Nieuwbouw oude Harmonie locatie zeker 4 hoog

College Westland

Naaldwijk 01.08.2019 - Op 15 juli 2019 hebben B&W vragen ontvangen van de fractie Westland Verstandig inzake nieuwbouwplan bij de oude Harmonie in Naaldwijk.

Ingevolge artikel 42 van het Reglement van Orde informeren zij u als volgt.  

Vraag 1
Welke afwegingen hebben ertoe geleid om deze wijze van bebouwing mogelijk te maken?   

Antwoord 1
Deze afwegingen zijn reeds uitgebreid aan u toegelicht tijdens de raadscommissie Ruimte van 25 juni 2019. Hierna worden deze afwegingen nogmaals toegelicht.  

Sinds 2007 zijn er al overleggen over de voormalige Harmonielocatie. Gedurende de overleggen is altijd aangegeven dat nieuwe bebouwing rekening houdt met de karakteristieke kenmerken uit de omgeving en hierbij ruimtelijk aansluit.  

De Dijkweg is een lint met een overwegende bouwhoogte van ca. 2 lagen met kap. De bebouwing staat hoofdzakelijk met de gevel aaneengesloten direct aan de straat. Het historische lint kenmerkt zich door diversiteit in bebouwing van verschillende hoogte, bouwperiode en architectuur. Het is van belang dat deze structuur wordt doorgezet en dat de bebouwing in rooilijn aansluit op de overige bebouwing aan de Dijkweg.

Ondanks dat het wenselijk is dat er wordt aangesloten op het dorpse karakter is er in het Westland ook de wens de kernen te verdichten en een behoefte aan appartementen (mede vanwege de ligging bij de voorzieningen en  de demografische ontwikkelingen van groei kleinere huishoudens vooral in het kader van vergrijzing). De locatie bevindt zich aan de Verdilaan, een van de hoofdassen van Naaldwijk.

Hier is een bebouwingshoogte hoger dan de bestaande dorpsbebouwing juist gewenst. Op het perceel zal dan ook rekening gehouden moeten worden met beide wensen: aan de Dijkwegzijde aansluiten op het aanwezige dorpse karakter én aan de Verdilaanzijde aansluiten op een meer klein stedelijk karakter. Dit is ook altijd zo geweest op deze locatie, zo valt op te maken uit de toelichting van de architect die als bijlage is meegezonden naar de commissie Ruimte.   

Er is gecommuniceerd dat de rooilijn aan de Dijkweg maatgevend is en dat de bebouwing een hoogte mag hebben van 4 lagen met een eventuele terug liggende 5e laag. Het karakter van de Dijkweg als historisch lint is sterk genoeg om dergelijke gebouwen te huisvesten. De nu gekozen bebouwingshoogte sluit enerzijds aan bij het karakter van de Verdilaan en is niet te hoog om nog aansluiting te vinden bij het dorpse karakter van de Dijkweg. Hoger dan een 5e terugliggende laag aan deze zijde is niet wenselijk.

Na jaren van vooroverleg over de voormalige Harmonie locatie is er in 2018 een aanvraag bestemmingswijziging ingediend voor het wijzigen van de bestemming ‘Maatschappelijk’ in de bestemming ‘Wonen'.  

Vraag 2
Op de begane grond wordt geparkeerd en daarboven komen vier etages! Waarom geen parkeerkelder om vervolgens het gebouw minder massaal en lager te maken.  

Antwoord 2
Een deel van het aantal benodigde aantal parkeerplaatsen wordt opgelost op de begane grond. Het bouwen van een parkeerkelder is door de ontwikkelaar financieel niet uitvoerbaar gebleken. Het uiteindelijke bouwplan moet voldoen aan de Nota Parkeerbeleid van de gemeente Westland. 

Vraag 3
Is wel voldoende rekening gehouden met de buurtpercelen die een monumentaal karakter hebben? 

Antwoord 3
In het kader van de ontwikkeling is er door de ontwikkelaar een CHER (Cultuur historische effect rapportage) opgesteld.  De CHER is besproken met de adviescommissie cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Westland en Welstand.  

De adviescommissie vertrouwt erop dat de Welstandscommissie, de conclusies, aanbevelingen en het advies voor mitigerende maatregelen, zoals genoemd in de CHER, zal betrekken bij de verdere planbeoordeling. In dit geval wordt de naam “De Harmonie” gehandhaafd en komt er een gebouw dat in maat en schaal maar ook in materialisatie een verbinding en associatie legt met de voormalige Harmonie. De monumentencommissie heeft een positief advies gegeven op het plan. 

Er is eveneens een bezoek ter plekke geweest met een ambtenaar van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Door de ambtenaar is aangegeven dat de Rijksdienst ten aanzien van het tegenover gelegen rijksmonument Dijkweg 11 geen zeggenschap heeft over de ontwikkeling van de Harmonielocatie.  

Het gebouw is weliswaar groter dan de voormalige Harmonie. Het staat op dezelfde plek en heeft dezelfde horizontale belijning. Er wordt een bescheiden contrast gemaakt uit respect voor het tegenoverliggende rijksmonument, het voormalig oude mannenhuis aan de Dijkweg 11.