Nog geen duidelijkheid over verplaatsing brandweerkazerne Naaldwijk

College Westland

Naaldwijk 06.11.2015 - De fractie Gemeentebelang Westland heeft in oktober Collegevragen gesteld over de brandweerkazerne aan de ’s Gravenzandseweg.

Ingevolge het bepaalde in artikel 26 van uw "Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Westland 2013", beantwoorden zij deze vragen als volgt:

Vraag 1

Op welke termijn wordt de brandweerkazerne aan de ’s Gravenzandseweg in Naaldwijk door de brandweer leeg opgeleverd?

Antwoord 1

Het is nog niet exact aan te geven wanneer de brandweerkazerne leeg wordt opgeleverd. Dit is afhankelijk van de verschillende besluitvormingsprocedures (beschikbaar stellen raadskrediet, sloopvergunning politiebureau, plaatsing tijdelijke brandweerkazerne) en de uitvoering van de daarmee samenhangende werkzaamheden. Naar verwachting zal dat in het 3e à 4e kwartaal 2016 zijn.

Vraag 2

Is het college bereid om reeds nu al met woongroep de oude veiling om tafel te gaan om te bespreken wat partijen concreet moeten doen om het project van de grond te krijgen?

Antwoord 2

Wij zijn bereid om met woongroep de oude veiling om tafel te gaan om te bespreken wat partijen concreet moeten doen om het project van de grond te krijgen. We zijn al in gesprek met de ontwikkelaar Boele & Van Eesteren, die de belangen van de woongroep behartigt, over de daar te realiseren woningbouw.

Vraag 3

Is het college bereid dit proces te lopen met de woongroep voordat de lokatie voor andere doeleinden in de markt gezet gaat worden?

Antwoord 3

Onze intentie is, om het proces met de woongroep te doorlopen, voordat zo nodig andere opties aan bod komen.

Vraag 4

Is het college het met GBW eens dat er grote toenemende behoefte is aan seniorenwoningen en er van het college dus een extra inspanning verwacht mag worden om dit project tot een succes te maken?

Antwoord 4

Vanuit de toenemende vergrijzing en het “langer zelfstandig wonen” zijn levensloopgeschikte woningen inderdaad van belang. Wij zullen, waar mogelijk, dit project faciliteren.

Wij gaan er vanuit uw vragen met deze brief te hebben beantwoord.

Burgemeester en wethouders van Westland,

de secretaris,                       de burgemeester,

M. van Beek

J. van der Tak

Ambtelijke inzet

Naar aanleiding van de raadsmotie d.d. 18 maart 2015 wordt aangegeven hoeveel inzet is gepleegd om deze vragen te beantwoorden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en variabele inzet. Onder de vaste inzet wordt verstaan het (besluitvormings)proces dat altijd nodig is om de beantwoording te verzorgen. Dit betreft circa 2 uur, wat resulteert in vaste loonkosten van circa € 176,00. Daarnaast is circa 1 uur ambtelijke inzet gepleegd voor de inhoudelijke beantwoording, wat resulteert in € 88,00 (aantal uren x € 88,00). In totaal betreft het dus

€ 264,00 aan loonkosten. Voor de beantwoording zijn geen kosten gemaakt voor externe advisering.