Moties tegen stijging OZB en voor verlaging fractie en collegegelden

Advertorial Westland Verstandig

Westland 03.11.2014 - Westland Verstandig heeft voor 6 november twee moties ingediend tegen de stijging van de OZB en voor verlaging van fractie- en Collegegelden.

In de begroting 2015-2018 is uitgegaan van een stijging 3.5% per jaar terwijl de inflatie momenteel een stuk lager ligt. Gezien de economische crisis pleit WV voor geen verdere stijgingen.

Verder stelt de fractievoorzitter voor dat de fractie- en collegegelden met 50% verlaagd worden wat neerkomt op een besparing van 318.000 euro in vier jaar tijd. Die gelden zouden in de algemene reserve moeten worden gestort voor andere doeleinden. De moties en amendement staan hieronder.

Motie OZB niet stijgen

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014 ter behandeling van de begroting 2015-2018;

Constaterende dat:

• het College aangeeft dat de totale woonlasten, door het College geformuleerd als de OZB, afvalstoffenheffing en rioolrechten, binnen het inflatiecijfer van 2015 blijven;

• het College in de begroting uitgaat van een stijging van 3,5 % van de OZB-inkomsten;

• de meeropbrengsten worden geraamd op € 875.000 in 2015;

Overwegende dat:

• hogere belastingen leiden tot een lager besteedbaar inkomen en het Westlandse MKB hierdoor naar verwachting minder inkomsten krijgt;

• de gemeente baat heeft bij versterking van de Westlandse economie;

• het College verder de tering naar de nering moet zetten en zoveel mogelijk de uitgaven in niet-wettelijke taken moet beperken;

• de Raad heeft besloten om de Westlandse economie te versterken via een bijdrage aan de ROM-zuidvleugel, GPWO en Metropoolregio en een eigen agenda voor Public Affairs minder urgent is;

• voorts Westland al deelneemt aan verschillende samenwerkingsverbanden om het vestigingsklimaat en imago te verbeteren;

• het zelf opstarten van iets wat er al is natuurlijk niet echt zinvol is. Naar buiten toe is de Westlandse economie gediend bij heldere positionering op regionaal en Greenportniveau, lagere belastingen, aantrekkelijke en veilige woon- en leefomgeving. Over elkaar hobbelende marketeers en lobbyisten zijn daarbij niet nodig;

• voorts de bijdrage aan de Metropool per jaar een aanzienlijk bedrag zal gaan bedragen;

• ook gezien de geringheid van het begrote bedrag nauwelijks daarvan enig positief effect te verwachten is voor Westland;

• Westland er beter aan doet om de bestaande samenwerkingsverbanden zoals Greenport, Innovation Quarter beter te benutten voor het aantrekken van subsidies en het bevorderen van de bereikbaarheid;

• het bedrijfsleven en ook de inwoners van Westland meer gebaat zijn bij een lagere OZB;

Besluit dat:

1. De OZB in 2015 niet te laten stijgen;

2. De dekking van de lagere OZB-opbrengt in 2015 wordt gevonden in het stopzetten van de Public Affairs, dit m.u.v. bijdrage aan GPWO en trekkersrol Greenports;

Gaat over tot de orde van de dag.

Westland Verstandig P. Duijsens

------------------------

Amendement op de Programmabegroting 2015-2018/Bestuur en Veiligheid G05

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014;

dat de raadsfracties van Westland gedurende meerdere raadsperiodes bijdragen ontvangen om het raadswerk deugdelijk te kunnen verrichten;

dat het derhalve om zogenaamde fractiegelden gaat en niet om de vergoeding voor de individuele raadsleden;

dat Westland Verstandig meerdere malen heeft gesuggereerd dat deze vergoedingen verlaagd kunnen worden al was het alleen maar om solidair te zijn met de verenigingen en instellingen die geen subsidie meer krijgen;

dat nagenoeg geen van de fracties ervoor gevoelde om de fractiebudgetten te verlagen;

dat recentelijk één van de fractievoorzitters van de partijen publiekelijk heeft aangegeven ook voorstander te zijn van een verlaging van de fractiebudgetten;

dat thans dan ook het moment gekomen lijkt te zijn om daadwerkelijk tot verlaging van de budgetten te komen. Een verlaging met 50% lijkt reëel en dit levert een besparing op van € 79.500,-- per jaar, derhalve in vier jaar € 318.000,--;

dat dit bedrag ofwel in de algemene reserve gestort dient te worden zodat een beginnetje gemaakt kan worden met het aflossen van schulden ofwel moet worden ingezet ten behoeve van het kernenbeleid/verenigingsleven in Westland, kortom ten behoeve van burgers en ondernemingen;

dat gelijktijdig met dit amendement een motie wordt ingediend waarbij ook het College wordt opgeroepen op een identieke wijze een bezuiniging van € 79.500,-- door te voeren in het voor het College bedoelde budget.

Amendeert de begroting als volgt:

De post G05 te verlagen in de diverse jaarschijven met een bedrag van € 79.500,-- per jaar, welk bedrag dan vervolgens ofwel “gespaard” wordt ofwel in goed overleg met de Raad wordt ingezet ten behoeve van burgers/ondernemers van Westland.

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig P.J.L.J. Duijsens

 ----------------------

Motie ingevolge artikel 40 Reglement van Orde

De Raad van de gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014

Overwegende:

dat de Raad een amendement heeft aangenomen op de begroting inhoudende een bezuiniging op de post G05 van € 79.500,-- per jaar;

dat de Raad het College oproept om een identieke bezuiniging door te voeren op het budget zoals dat aan het College wordt toegekend in de post G06;

dat het aan het College zelf is te beoordelen welke kostenposten niet meer aan het College c.q. Collegeleden worden vergoed;

dat het College verzocht wordt om nu akkoord te gaan met de bezuiniging van het betreffende bedrag en voor de volgende raadsvergadering moet komen met een concrete invulling daarvan.

Draagt het College op:

In te stemmen met vorenstaande bezuiniging en gelijk op te trekken met de Raad en voorts bij de volgende raadsvergadering aan te geven welke bezuiniging wordt doorgevoerd en met het totale bedrag zoals dat nu vermeld wordt in de begroting 2015-2018 het begrote bedrag te verlagen;

Gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van Westland Verstandig

P.J.L.J. Duijsens,

Fractievoorzitter

---------------

Motie/amendement Tariefegalisaties rioolheffing en afvalstoffenheffing

De Raad van de Gemeente Westland in vergadering bijeen op 6 november 2014 ter behandeling van de begroting 2015-2018;

Constaterende dat:

• het College in de begroting de bestemmingsreserves rioolheffing en afvalstoffenheffing wil combineren;

• in de begroting 2015, € 3 mln. uit de gecombineerde egalisatiereserve wil financieren ten behoeve van jaarschijf 2015 van het meerjarige programma Digitalisering en derhalve deze gelden niet aanwendt voor bestemmingsreserves en voorzieningen voor noodzakelijke vervanging van de betrokken activa (zie Gemeentewet art 229b lid 2 sub a);

• in de Gemeentewet (zie art 229a) is bepaald dat de tarieven van rioolheffing en afvalstoffenheffing zodanig vastgesteld zijn dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake toegestaan.

• onlangs, in oktober 2014, een geactualiseerde handreiking kostentoerekening heffingen, rechten en tarieven 2014 is gepubliceerd ;

• de Raad in 2011 het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2011-2015 heeft vastgesteld.

Overwegende dat:

• in de Gemeentewet bepaald is dat heffingen, zoals de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, gekoppeld zijn aan de diensten die daarop betrekking hebben en de betaalde belastingen van belastingplichtigen niet bedoeld zijn voor andere doeleinden, de zgn. ‘gesloten circuits’;

• de Raad in staat moet zijn om in betreffende gemeentelijke verordeningen de kostendekkendheid van de tarieven te kunnen bepalen, zoals bedoeld in de Gemeentewet artikel 229b lid 1;

• de voornoemde Handreiking slechts het combineren van tarieven behandelt binnen een belasting en niet over belastingen heen, derhalve het combineren van reserves van rioolheffing en afvalstoffenheffing niet als toegestaan voorbeeld benoemd;

• de voornoemde Handreiking ook het uitnemen van een dergelijk omvangrijk bedrag van € 3 mln. voor andere doeleinden niet rechtvaardigt, temeer omdat de reserve rioolheffing nodig is om de toenemende kosten van vervanging mede te kunnen financieren, naast onvoorziene calamiteiten;

• ook het College tot op heden geen onderbouwing geeft of € 3 mln. onttrekken uit deze reserves rechtmatig en financieel kan; in de bijlage die afkomstig is uit het door de Raad vastgestelde Verbrede Rioleringsplan 2011-2015, is te zien dat de jaarlijkse exploitatiekosten van de riolering a.g.v. vervangingsinvesteringen de komende 5 jaren en ook de 2 decennia daarna stijgen t.o.v. het niveau van 2011-2015 en structureel op een hoger niveau liggen (200-300%);

• de omvang van de reserve rioolheffing derhalve in enkele jaren op is als de tarieven niet substantieel stijgen;

• de kaderstelling bij Wet en door de Raad inzake kostendekkendheid en tariefbeleid, nu en in de toekomst, in deze ‘gesloten circuits’ door voorgestelde handelwijze van het College door het samenvoegen en gelijktijdig € 3 mln. onttrekken meer het karakter heeft van ‘ondergrondse lekkages’;

• niet uit te sluiten is dat indien bezwaar/beroep wordt ingesteld bij de komende belastingaanslag in maart/april 2015 of al eerder bij het vaststellen van de verordeningen in december 2014, de gemeente door de rechter in het ongelijk wordt gesteld en dan óf de tarieven naar beneden moet bijstellen dan wel het besluit tot de onttrekken ten behoeve van de financiering van het programma Digitalisering moet herstellen;

• de Raad voortgang in de digitalisering van belang vindt en het niet wenselijk vindt om een meerjarig programma van die omvang dat daarop is gericht, waarvan nog geen kennis is genomen, incidenteel op deze wijze te financieren, terwijl de financiering vanaf 2016, geraamd op € 2 mln. nog niet rond is.

Draagt het College op:

• Om in samenwerking met de Raad in 2015 op een transparante wijze te bepalen wat het gewenste niveau is van de reserves rioolheffing en afvalstoffenheffing en op basis daarvan de tariefstelling, alsook de wenselijkheid en rechtmatigheid van samenvoeging de komende jaren te baseren, dit kan desgewenst gecombineerd worden met de actualisering van verbreed gemeentelijk rioleringsplan en de voorgenomen raadswerkgroep beheerplannen;

• De besluitvorming over de financiering van het meerjarige programma Digitalisering aan te houden tot de behandeling van dat programma in de commissie en de Raad en met een aangepast raadsvoorstel inzake de financiering te komen, waarbij aandacht voor het structurele karakter van de digitalisering, hetgeen onverlet laat dat het programmatisch en projectmatig wordt georganiseerd.

Besluit dat:

In het Raadsbesluit:

• Nummer 3 Het samenvoegen van de tariefsegalisatiereserves afvalstoffenheffing en rioolheffing komt te vervallen en de daaropvolgende nummers worden dienovereenkomstig omgenummerd;

Gaat over tot de orde van de dag.

Westland Verstandig

P. Duijsens