Maximaal 55 woningen voor nieuwbouw Heenweg

Geplaatst door Westlanders.nu op 09/07/2020 14:36

Heenweg 09.07.2020 - Op 22 juni jl. hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Gemeentebelang W estland over de voortgang van de planontwikkeling uitbreiding kern Heenweg.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.

Collegevragen inzake voortgang planontwikkeling Heenweg

Vraag 1
Kan het college aangeven hoever de procedure gevorderd is om een nieuwe woonwijk in Heenweg te realiseren? Zijn – zoals waar tot nu toe steeds sprake van was - de inwoners van Heenweg naar hun ideeën gevraagd en ook actief bij de planvorming betrokkenen?

Antwoord 1
Een uitbreiding van de kern Heenweg is afhankelijk van de toestemming van de provincie om buiten het stedelijk gebied te bouwen, hiervoor zijn gesprekken opgestart. Om het proces te bespoedigen heeft het college globale randvoorwaarden voor de uitbreiding van de kern Heenweg vastgesteld. W anneer de verdere planvorming gaat plaatsvinden is afhankelijk van de toekomstig ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar zal op dat moment ook de belanghebbenden betrekken in het proces.

Vraag 2
Wordt in het bouwprogramma voor een nieuwe woonwijk in Heenweg nog steeds uitgegaan van koopwoningen in het bereikbare segment voor de W estlandse inwoners en een beperkt programma goedkope sociale huurwoningen, zodat er uiteindelijk ook werkelijk gebouwd wordt voor de eigen behoefte en niet voor de instroom van elders?

Antwoord 2
Voor Heenweg sluiten we aan op de motie vitale kernen en de nieuwe woonvisie (woonvisie 2020-2030). Eén van de uitgangspunten bij de uitbreiding in Heenweg is zoveel mogelijk bouwen voor de lokale behoefte, waarbij rekening wordt gehouden met wat er in nabij gelegen woningbouwprojecten wordt gerealiseerd. Zoals ook aangegeven in antwoord 1 moeten we eerst nog toestemming krijgen van de Provincie voor de uitbreiding. Tot nu toe is de eis van de provincie dat voor Heenweg minimaal 30% sociaal wordt gebouwd.

Ter aanvulling kwam het college later nog met het volgende om de raad te informeren met;

Randvoorwaarden uitbreiding Heenweg buiten het bestaand stedelijk gebied
De randvoorwaarden maken een uitbreiding van de kern Heenweg buiten het stedelijk gebied mogelijk, met maximaal 55 woningen tot 2040. Het woningbouwprogramma sluit aan op de woonbehoefte van de kern, woningen voor starters en woningen ten behoeve van de doorstroming. Van de woningen zal 30% in het s ociale huursegment vallen