Nog geen duidelijkheid over een nieuwe camping

College Westland

Westland 14.05.2014 - De fractie LPF Westland heeft het College vragen gesteld over campingplannen op de Westlandse Zoom.

De fractie Westland Verstandig heeft later aanvullende vragen gesteld over dit onderwerp. Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vragen van LPF Westland:

Vraag 1

Kan het college bevestigen dat de aangegeven locatie aan de Haagweg in Monster in beeld is als vestigingsplaats van een camping?

Antwoord

Nee, de locatie Schelpenpad is daarvoor niet in beeld.

Vraag 2

Zo ja, waarom worden de omwonenden dan niet tijdig en adequaat ingelicht?

Antwoord

Niet van toepassing, zie beantwoording vraag 1.

Vraag 3

Gezien het huidige bestemmingsplan van de desbetreffende locatie en de geraamde grondexploitatie binnen het plan Westlandse Zoom, acht het college het dan opportuun hier een camping te gaan vestigen?

Antwoord

Is op dit moment niet aan de orde, zie beantwoording vraag 1.

Vraag 4

Waarom heeft het college verzuimd, gezien de zaken die eerder in de raad zijn gewisseld en de argumenten m.b.t. de beste locatie voor de camping richting provincie, in te zetten op behoud van de huidige locatie?

Antwoord

Er is niets verzuimd. Zoals wij eerder aan de raad hebben meegedeeld (raadsbrieven, documentnr. 13-0212929, d.d. 13-02-2014 en documentnr. 14-0034612, d.d. 27-03-2014), zijn er geen kansen voor voortzetting van de camping aan het Molenslag, en wordt de haalbaarheid van een camping bij het kantoor van OBWZ aan de Haagweg onderzocht.

Vraag 5

Wat moet een eventuele opbrengst zijn voor de verkoop aan een campingexploitant t.o.v. de geraamde opbrengst in het kader van woningbouw binnen het plan de Westlandse Zoom?

Antwoord

Dat wordt nu onderzocht. Zodra daar meer over bekend is, wordt u daar over geïnformeerd.

Vraag 6

Indien het college in wil zetten op het vestigen van een camping op voornoemde locatie, over welke termijn denkt men dan m.b.t. eventuele realisatie?

Antwoord

Er wordt niet ingezet op het vestigen van een camping op de door u aangegeven locatie. Als de vestiging van een camping op de OBWZ-locatie haalbaar is, hangt de eventuele realisatie mede af van de toekomstige exploitant van die camping en de te doorlopen procedures.

Aanvullende vragen Westland Verstandig:

Vraag 7:

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat op de kortst mogelijke termijn over de berichten als zou camping Molenslag gevestigd moeten gaan worden op de gronden tegenover het Schelpenpad en wellicht ook rondom het huidige kantoor van de Westlandse Zoom zo snel mogelijk duidelijkheid moet komen daar alleen al de plannen mogelijke woningbouwplannen zullen gaan frustreren?

Antwoord

Ja, al is ons niet bekend waar de signalen over een camping tegenover het Schelpenpad vandaan komen.

Vraag 8:

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat een camping en de voorziene woningbouw niet te verenigen zijn en in ieder geval eventuele aspirant-kopers verder zullen ontmoedigen om tot aankoop van gronden in dit gebied over te gaan?

Antwoord

Beide functies zijn in elkaars nabijheid mogelijk, mits gezorgd wordt voor een buffer van voldoende omvang. Zolang er onzekerheid is omtrent de invulling, kan dat een negatieve invloed hebben op de verkoop van woningbouwpercelen in de directe omgeving.

Vraag 9

Is uw College het met de fractie van Westland Verstandig eens dat enerzijds de gemeente dus benadeeld wordt door dit soort manoeuvres waarvan te verwachten valt dat deze toch tot niets leiden omdat het prijstechnisch niet haalbaar is en anderzijds hierdoor wel een hoop onzekerheid wordt teweeggebracht en dat omdat uw College geen althans onvoldoende inspanning wenst te leveren tot behoud van de huidige camping Molenslag?

Antwoord

Bij brief van 13 februari 2014 hebben wij u meegedeeld dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland niet meewerken aan het gedogen van de camping of het inrichten van een jaarrond camping op de locatie Molenslag. Het door de exploitanten van de camping ingestelde beroep bij de Raad van State tegen de vaststelling van het beheerplan voor het Natura 2000 gebied heeft geen schortende werking voor het beheerplan en het besluit tot beëindiging van de functie als seizoenscamping in 2013. Dit houdt in dat er ook in 2014 geen mogelijkheid kan worden geboden voor exploitatie van een camping aan het Molenslag. Wij hebben dan ook, zoals wij aan u hebben meegedeeld,  besloten geen inspanningen meer te verrichten voor behoud van camping De Molenslag.

Verder heeft u ons in een tweetal moties opgedragen een locatie te zoeken voor de vestiging van een jaarrond functionerende familiecamping in Monster, met de mogelijkheid tot permanente bebouwing van faciliteiten. Wij hebben u in bovengenoemde brief meegedeeld dat de locatie Haagweg – kantoor OBWZ de meest kansrijke vestigingslocatie voor een familiecamping is, en dat de haalbaarheid daarvan wordt onderzocht. Zodra daar meer over bekend is, zullen wij u daarover informeren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak