenzande 01.11.2014 - De fractie Westland Verstandig heeft vragen gesteld aan B&W over het wegdek in het centrum van 's-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is uw College bekend met de slechte toestand van de tegels in het centrum van ’s-Gravenzande?

Antwoord 1

Mede dankzij diverse onderzoeken en de naar aanleiding hiervan opgemaakte rapporten, heeft het college een goed beeld van de toestand van de tegels in het centrum. Zo is in 2008 onderzoek gepleegd naar de klinkers in (delen van) de Langestraat, Van de Kasteelestraat, Van Geeststraat, Vaartplein. Vervolgens is in 2013 onderzoek gepleegd naar de natuursteentegels op het Marktplein en de relatie tot de bomengroeiplaatsen. Begin 2014 heeft onderzoek plaatsgevonden naar de slipweerstand van de bestrating op het Marktplein en een zelfde soort onderzoek heeft onlangs plaatsgevonden voor wat betreft de bestrating in (delen van) de Van de Kasteelestraat en Langestraat.

Vraag 2

Op welke wijze kan uw College ervoor zorgdragen dat de thans bestaande gevaarlijke situatie voor met name ouderen per ommegaande verholpen wordt?

Antwoord 2

Binnen de mogelijkheden die nu voorhanden zijn worden onderzoeken gepleegd en (tijdelijke) maatregelen getroffen. Zo zijn de onbezande klinkers in (delen van) de Langestraat, Van de Kasteelestraat, Van Geeststraat en het Vaartplein gedeeltelijk gestraald, waardoor de slipweerstand is verhoogd. Voor wat betreft het Marktplein bleek de slipweerstand ruimschoots voldoende en waren geen verdere maatregelen noodzakelijk. Voor de locatie Van de Kasteelestraat en Langestraat zijn sinds kort de resultaten naar de slipweerstand voorhanden. Hieruit blijkt dat een aantal locaties niet voldoet aan de aanvangsstroefheid.

Onderzocht wordt welke maatregelen hier op korte termijn noodzakelijk zijn. Daarnaast is gezocht naar een passende oplossing voor de natuurstenen tegels op het Marktplein. Hier zijn inmiddels enkele voegen gedicht, op plaatsen waar dit een reële optie was. Reeds bij de beantwoording van de artikel 26-vragen zoals gesteld door GemeenteBelang Westland op 13 mei 2013, is toegelicht dat het al dan niet dichten van de voegen, verband houdt met de gesteldheid van de aanwezige bomen en dit in bepaalde gevallen kan leiden tot ernstige beperking van de levensduur van de bomen. Om die reden zijn slechts voegen gedicht waar van nadelig effect voor de bomen geen sprake is.

Tenslotte is het, vanwege de toekomstige ontwikkelingen rondom het Martplein en de herinrichting van het centrum van ’s-Gravenzande, nu geen geschikt moment om per ommegaande te investeren in de bestrating. Wel zal op de locaties waarvan duidelijk is dat de huidige bestrating in de nieuwe plannen gehandhaafd blijft, rekening worden gehouden met de slipweerstand. Waar nodig en mogelijk wordt deze bestrating gestraald. Bij het opstellen van de nieuwe beheerplannen, zoals dit op korte termijn plaats zal vinden, worden eveneens de mogelijke oplossingen en maatregelen in de overwegingen betrokken.

Vraag 3

Is uw College bekend met valpartijen die zich hebben voorgedaan in de dorpskern ’s-Gravenzande?

Antwoord 3

Ja, het college heeft meldingen ontvangen van valpartijen en betreurt dit ten zeerste. Wij doen er alles aan wat op dit moment binnen onze mogelijkheden ligt om dit te voorkomen. Wij gaan ervan uit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek J. van der Tak