Nog geen duidelijkheid over verlaging bijstandsuitkeringen

Geplaatst door Westlanders.nu op 13/11/2015 15:23 - Gewijzigd op 13/11/2015 15:34

Westland 13.11.2015 - De fracties Gemeentebelang Westland en ChristenUnie/SGP Westland hebben collegevragen gesteld over de verminderde bijdrage voor de bijstandsuitkeringen.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

In hoeverre heeft het college al rekening gehouden met een verminderde bijdrage van het rijk voor de bijstandsuitkeringen?

Antwoord 1

Het budget voor gemeente Westland is nu alleen nog te herleiden op basis van de publicatie van het ministerie. Wij hebben nog geen voorlopige beschikking ontvangen. Er kan daarom nog geen rekening worden gehouden met een eventuele verminderde bijdrage.

Vraag 2

Ziet het college kansen om deze budgettoewijzing aan te vechten, zodat de definitieve toewijzing hoger zal uitvallen?

Antwoord 2

Op landelijk niveau is de VNG opnieuw in overleg met het ministerie getreden over mogelijkheden tot aanpassing van het wetsvoorstel om de effecten van het nieuwe verdeelmodel te beperken. In dit overleg zullen meerdere onvolkomenheden in het systeem naar voren worden gebracht.

Vraag 3

Welke mogelijkheden ziet het college om de uitgaven op dit gebied te verminderen?

Antwoord 3

Mogelijkheden om de uitgaven te verminderen zijn te vinden in onder andere het re-integratie en handhavingsbeleid van de gemeente. Door aandacht voor handhaving gedurende het hele uitkeringsproces én het actief ondersteunen van bijstandsgerechtigden bij het vinden van betaald werk kan het aantal klanten dat een beroep doet op een bijstandsuitkering verminderd worden. De aantrekkende arbeidsmarkt en de inzet van MVO Westland biedt hierbij kansen.

Vraag 4

Ziet het college mogelijkheden om dit onderzoek te verbreden en zo wellicht een groter aantal fraudegevallen te detecteren en dus een groter bedrag aan oneigenlijk genoten uitkering terug te vorderen?

Antwoord 4

De gemeente Westland hanteert het uitgangspunt dat fraude niet lonend mag zijn. Preventie staat voorop, want voorkomen van fraude is beter dan genezen. Door de inzet op de voorkant van het proces, en de inzet van de sociaal rechercheurs al vanaf het moment van uitkeringsaanvraag, wordt voorkomen dat het aantal fraudegevallen en/of de fraudebedragen toeneemt. Aanleiding voor het uitbreiden van dit onderzoek is er op dit moment niet.

Vraag 5

Is er nu sprake van een gat in de Begroting 2016? Zo ja, kan het college bij de begrotingsbehandeling aangeven welke mogelijkheden het ziet dit gat te verkleinen? En welke andere mogelijkheden het college op dit punt ziet?

Antwoord 5

Zoals hierboven al aangegeven is er nog geen voorlopige beschikking ontvangen en op landelijk niveau is er overleg gaande om de onvolkomenheden in het verdeelmodel aan te passen.

In de door uw raad vastgestelde systematiek voor onze begroting vinden er geen tussentijdse mutaties plaats maar wordt aan het einde van het jaar het eventuele voordelig of nadelig saldo op de BUIG verrekend met de bestemmingsreserve Werk en inkomen.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                                      de burgemeester,

M. van Beek                                         J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 1,5 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 132,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus

 

€308,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.