Nieuwe laadpalen in het Westland

B&W Westland

Westland 13.03.2014 - De fractie Progressief Westland heeft B&W vragen gesteld over nieuwe laadpalen voor elektrische auto's.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Hoeveel elektrische laadpalen zijn er momenteel in het Westland?

Antwoord

Er staan momenteel 11 publiek toegankelijke laadpalen in Westland. Daarnaast is er een onbekend aantal particuliere laadpalen op privé- of bedrijven­ter­reinen.

Vraag

Hoe is de verdeling over de kernen?

Antwoord

In Naaldwijk: 4, s-Gravenzande: 1, Monster: 1, Wateringen: 3, De Lier:1, Maasdijk:1.

Vraag

Gaat het college gebruik maken van bovengenoemde goedkope laadpalen?

Antwoord

De fractie van Progressief Westland verwijst bij deze vraag naar oplaadpalen die in het bericht van “branchorganisatie Netbeheer Nederland” worden genoemd. Het betreft  laadpalen met één aansluitpunt, met een kostprijs van ongeveer € 2.000,--. Het college geeft er de voorkeur aan om palen met twee aansluitpunten te plaatsen, zodat twee auto’s tegelijk kunnen worden opgeladen.

Op 5 november 2013 is door ons besloten over te gaan tot het faciliteren van de aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Tevens is akkoord gegaan met het reserveren van openbare parkeerplaatsen als oplaadpunt voor algemeen gebruik en het in regionaal verband (stadsgewest Haaglanden) uitwerken van financiering van de oplaadpunten. Ten aanzien van die uitwerking zijn recentelijk in regionaal verband afspraken gemaakt. Hierbij worden de volgende oplossingen onderscheiden.

Tijdelijke noodoplossing (tot circa oktober 2014):

Gelet op de grote belangstelling (blijkende uit een wachtlijst van ruim 25 bezitters van elektrische auto’s zonder laadmogelijkheden bij het huis), is het wenselijk dat er op korte termijn laadpalen worden geplaatst in de gemeente. Om dit zo snel mogelijk te kunnen realiseren, wordt in regionaal verband aangesloten bij een contract dat de gemeente Den Haag met een aanbieder heeft gesloten aangaande de levering van laad­infrastructuur (inclusief onderhoud tot en met 31 december 2017). Dit zal worden bekostigd met subsidiegelden van de Rijksoverheid (“Beter benutten”) en het Stadsgewest Haaglanden (NSL). Hierbij heeft de gemeente Westland recht op subsidie ten behoeve van maximaal 29 nieuwe laadpalen in 2014. Deze laadpalen hebben een kostprijs van € 4.000 (inclusief plaatsing en onderhoud tot en met 2017) én zijn voorzien van twee aansluitpunten. Ze hebben een hoge kwaliteit en de kosten zijn relatief laag en vergelijkbaar met de door de fractie van Progressief Westland genoemde goedkope palen (€ 2.000, -- per aansluitpunt, exclusief plaatsing en onderhoud).

Structurele oplossing (vanaf circa oktober 2014):

In regionaal verband wordt gewerkt aan een structurele oplossing voor de financiering van laadpalen. Er wordt hiervoor een concessie voorbereid waarin de randvoorwaarden voor plaatsing van laadpalen worden opgenomen. Uitgangspunten hierbij zijn dat de gemeente randvoorwaarden stelt en faciliteert en het bedrijfsleven de financiering regelt. Over de uitwerking hiervan zal het college u te zijner tijd nader informeren.

Vraag

Hoeveel laadpalen gaan er de komende 4 jaren bij komen in het Westland?

Antwoord

In ieder geval komen er (maximaal) 29 laadpalen bij (zie tijdelijke noodoplossing). Het is moeilijk een  inschatting te maken hoeveel laadpalen er daarnaast de komende 4 jaren bijkomen. Het aantal laadpalen dat de komende 4 jaar wordt geplaatst zal naar verwachting een veelvoud van dit aantal zijn, maar is afhankelijk van onzekere factoren, zoals de behoefte aan laadpalen bij inwoners en bedrijven en marktontwikkelingen. Het is aan het nieuwe college hierover een standpunt in te nemen.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,