Maximum aantal statushouders voor Westland niet bekend

College Westland

Westland 27.05.2020 - Op 13 januari hebben B&W vragen ontvangen van de fractie GBW over ‘maximum aan aantal statushouders in Westland’.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt. 

In de inleiding van uw vraag stelt u dat de Wethouder en loco-burgemeester Bert Wijbenga van Rotterdam heeft in gesteld dat Rotterdam per jaar maximaal 640 vluchtelingen (ofwel één op de duizend inwoners) ‘verantwoord’ kan opnemen. 

Vraag 1
Is ook uw college voornemens zich op korte termijn uit te spreken over het maximaal aantal statushouders dat Westland jaarlijks ‘verantwoord’ kan opnemen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1
Zoals u weet lobbyt de gemeente Westland al veel langer om deze problematiek op de Haagse bestuurlijke agenda te krijgen. Zo hebben wij ons vorig jaar ingespannen om bij andere gemeenten draagvlak te krijgen voor onze concept motie op het VNG/congres voor het aanpassen van de criteria voor het toewijzen en huisvesten van statushouders. Het enige criterium dat nu geldt, is inderdaad het aantal inwoners van de gemeente. Dus enkel naar rato van haar inwoneraantal krijgen gemeenten de wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Dat hadden we graag anders gezien. 

Onze inzet was namelijk om ook lokale omstandigheden als ruimtegebrek, opgave voor het huisvesten van arbeidsmigranten, druk op de woningmarkt en dergelijke te laten meewegen. Uitdagingen die bij uitstek in onze, de dichtst bebouwde gemeente van Nederland, spelen. Die poging mislukte. Tot onze spijt hebben de andere gemeenten onze motie toen niet gesteund. 

Onze lobby gaat echter door, zo voeren we op dit moment gesprekken met de provincie over het realiseren van flexwoningen voor onze spoedzoekers en statushouders, ook buiten de kernen en bedden voor arbeidsmigranten op tuindersbedrijven. 

We houden ons natuurlijk aan de geldende wettelijke taakstelling en de daaruit voortkomende verplichting, maar we zetten ondertussen onze lobby voor maatwerkoplossingen bij de hogere overheden voort. 

Vraag 2
Wat is naar het oordeel van uw college het maximum aantal statushouders dat Westland ‘verantwoord’ kan opnemen?

Antwoord 2
Liever zien wij een maatwerkoplossing die rekening houdt met de druk op de Westlandse woningmarkt en onze unieke volkshuisvestelijke uitdagingen, in plaats van een toewijzing sec naar rato van het inwoneraantal. Tot nu toe is de uitvoering van de wet mogelijk gebleken, met als basis een wettelijk vastgestelde wijze van verdeling van de aantallen over alle gemeenten in Nederland volgens het solidariteitsprincipe. 

Vraag 3
Voegt uw college ook de daad bij het woord en stelt zij in ieder geval een maximum aan het aantal statushouders dat - langs de weg van ‘directe bemiddeling’ – met voorrang een sociale huurwoning in Westland wordt toegewezen?

Antwoord 3
Daar gaan wij wettelijk niet over en hebben we geen invloed op. Statushouders hebben in het woonruimteverdelingssysteem een bijzondere positie. Zij hebben per definitie geen inschrijfduur kunnen opbouwen als zij door het rijk worden toegewezen aan gemeenten om ze te huisvesten. Zij hebben ook geen urgentieverklaring, waarmee zij, zoals urgenten, drie maanden zelf zouden kunnen zoeken naar en reageren op een voor hen geschikte sociale huurwoning. 

Omdat statushouders veelal niet bekend zijn met de taal en hoe het woonruimteverdelingssysteem werkt, worden zij direct bemiddeld naar een passende woning. Daarmee heeft de gemeente, in samenspraak met de woningcorporaties, wel maximaal de mogelijkheid om statushouders te spreiden over de kernen van gemeente Westland. Daarnaast zijn we o.a. met de woningcorporaties in overleg om een flexibele schil met flexwoningen te realiseren waarin we naast onze eigen spoedzoekers, ook alleenstaande statushouders kunnen opvangen. Met die flexwoningen proberen we de druk op de bestaande, krappe sociale huurvoorraad te verminderen en de kansen voor onze eigen woningzoekenden te behouden en vergroten.