Nieuwe bedrijfshal in asbestgebied Wateringen

College Westland

Wateringen 17.06.2016 - De fractie van Westland Verstandig heeft collegevragen gesteld over de herbouw van de oude bedrijfshal in het asbestgebied te Wateringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Is het juist dat Piket bouwt op exact dezelfde afstand van de woningen zoals ook het geval was bij de afgebrande loods?

Antwoord 1

Ja, dat klopt.

Vraag 2

Kan het College het advies van de brandweer aan de Raad doen toekomen, omdat niet valt in te zien dat dat advies positief is? Welke informatie is aan de brandweer verstrekt voorafgaande aan de verlening van de omgevingsvergunning? Kan die informatie aan de Raad verstrekt worden?

 Collegevragen over herbouw bedrijfsopstallen Piket

Antwoord 2

Naar aanleiding van het advies van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is het plan marginaal aangepast. De opmerking die u in de bijlage vindt over de gevels, is dus verwerkt in de tekeningen. Tevens is als voorwaarde aan de vergunning verbonden dat men moet voldoen aan afdeling 2.10 van het Bouwbesluit (beperking uitbreiding brand). Kortom: er wordt voldaan aan de eisen van de VRH. Wij hebben het advies als bijlage toegevoegd.

Vraag 3

Ook uit welstandsoogpunt is een positief advies gegeven. Welke belangen heeft de Welstandscommissie daarbij in ogenschouw genomen? Ook de belangen van de omwonenden? Kan het welstandscommissieadvies ook aan de Raad worden verstrekt?

Antwoord 3

Ja, het gebouw is beoordeeld in zijn context aan de hand van de door de raad vastgestelde welstandsnota. De vergaderingen van de welstand zijn openbaar echter hiervan is geen gebruik gemaakt. Wij hebben het advies als bijlage toegevoegd.

Vraag 4

De bewoners maken zich ernstig zorgen over de vervuilde bodem onder het perceel waar nu nieuwbouw op gepleegd gaat worden. Is daar een rapportage van en kan deze aan de Raad verstrekt worden?

Antwoord 4

Er is geen rapportage nodig, omdat er geen sprake is van een verblijfsgebouw voor mensen. Er zijn dan ook geen gronden om de zogenaamde opschortingsregeling van artikel 6.2c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht toe te passen. Zoals bekend is de locatie gesaneerd voor wat betreft asbest na de brand van januari vorig jaar. Zie verder het bijgevoegde advies van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH).

Vraag 5

Hoe is de constructie tussen de gemeente en Piket afgesproken? Na herbouw die op kosten van de verzekering plaatsvindt, zal ofwel Piket tot verkoop en/of verhuur overgaan ofwel de gemeente zal dat doen. Hoe zit dit en kan het College hierover informatie geven?

Antwoord 5

Wij zijn met een juridische verhaalprocedure bezig. Lopende die procedure kunnen wij om moverende redenen niet inhoudelijk op deze vragen ingaan.

Vraag 6

Welk gebruik wordt van de hallen gemaakt na de realisering van de bouw? Wordt dat weer hetzelfde als voorheen het geval was? Wordt alleen opslag gepleegd of kunnen er ook activiteiten ontplooid worden zoals dat ook vóór de brand het geval was met de brand als gevolg? Hoe zit het milieutechnisch? Zal het college straks een overkoepelende milieuvergunning verlenen ofwel wordt ieder bedrijf weer apart via de algemene regelgeving beoordeeld? Heeft het College daar al een mening over gevormd?

Antwoord 6

Bij het in gebruik nemen van het bedrijfsgebouw, zal men moeten voldoen aan de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. Dan is ook pas echt te constateren of wel of niet aan het bestemmingsplan wordt voldaan. In de aanvraag wordt het voorgenomen gebruik opgegeven. Op grond van de aanvraag wordt voldaan aan de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan.

Als het gebouw in gebruik genomen is zullen wij daar toezicht op houden. Dit geldt ook voor het milieuaspect. Uit milieuoogpunt kan het gebouw alleen beschouwd worden als één inrichting als er sprake is van tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben. Wanneer er niet voldoende organisatorische bindingen zijn, wordt het gebouw beschouwd als een verzameling van inrichtingen. De ODH houdt op dit aspect voor ons toezicht.

Vraag 7

De bewoners maken zich zorgen dat zij uiteindelijk nul op het rekest krijgen bij verhaal van hun schade bij Piket omdat de gemeente zich alles al heeft laten overdragen. Is het College bereid om alle claims van de bewoners van de asbestwijk bij de gemeente te laten indienen en de gemeente deze ook zal verhalen op Piket en dan bij voorrang –dat wil zeggen vóór de gemeente- aan de bewoners de schade te voldoen als die wordt betaald door Piket?

Antwoord 7

Nee, claims horen gelegd te worden bij die partij waarvan men meent te moeten claimen. Dat is niet de gemeente.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak