Meer inzet om verpleeghuiscapaciteit in Westland te vergroten

College Westland

Naaldwijk 04.12.2015 - De fractie CDA heeft aan het college in juni van dit jaar vragen gesteld over meer verpleeghuiscapaciteit in het Westland.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden wij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Kan de wethouder aangeven of het zorgkantoor bereid is om de capaciteit binnen de gemeente Westland op korte termijn te vergroten?

Antwoord 1

Binnen de ontwikkeling van het ‘Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn’ bespreken de door u genoemde organisaties deze vraagstukken gezamenlijk en de daarbij behorende mogelijke initiatieven en oplossingen. Naar verwachting wordt dit plan in het eerste kwartaal van 2016 gepresenteerd.

Het zorgkantoor is momenteel in gesprek met de zorgaanbieders over de extramuraliserings-opdracht. Herstructurering van het vastgoed maakt daarvan een deel uit. Het zorgkantoor geeft aan dat zij kritisch zullen kijken naar het aantal beschikbare en benodigde plaatsen per  gemeente. Het zorgkantoor bevestigt dat zij signalen heeft vernomen van een tekort aan capaciteit. Het conceptrapport van Atrivé “Opgave wonen voor zorgdoelgroepen” geeft echter een beeld dat voor Westland het intramurale aanbod in de sector verpleging en verzorging (V&V) gelijk is aan de vraag op basis van de indicaties. Hierover volgt een overleg.

Stand van zaken sluiting verzorgingshuizen

Vraag 2

Wil de wethouder hierover op zeer korte termijn in gesprek gaan om dit probleem kenbaar te maken en waar mogelijk druk zetten om het volume binnen onze gemeente te vergroten?

Antwoord 2

Er vindt een overleg plaats tussen de wethouder en het zorgkantoor over het ‘Masterplan Wonen, Zorg en Welzijn’, waarin de wachtlijstproblematiek in de zorg en het volumevraagstuk voor de korte en de lange termijn onderwerp van gesprek zullen zijn.

Vraag 3

Is er al iets te melden over de nieuwbouw van de Naaldhorst waar extra verpleegplaatsen worden gerealiseerd?

Antwoord 3

Er zijn door de zorginstelling Pieter van Foreest een aantal ontwikkelingen in gang gezet om de capaciteit te vergroten. De meerzorgafdeling van Sonnevanck in ’s-Gravenzande (die wel geschikt is voor het leveren van zwaardere zorg) is opengesteld voor tijdelijke opnames bij dringende zorgvraag. Voorts wordt momenteel onderzocht – in overleg met het Zorgkantoor - in hoeverre op korte termijn de meerzorgafdeling van Sonnevanck voorlopig (weer) in gebruik kan worden genomen voor verblijfszorg en de bezetting van een (somatische) afdeling van verpleeghuis De Naaldhorst kan worden verhoogd. Met de betere benutting van De Naaldhorst anticipeert Pieter van Foreest op de komst van tijdelijke huisvesting voor zware zorg in Naaldwijk.

Daarnaast zijn er plannen voor kortdurende opvang. Over deze plannen vindt afstemming plaats met het zorgkantoor. Het zorgkantoor geeft aan, dat de benutting van de Naaldhorst in samenhang met de andere plannen wordt beoordeeld.

Vraag 4

In het Woerdblok wordt niet alle ruimte volledig benut. Is uitbreiding van het aantal verpleegplaatsen mogelijk?

Antwoord 4

Nee. Van Careyn zijn in het verzorgingshuis Woerdblok 24 plaatsen voor dementerenden. Het betreft een gesloten afdeling, die geen uitbreiding meer toelaat. Daarnaast is er het verzorgingshuisdeel, waar nog 9 plaatsen beschikbaar komen ten behoeve van de laatste bewoners van de Rozenhof, het verzorgingshuis, dat als gevolg van de extramuralisering wordt gesloten. Evenals de zorginstelling is ook Careyn betrokken bij de gesprekken met het zorgkantoor over de extramuraliseringsopdracht.

Vraag 5

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor begeleiding thuis. Als, veelal oudere, partners niet zelfstandig naar een buiten het Westland gelegen verpleeghuis kunnen reizen omdat het te ver of te moeilijk is, zijn er dan extra mogelijkheden voor ondersteuning vanuit de gemeente? Bijvoorbeeld door Vitis?

Antwoord 5

In principe zijn de partners van opgenomen patiënten in een verpleeghuis buiten de gemeente aangewezen op eigen vervoer of vervoer met het OV. Indien er sprake is van een mobiliteitsprobleem bestaat de mogelijkheid om bij de gemeente (Wmo loket) een vervoerspas aan te vragen voor de regiotaxi waarmee men op basis van het OV tarief kan reizen.

Vitis Mantelzorg is bekend met de problematiek, waarbij het overigens vaak gaat om de financiële consequenties van het reizen naar een verpleeghuis buiten Westland. Vitis Mantelzorg onderzoekt in hoeverre een oplossing kan worden gevonden in de sfeer van vrijwilligerswerk. De digitale marktplaats “Hulp in je buurt” kan in voorkomende gevallen een mogelijkheid bieden om als individu een oproep te plaatsen voor hulp bij vervoer naar de naaste in het verpleeghuis.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00.

Daarnaast is circa 2 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 176,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 352,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.