Nog geen duidelijkheid over toepassing fluisterasfalt

B&W Westland

Westland 20.02.2014 - De fractie Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft B&W vragen gesteld over aanbrengen fluisterasfalt op diverse gemeente-/provinciale wegen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag

Is uw College bekend met het nieuwe fluisterasfalt waardoor er een aanmerkelijke geluidsreductie plaatsvindt?

Antwoord

Ja.

Vraag

Is uw College voornemens om op doorgaande wegen dat fluisterasfalt in de toekomst te gaan toepassen

Antwoord

Hierover kan op dit moment nog geen uitspraak worden gedaan, omdat er nog geen duidelijkheid bestaat over de toepasbaarheid van dit asfalt op wegen in Westland. Het door u genoemde “fluisterasfalt”, door Rijkswaterstaat “ultra stil pora elastisch wegdek” genoemd, is momenteel in ontwikkeling. Rijkswaterstaat geeft aan dat implementatie, op zijn vroegst, verwacht wordt in het jaar 2016. Daarbij geldt dat het nieuwe type geluidsarm asfalt is ontworpen voor rijkswegen met een rijsnelheid van meer dan 80 km/uur en de levensduur bij de huidige stand van de ontwikkeling nog slecht 3 jaar is. Nader onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van dit type asfalt zal moeten aantonen of dit type asfalt ook geschikt is voor bijvoorbeeld drukke wegen met een rijsnelheid van 50 tot 80 km/uur, zoals die in Westland aanwezig zijn.

Wij werken bij de keuze voor geluidreducerend asfalt nauw samen met de specialisten op het gebied van asfalt van de provincie Zuid Holland en de Omgevingsdienst Haaglanden. Deze specialisten volgen de landelijke ontwikkelingen, zoals de ontwikkeling van het poro elastische wegdek, nauwkeurig. Indien proeven uitwijzen dat dit wegdek geschikt is voor wegen met een rijsnelheid van 50 tot 80 km/uur, zal de keuze van dit asfalt worden overwogen.

Westland en de provincie kiezen overigens al sinds 2010 voor geluidsarm asfalt in de vorm van “dunne geluidreducerende deklagen” (DGD’s). Dit type asfalt is uitermate geschikt om een aanzienlijke geluidreductie te bewerkstelligen bij wegen met een rijsnelheid van 50 tot 80 km/uur. Recentelijk is deze keuze bevestigd bij de vaststelling van het Westlands actieplan geluid 2014-2018 (Westland en Provincie stiller op weg II)

Vraag

Is uw College ook bereid om daar waar er nu geluidsoverlast is, het nieuwe asfalt aan te brengen

Antwoord

Zie de beantwoording van de tweede vraag

Vraag

Is uw College bereid om bij de provincie/Haaglanden aan te dringen op het vervangen van het bestaande asfalt door fluisterasfalt waardoor geluidsoverlast wordt teruggebracht?

Antwoord

Zie de beantwoording van de tweede vraag

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak