Nieuwe Huisvestingswet beter voor eigen inwoners

LPF Westland

Westland 17.06.2014 - Met de nieuwe Huisvestingswet (op 3 juni 2014 aangenomen in de Eerste Kamer) krijgen gemeenten een nieuw instrument om te sturen op woonruimteverdeling.

Afspraken daarover mogen niet langer worden gemaakt in convenanten en prestatieafspraken met woningcorporaties. De Huisvestingwet 2014 vervangt de Huisvestingwet uit 1993. In de nieuwe wet staat dat gemeenten regels over woonruimteverdeling van goedkope woningen en over de samenstellingen van de woonruimtevoorraad voortaan alleen nog mogen stellen in een verordening.

Die krijgt een looptijd van maximaal vier jaar. Met deze nieuwe Huisvestingswet wordt het tevens mogelijk woningen in bepaalde gevallen voor starters en ouderen bij voorrang toe te wijzen aan eigen inwoners. De nieuwe wet geeft wel aan dat de algemene afspraken binnen de WGR+ regio’s (zoals Haaglanden) wel leidend blijven, maar er in bepaalde gevallen wel uitzonderingsgevallen mogelijk zijn.

Dit brengt de fractie van LPF-Westland tot de volgende vragen:

1. Is het college van B&W op de hoogte van deze nieuwe Huisvestingswet?

2. indien het antwoord op vraag bevestigend is, in hoeverre heeft het college dan
    inmiddels voorgesorteerd op de verruimde mogelijkheden binnen deze nieuwe wet?

3. Is er tevens al overleg geweest met de wooncorporaties over deze nieuwe wet en de
    mogelijke wijzigingen die dit met zich meebrengt?

4. Nu de rijksoverheid de beëindiging van de WGR+ regio’s heeft ingezet en als gevolg
    daarvan de afspraken over de woonverdeling zullen komen te vervallen, heeft het
    college dan al nagedacht over een mogelijke eigen woonverordening waarin eigen
    woningzoekenden met voorrang behandeld kunnen gaan worden?

Wij verzoeken u deze vragen te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde termijn.

Namens de fractie van LPF Westland,

Claudia Vis

André van der Meer