Motie Westland Verstandig over kosten begraafrechten in Westland

Advertorial

Westland 04.01.2021 - Westland Verstandig heeft een motie ingediend voor het onmiddelijk verkrijgen van meer inzicht in de kosten lijkbezorgingsrechten vanaf 2016 tot nu.

Het gaat over de stijging van de begraafrechten voor 2021 (35%) en de jaren daarna (30%). Het college wil extra inkomsten genereren door de tarieven kostendekkend te krijgen. Westland Verstandig was hiertegen bij de begrotingsraad. Onze motie haalde geen meerderheid, omdat de coalitie dat niet wilde.

Westland Verstandig had een compleet plan hoe deze inkomsten wel konden worden verkregen. Maar ook dat plan wilde de coalitie niet. Veel bewoners en begrafenisondernemers hebben Westland Verstandig benaderd en zijn niet te spreken over de verhogingen. Zij wezen ons ook op terechte klachten over het groenbeheer en ook het algemeen beheer is niet op orde.

Ook dat de tariefsverhogingen zullen leiden tot nog minder inkomsten( het wordt te duur om te begraven), waardoor de tarieven nog verder zullen moeten stijgen. Vroeger toen de gemeente het beheer in eigen hand had, was het veel beter geregeld. Na uitbesteding is het niet alleen veel slechter maar ook de kosten zijn veel hoger. Westland verstandig heeft een aantal jaren vwb kosten als inkomsten in de jaarverslagen vergeleken en het lijkt erop dat het college er in geslaagd is de kosten fors te laten oplopen.

De fractie van Westland Verstandig wil eerst van het college inzicht krijgen in de kosten voordat conclusies getrokken kunnen worden, vandaar de motie.

Ophogen algemene graven in Westland

'De raad bijeen op 16 februari 2021 overwegende :

- Het College verhoogde voor 2021 de lijkbezorgingsrechten met 35% en kondigde  aan dat in de jaren daarna de tarieven - in totaal - met nog eens 30% zullen stijgen

- De reden van de verhoging is dat het college de werkelijke kosten voor de begraafrechten voor 100% wil doorbelasten aan onze inwoners 

- Inmiddels betrokken inwoners vraagtekens plaatsen bij de beleidswijziging (sedert 2004 was sprake van een lagere kostendekkendheid), maar vooral worden vele vragen gesteld over de nut en noodzaak van de werkelijke kosten, die het college maakt  

- inwoners menen dat de verhoging van de tarieven onder meer voor een eigen graf voor 30 jaar van 7300e (was 5400e) en de aankoop van een algemeen graf van 1807e naar 2431e bizar is. Andere gemeenten kunnen het veel goedkoper o.a.  Maassluis voor een algemeen graf € 1.493 en Den Haag en Rotterdam € 1.100. 

- veel inwoners klagen ondanks de hoge tarieven en door het college gemaakte hoge kosten over de wijze en mate van het onderhoudsbeheer ; Ook missen inwoners en begrafenisondernemers een beheerder per begraafplaafs als vast aanspreekpunt. De laatste jaren heeft het college alle werkzaamheden( groenvoorziening, het graven van graven, het gastheerschap) uitbesteed aan derden. De vaste beheerders zijn aan de kant gezet. Vermoed wordt dat dit tot de kostenverhogingen geleid heeft.

- onderzoek wijst uit dat de werkelijke kosten die het college maakt de laatste jaren fors zijn opgelopen en de inkomsten nemen af.

Uit de jaarrekeningen 2014, 2016, 2018 en 2019  blijkt voor wat betreft de inomsten en kosten begraafplaatsen het navolgende:

2014 : inkomsten 1.260.000 e en kosten op nivo begroting . De kosten waren begroot op 1.930.666e

2016 : inkomsten 1.400.000 e ; De kosten bedroegen 1.7 miljoen e ; kostendekkendheid van 76,4% en na correctie vanwege een voorziening afkoopsommen onderhoudskosten 64,1 %

2018: inkomsten 1.071.000 e ; De kosten ( inc toe te rekenen kosten ) 2.607.900 e ; kostendekkendheid  van 41,1 %

2019 : inkomsten : 1.073.000 e en kosten 2.654.000 ; kostendekkendheid van 40,5 %

- terwijl de opbrengsten omlaag gingen, stegen de kosten fors 

- duidelijk is dat vanaf 2018 blijkbaar meer kosten gemaakt worden om de begraafplaatsen te beheren

- meer duidelijkheid moet verkregen worden in de opbouw van de werkelijke kosten en ook zou zicht moeten komen in de steeds lager wordende opbrengsten en ook in de gevolgen van de tariefsverhogingen voor de opbrengsten (kiezen nabestaanden voor andere oplossingen , zoals crematie), hetzelfde geldt voor de inkomsten

- de raad is alleen als er een compleet beeld is, in staat in 2021 mogelijk bij te sturen, welke bijsturing het college in ieder geal niet voorstaat, gezien de aankondigingen in de begroting 2021 - 2024 van verdere tariefsverhogingen om de begrotingen sluitend te krijgen

Vandaar deze motie die als volgt luidt:

1.  De raad stelt vast dat verhoging van de begraafrechten in Westland in en vanaf 2021 lastig te verteren is en

2.  Verzoekt het college om uiterlijk op 1 maart 2021 aan de Raad voor te leggen een deugdelijke onderbouwde   opgave van de werkelijke kosten (kosten aanbestedingen en de kosten toen alles nog door de gemeente (n) werd uitgevoerd) van onze begraafplaatsen vanaf 2010 en ook een opgave van de inkomsten vanaf 2010 en waarom die inkomsten afnemen

3.  En die onderbouwing zo aan te leveren dat de raad bij de voorjaarsnota deze kan gebruiken  voor het maken van keuzes voor 2022

4. Aan de raad voor te leggen een overzicht van de tarieven in de hiervoor genoemde gemeenten en de grote verschillen te verklaren

Gaat over tot de orde van de dag

Namens de fractie van Westland Verstandig

Peter Duijsens

Advertorial