Nieuwe maatregelen voor verkeersituatie bij Prins Willem Alexander school

Geplaatst door Westlanders.nu op 10/12/2015 12:49 - Gewijzigd op 11/12/2015 08:26

's-Gravenzande 10.12.2015 - De fractie VVD heeft vragen gesteld aan het college over de verkeerssituatie rondom de Prins Willem Alexander school in ’s-Gravenzande.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Is het college bekend met de genoemde onveilige verkeerssituaties rondom de Prins Willem Alexander school in ’s-Gravenzande?

Antwoord 1

Ja, dit knelpunt is eerder geconstateerd en daarom zijn de volgende maatregelen getroffen.

Om de schoolzone overzichtelijker te maken en extra onder de aandacht van bestuurders te brengen zijn diverse markeringen aangebracht. Bij de voetgangersoversteekplaats (VOP) is bebording geplaatst welke is voorzien van een opvallende, reflecterende gele achtergrond. Ook is een uitritconstructie bij de Zeilmakerstraat aangebracht en een zebrapad in de Wagenmakerstraat aangelegd.

Vraag 2

Ten aanzien van het kruispunt Albert Schweitzerlaan ter hoogte van de brug: kunnen daar waarschuwingslichten worden geplaatst en zou een extra drempel hier een oplossing kunnen zijn of kunnen de bestaande drempels worden opgehoogd teneinde het verkeer af te remmen en de verkeerssituatie veiliger te maken voor de vele leerlingen die hier dagelijks oversteken?

Antwoord 2

Ja, het is mogelijk om de huidige bebording te vervangen door borden met waarschuwingslichten, zoals recent ook in de kern Monster is gedaan. De reacties en ervaringen hiermee zijn positief. Deze maatregel nemen wij op in onze uitvoeringsprogramma’s van de beheerplannen om in 2016 uit te voeren. Het verhoogd aanleggen van de oversteekvoorziening of het aanbrengen van een extra drempel is vanwege de brugconstructie niet mogelijk. De bestaande drempels, die in beide rijrichtingen vóór het zebrapad liggen, dragen voldoende bij aan het gewenste snelheid remmende effect. Verhogen draagt niet bij tot een verhoogd attentie niveau bij de voetgangers-oversteekplaats.

Vraag 3

Ten aanzien van het kruispunt Albert Schweitzerlaan/Koningin Julianaweg en de voor fietsers problematische oversteek vanuit Tuinveld: kan er iets gedaan worden aan de steile oprit voor fietsers, kan er een extra zebrapad worden gemaakt op deze plek en kunnen er verkeersremmende maatregelen genomen worden?

Antwoord 3

Door de gebiedsontwikkeling van de nieuwe woonwijk Tuinveld ontstaan steeds meer oversteekbewegingen over de Koningin Julianaweg. Hierdoor neemt het verkeersaanbod op de Koningin Julianaweg ook toe. De verwachting is dat het aantal kinderen dat vanuit deze nieuwbouwwijk (die nog verder ontwikkeld wordt) naar de Prins Willem Alexander school gaat zal toenemen. Daarbij moet de drukke Koningin Julianaweg worden overgestoken. Op de Koningin Julianaweg zijn goede oversteekvoorzieningen, waarbij de weg in twee gedeelten kan worden overgestoken. Fietsers en voetgangers kunnen zich in het midden van de weg opstellen en zich per rijrichting op het verkeer concentreren. Hoewel de weginrichting voldoet aan de inrichtingseisen onderzoeken wij of de huidige oversteekvoorzieningen ook voor de langere termijn voldoen.

Steile oprit

Door het hoogte verschil tussen de hoofdrijbaan van de Koningin Julianaweg en de parallelweg kan er technisch weinig aan de oprit gedaan worden. Wel is het mogelijk om meer opstelruimte voor fietsers te creëren door deze te verbreden. De parallelweg is door de fysieke afsluiting voor autoverkeer richting Tuinveld verkeersluw gemaakt. De kans dat fietsers naar en van de parallelweg geconfronteerd worden met autoverkeer is zeer klein.

Extra zebrapad

Omdat op 20 meter afstand reeds een voetgangersoversteekplaats (VOP) aanwezig is zal geen extra zebrapad worden aangelegd. De genoemde VOP is voorzien van een middeneiland, waardoor voetgangers in twee fasen kunnen oversteken. Om naderend verkeer te attenderen op het zebrapad is er een portaal met verlichting en waarschuwingsbebording boven de VOP aangebracht.

 

Verkeersremmende maatregelen

Wij zijn terughoudend met betrekking tot de door u genoemde snelheidsremmende maatregelen (drempels) op de Koningin Julianaweg, ter hoogte van de kruising met Albert Schweitzerlaan. De weg is een hoofdroute voor de hulpdiensten en het openbaar vervoer.

Komend vanaf de Monsterseweg, in de richting van ’s-Gravenzande, is als snelheidsremmende maatregel een uitbuiging van de weg gerealiseerd. Met o.a. snelheid metingen zullen wij bepalen of het noodzakelijk is aanvullende snelheid remmende maatregelen te treffen.

Komend vanuit ’s-Gravenzande, in de richting van de Monsterseweg, worden binnen enkele weken snelheidsmetingen uitgevoerd. Als blijkt dat de gemiddelde snelheden te hoog zijn zal in het reguliere overleg met politie Haaglanden overwogen worden handhavend op te treden dan wel een drempel aan te leggen. Dit wordt uiteraard in overleg gedaan met de hulpdiensten en vertegenwoordigers van het openbaar vervoer.

Vraag 4

Kan het college aangeven welke eventuele andere oplossingen dan wel verkeersmaatregelen er mogelijk zijn om de genoemde gevaarlijke verkeerssituaties een stuk veiliger te maken voor de schoolgaande kinderen?

Antwoord 4

Verkeersveiligheid is een continu punt van aandacht. Vanuit verkeersveiligheidsprogramma’s vindt regelmatig overleg plaats met  scholen, gericht op gedragsbeïnvloeding (verkeerseducatie). Hoewel verkeersonveilige situaties vooral worden veroorzaakt door gedrag van weggebruikers, hebben ook de school en ouders van leerlingen een verantwoordelijkheid. In het verleden werden bij deze oversteekplaats zogenaamde verkeersbrigadiers (opgeleide vrijwilligers) ingezet. Een gezamenlijk initiatief is wenselijk om opnieuw verkeersbrigadiers in te kunnen zetten. De gemeente is bereid om samen met politie en Veilig Verkeer Nederland de school hierbij te helpen. Daarnaast zullen wij de school stimuleren om deel te nemen aan het verkeerseducatieprogramma “SCHOOL op SEEF”.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 3 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 264,00. In totaal betreft het dus € 440,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.