Negentien bekeuringen voor hondenbezitters

College Westland

Westland 11.06.2015 - De fractie Gemeentebelang Westland heeft het College vragen gesteld over overlast van hondenpoep in de dorpskernen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Hoeveel meldingen van overlast van hondenpoep heeft de gemeente Westland in de eerste maanden van dit jaar gehad?

Antwoord 1

In de periode van 1 januari 2015 tot 19 mei 2015 heeft de gemeente Westland 73 meldingen ontvangen.

Vraag 2

Hoeveel expliciete controles op het gedrag van hondeneigenaren heeft de gemeente Westland uitgevoerd in de eerste maanden van dit jaar?

Antwoord 2

In de periode van 1 januari 2015 tot 19 mei 2015 heeft de gemeente Westland 248 controles uitgevoerd.

Vraag 3

Hoeveel waarschuwingen en/of boetes zijn er uitgedeeld aan hondeneigenaren dit jaar?

Antwoord 3

In de periode van 1 januari 2015 tot 19 mei 2015 heeft de gemeente Westland 19 boetes uitgedeeld en geen waarschuwingen.

GBW heeft vragen over hondenstront en verplicht DNA onderzoek

Vraag 4

Zijn dat er meer of minder dan in de voorgaande jaren? En hoeveel meer of minder?

Antwoord 4

In dezelfde periode in 2014 zijn 25 boetes uitgeschreven. Ten opzichte van vorig jaar zijn dat er dus 6 minder.

Vraag 5

Vindt u dat het huidige beleid doeltreffend is en bent u het met ons eens dat het toch niet zover hoeft te komen, dat we de eigenaren zo dadelijk een verplichte dna-registratie voor hun honden moeten voorschrijven?

Antwoord 5

De eigenaar/houder van de hond is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het opruimen van de hondenpoep en is dit volgens de APV Westland 2015 (art.2.58) ook verplicht. Handhaving is het sluitstuk om overlast van hondenpoep tegen te gaan en gebeurt primair op basis van meldingen maar ook door eigen waarneming van de Boa’s. Vooralsnog zijn nadere handhavingsmethoden (zoals DNA-registratie) niet aan de orde.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

 

Ambtelijke inzet

 

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 2,5 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 220,- (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus € 396,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.