Nog geen duidelijkheid over herbestemming Aloysiusshool Monster

College Westland

Monster 06.01.2017 - De fractie Westland Verstandig heeft in oktober vragen aan het college gesteld over de Aloysiusschool in Monster.

Directe aanleiding hiervoor was dat omwonenden ongerust waren wat er met het gebouw, beter bekend als de Zeester, nu gaat gebeuren.

Ingevolge het bepaalde in artikel 42 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2016", beantwoorden zij deze vragen.

Vraag 1

Wat zijn de plannen met betrekking tot de Aloysiusschool en wat is de betrokkenheid daarbij van de gemeente?

Antwoord 1

Enkele groepen van de Immanuelschool maken tot eind 2017 gebruik van het betreffende schoolgebouw. Het gebouw is mogelijk langer nodig als onderwijsgebouw vanwege de verwachte groei van leerlingen door de realisatie van de nieuwbouwwijk Westmade. We kijken nadrukkelijk naar mogelijkheden voor een nieuwe functie van het gebouw.

Vraag 2

Staat de grond waar de school op staat te koop en wat is het verband met de kerk waar destijds procedures over gevoerd zijn in het kader van monumentaal behoud om de kerk in stand te houden?

Antwoord 2

Het schoolgebouw staat niet te koop. Met een aanwijzingsprocedure in 2009 is het schoolgebouw als gemeentelijk monument afgewezen. De onderbouwing destijds was dat de school niet meer voldoet aan de eisen welke aan een moderne school worden gesteld.

Vraag 3

Welke rol speelt de Provincie in de toekomstige bestemming van de gronden waar de school op staat?

Antwoord 3

Bij een bestemmingsplanherziening is de provincie een van de partners die worden geraadpleegd in het vooroverleg. Op deze manier weet de provincie welke plannen er spelen en of ze wel of niet willen reageren middels een zienswijze. Daarnaast kunnen ze een reactieve aanwijzing doen als ze het niet met het bestemmingsplan eens zijn.

Vraag 4

Kan het complete dossier over de school aan de Raad verstrekt worden, inclusief het monumentaal karakter van de school? (Deze staat of stond op de gemeentelijke monumentenlijst)

Antwoord 4

Er is geen uitgebreid dossier beschikbaar.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris, de burgemeester,

M. van Beek, J. van der Tak