Nauwelijks leges op zonnepanelen

Geplaatst door Westlanders.nu op 12/06/2014 15:18

Westland 12.06.2014 - De fractie Progressief Westland heeft B&W vragen gesteld over het heffen van leges op vergunningaanvragen t.b.v. zonnepanelen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college het met Progressief Westland eens dat zowel duurzame energie, ondernemers als het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van groot belang zijn voor de toekomst van Westland?

Antwoord 1

Ja, zoals in onze duurzaamheidsagenda “waardevol Westland” staat vermeld, werken in onze gemeente vele bedrijven, organisaties en groepen aan een duurzame ontwikkeling en innovatie.

Aansprekende voorbeelden hiervan zijn initiatieven van Westlandse ondernemers voor aardwarmteboringen en een biobased park, maar ook het creëren van werkplekken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier aan de slag te krijgen. De gemeente Westland ondersteunt duurzame initiatieven uit de samenleving. Daarom is bijvoorbeeld de Subsidie­verordening Duurzame Energiemaatregelen Westland in het leven geroepen. Op basis van deze regeling worden onder meer initiatieven voor zonnepanelen ondersteund.

Hierdoor wordt het aandeel duurzame energie groter, wat bijdraagt aan ons doel om de meest duurzame glastuinbouw gemeente van Nederland te worden.

Vraag 2

Wat zijn de financiële gevolgen (in euro’s en op jaarbasis) van de afschaffing van de heffing van leges op zonnepanelen voor Westland?

Antwoord 2

Legesheffing op zonnepanelen komt in Westland weinig voor. Bijna altijd zijn de regels van vergunningvrij bouwen van toepassing (bijlage II, artikel 2 onder 6 van het Besluit omgevings­recht). Alleen in enkele uitzonderingsgevallen, zoals bij het plaatsen van zonnepanelen op of bij een monument of op open terrein (artikel 4a Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht), is een omgevingsvergunning vereist. Voor deze vergunningen wordt leges in rekening gebracht op grond van de Legesverordening Westland.

Sinds de aanpassing van het Besluit omgevingsrecht in 2010 (waarin de regels voor het vergunningvrij bouwen verder zijn verruimd) zijn twee omgevingsvergunningen voor zonnepanelen verleend. In totaal is hiervoor conform de legesverordening € 405,00 aan leges in rekening gebracht en betaald.

Vraag 3

Is het college bereid deze maatregel in overweging te nemen?

Antwoord 3

Het college wil dat de kosten van leges geen belemmering vormen voor de aanschaf van zonne­panelen. Zoals in het antwoord op de tweede vraag is aangegeven, vallen bijna alle aanvragen binnen de regels van het vergunningvrije bouwen. Wij zullen bezien of en voor welke situaties het toch nodig is om de legesverplichting voor een aanvraag om een omgevingsver­gunning voor zonne­collectoren en/of –panelen af te schaffen. We zullen dit aan Uw Raad voorleggen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak